Taxivognmand - Hvad kræver der for at få en taxitilladelse?

Du skal have en tilladelse, hvis du vil udføre taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport.

Kravene som skal opfyldes, før det er muligt at få en tilladelse til at blive taxivognmand m.v. er:

 • Lokalkendskab
 • Faglige kvalifikationer
 • Anciennitet
 • Du har økonomisk grundlag for, at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt (egenkapital eller sikkerhedsstillelse på 50.000 kr. for første tilladelse og 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse). Dokumentation for økonomi - enten bankgaranti eller revisionserklæring
 • Gæld til det offentlige må max. være på 50.000 kr.
 • Vandel og god skik

Faglige kvalifikationer

Inden for de seneste 10 år skal du have gennemgået et kursus, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Hvis du i de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner i en virksomhed, der udfører personbefordring, kan du fritages for at gennemføre et kursus. Så skal du alene bestå den afsluttende prøve på et vognmandskursus.

Økonomi

Du skal have en vis egenkapital for at få tilladelse til taxi-, limousine- eller sygetransport. Ved ansøgning om en tilladelse skal du dokumentere at have egne kontante midler på mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse. Hvis du ikke har den fornødne egenkapital, kan du i stedet stille en tilsvarende sikkerhed gennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.

Restancer til det offentlige

Du kan ikke få en tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel eller til sygetransport, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Vandel og god skik. Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af den ansøgte virksomhed.

Du skal sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.
Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold og oplysninger om særlige omstændigheder ved tidligere konkurs eller betalingsstandsning kan indgå i vurderingen af, om en ansøger opfylder kravet om god skik.

Der foretages således en samlet vurdering af, om virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Virksomhedsform

Taxikørsel og limousinekørsel kan kun drives som personligt ejet virksomhed, mens sygetransport kan drives såvel som personligt ejet virksomhed som i selskabsform.

Drives sygetransportvirksomheden i selskabsform, dvs. som aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab, kommanditselskab m.fl., skal selskabet have ansat en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift indenfor sygetransport. Selskabet skal opfylde kravene til økonomi, restancer og god skik. Den ansvarlige leder skal opfylde kravene om faglige kvalifikationer, restancer, vandel og god skik.

Vurdering af ansøgning

Når Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune har fået de nødvendige oplysninger, tager vi stilling til ansøgningen efter disse retningslinjer:

 • Ansøgeren kan ikke få en ekstra tilladelse, før der er gået 1 år fra tidspunktet, hvor man tidligere har fået tilladelse.
 • Det tilstræbes, at de ledige tilladelser vil blive fordelt ligeligt mellem chauffører og vognmænd.
 • En person, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, har fortrinsadgang til tilladelse til taxikørsel, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.
 • Ancienniteten for vognmænd vil blive beregnet fra den dato, hvor den sidste bevilling er udstedt. Ansøger skal dokumentere anciennitet, oplysningen kan hentes på ATP's hjemmeside.
 • Når særlige omstændigheder foreligger, forbeholder man sig ret til i overensstemmelse med de i loven og bekendtgørelsen tillagte beføjelser, at udøve et vist skøn.