Hvordan søger jeg en limousinetilladelse?

Limousinekørsel omfatter repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende lejlighedsvis kørsel i køretøjer med en særlig indretning, udstyr eller lignende. Som grundlag for denne vurdering, kræves der dokumentation fra dig i form af f.eks. underskriftsindsamling, tilkendegivelse fra potentielle kunder eller lignende.

Ansøgningen sendes til post@lejre.dk og bedes endvidere indeholde dokumentation for kundegrundlag, taxibekendtgørelsens § 4 Kravet til økonomi, § 5. Kravet om faglige kvalifikationer, samt § 6 Vandelskravet.

Behandling af ansøgninger til taxi, limousine- og sygetransport koster 470 kr.

Uddrag af Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

Kravet til økonomi

§ 4. Ansøgeren skal ved ansøgning om en tilladelse dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

Stk. 2. Der kan i stedet stilles en sikkerhed med et nærmere af den tilladelsesudstedende myndighed fastsat beløb og indhold af et forsikringsselskab eller pengeinstitut. Sikkerheden skal beløbsmæssigt modsvare de i stk. 1 fastsatte krav til egenkapital.

Stk. 3. Ansøgning kan afslås, såfremt ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Herved
forstås gæld i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

Stk. 4. Den tilladelsesudstedende myndighed kan kræve, at der fremlægges oplysninger fra offentlige myndigheder til brug ved bedømmelsen af ansøgerens økonomiske forhold.

Kravet om faglige kvalifikationer

§ 5. En ansøger anses som fagligt kvalificeret, hvis vedkommende

1) inden for de sidste 10 år har gennemført et af Trafikstyrelsen godkendt kursus og ved en af Trafikstyrelsen udarbejdet skriftlig prøve har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse,

2) har tilladelse til taxi- eller limousinekørsel eller til sygetransport, eller

3) er godkendt som ansvarlig leder af og ansat som sådan af et selskab med begrænset ansvar, der udfører sygetransport.

Vandelskravet m.v.

§ 6. Ansøgningen skal vedlægges sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering i CPR-systemet. Den tilladelsesudstedende myndighed indhenter straffeattest til offentlig brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

Stk. 2. Ansøgeren skal afgive enhver oplysning, som den tilladelsesudstedende myndighed anmoder om med henblik på vurdering af, om ansøgeren vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.