Taxi

Taxivognmand

Hvis du ønsker at være taxivognmand i Lejre Kommune, skal du først have en tilladelse fra kommunen.

Det er Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune, der beslutter om en bevilling til taxi eller limousine godkendes. Ansøgeren tildeles taxibevilling efter kriterier, som kommunen har fastlagt jf. Lovbekendtgørelser nr. 107 af 30.01. 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 08.05.2012 om taxikørsel m.v. 

Der er tilslutningspligt til Lejre Kommune og Roskilde Kommune fælles bestillingskontor Dantaxi, hvilket medfører tilladelse til hyrevognskørsel i både Lejre Kommune og Roskilde Kommune.

Taxichauffør

 Hvis du ønsker at være taxichauffør skal du have et førerkort til taxikørsel. Det er Borgerservice der udsteder førerkortet efter bestået kursus - se nedenfor

Spørgsmål og svar

 

Taxivognmand - Hvordan søger du en taxibevilling?

 • Du kan kun søge en taxitilladelse, når der har været annonceret i Midtsjællands Folkeblad  og på Lejre Kommunes hjemmeside.
 • Du skal udfylde ansøgningsskema
 • Det koster 470 kr. i 2016, for behandling af ansøgning.

Hvis du har spørgsmål vedr. ansøgningen kan du tage kontakt gennem post@lejre.dk eller på telefon nr. 46 46 46 46.

Tilladelser tildeles de ansøgere, som Lejre Kommune skønner, er bedst kvalificerede. Når der foretages et skøn, skal der blandt andet lægges vægt på erfaring gennem tidligere beskæftigelse, som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.

Taxivognmand - Fornyelse af taxitilladelse

Husk at søge om fornyelse/forlængelse af din taxitilladelse i god tid. Minimum 1-2 måneder før den gamle udløber.

Der sendes mail til post@lejre.dk med følgende vedhæftet:

 • Ansøgningsskema
 • Dokumentation for kørselsgrundlag (Det nyeste årsregnskab)
 • Kopi af sundhedskort eller anden dokumentation af cpr.nr.
 • Kopi af registreringsattest
 • Kvittering for indbetaling

Det koster 470 kr. for behandling af ansøgning

Taxivognmand - Hvor længe gælder en taxitilladelse?

Lejre Kommune har mulighed for at udstede taxitilladelser på en varighed op til 10 år.

Hvis ansøgeren er eller indenfor 1 år fra udstedelsesdatoen fylder 70 år, udstedes dog kun taxitilladelser i max 5 år.

Taxivognmand - Hvad kræver der for at få en taxitilladelse?

Du skal have en tilladelse, hvis du vil udføre taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport.

Kravene som skal opfyldes, før det er muligt at få en tilladelse til at blive taxivognmand m.v. er:

 • Lokalkendskab
 • Faglige kvalifikationer
 • Anciennitet
 • Du har økonomisk grundlag for, at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt (egenkapital eller sikkerhedsstillelse på 50.000 kr. for første tilladelse og 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse). Dokumentation for økonomi - enten bankgaranti eller revisionserklæring
 • Gæld til det offentlige må max. være på 50.000 kr.
 • Vandel og god skik

Faglige kvalifikationer

Inden for de seneste 10 år skal du have gennemgået et kursus, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Hvis du i de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner i en virksomhed, der udfører personbefordring, kan du fritages for at gennemføre et kursus. Så skal du alene bestå den afsluttende prøve på et vognmandskursus.

Økonomi

Du skal have en vis egenkapital for at få tilladelse til taxi-, limousine- eller sygetransport. Ved ansøgning om en tilladelse skal du dokumentere at have egne kontante midler på mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse. Hvis du ikke har den fornødne egenkapital, kan du i stedet stille en tilsvarende sikkerhed gennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.

Restancer til det offentlige

Du kan ikke få en tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel eller til sygetransport, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Vandel og god skik. Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af den ansøgte virksomhed.

Du skal sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.
Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold og oplysninger om særlige omstændigheder ved tidligere konkurs eller betalingsstandsning kan indgå i vurderingen af, om en ansøger opfylder kravet om god skik.

Der foretages således en samlet vurdering af, om virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Virksomhedsform

Taxikørsel og limousinekørsel kan kun drives som personligt ejet virksomhed, mens sygetransport kan drives såvel som personligt ejet virksomhed som i selskabsform.

Drives sygetransportvirksomheden i selskabsform, dvs. som aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab, kommanditselskab m.fl., skal selskabet have ansat en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift indenfor sygetransport. Selskabet skal opfylde kravene til økonomi, restancer og god skik. Den ansvarlige leder skal opfylde kravene om faglige kvalifikationer, restancer, vandel og god skik.

Vurdering af ansøgning

Når Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune har fået de nødvendige oplysninger, tager vi stilling til ansøgningen efter disse retningslinjer:

 • Ansøgeren kan ikke få en ekstra tilladelse, før der er gået 1 år fra tidspunktet, hvor man tidligere har fået tilladelse.
 • Det tilstræbes, at de ledige tilladelser vil blive fordelt ligeligt mellem chauffører og vognmænd.
 • En person, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, har fortrinsadgang til tilladelse til taxikørsel, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.
 • Ancienniteten for vognmænd vil blive beregnet fra den dato, hvor den sidste bevilling er udstedt. Ansøger skal dokumentere anciennitet, oplysningen kan hentes på ATP's hjemmeside.
 • Når særlige omstændigheder foreligger, forbeholder man sig ret til i overensstemmelse med de i loven og bekendtgørelsen tillagte beføjelser, at udøve et vist skøn.

Taxivognmand - Priser ved behandling af ansøgninger, fornyelser m.m.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2016

 

Taxichauffør - Hvordan får jeg et førerkort?

For at kunne få et førerkort skal du bestå et godkendt kursus i personbefordring, læs mere og se godkendte udbydere på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Når du har bestået kurset, skal du ved en bykendskabsprøve vise, hvor godt du kender til Lejre og Roskilde-området.


Der afholdes bykendskabsprøver af:
Dan Taxi Roskilde-Lejre
Håndværkervej 78, 1.
4000 Roskilde
Tlf. 20 72 69 79
Åbningstider - kun telefonisk henvendelse
mandag-fredag kl.10.00-14.00, onsdag lukket

Tilmelding og betaling for bykendskabsprøve

Tilmelding sker hos Dan Taxi Roskilde-Lejre. Ved tilmelding betales 120 kr. kontant. Du er velkommen til at kontakte Dan Taxi Roskilde-Lejre for yderligere spørgsmål vedrørende bykendskabsprøven.

Prøven i bykendskab

Prøverne afholdes hos Dan Taxi Roskilde-Lejre efter behov. Du skal medbringe følgende til prøven:

 • Erhvervskørekort - kode B (evt. midlertidigt kørekort og billedlegitimation)
 • Straffeattest (højst 14 dage gammel)
 • Dokumentation for beståelse af godkendt kursus i personbefordring.

Du skal kunne tale let forståeligt dansk, kunne læse dansk samt have et godt kendskab til Roskilde-området.

Prøven består af 40 spørgsmål inden for emnerne:

 • Gader og veje i Lejre Kommune og Roskilde Kommune
 • Institutioner
 • Boligblokke og anden beboelse
 • Hospitaler i København og omegnskommuner
 • Omegnsbyer
 • Hoteller, restauranter og lignende

Til prøven må du anvende hjælpemidler som f.eks. bykort, Kraks kort osv.

Prøven foregår på pc, tager 30 min. og består af 40 spørgsmål som hver især har 5 svarmuligheder, hvoraf kun det ene er rigtigt. For at bestå prøven skal du have ca. 80% (32) rigtige svar. Hvis du ikke består prøven første gang, kan du tilmelde dig en ny, som tidligst kan ligge 14 dage efter den ikke-beståede prøve.

Taxichauffør - Hvor får jeg et førerkort til taxi?

Umiddelbart efter at du har bestået dansk- og bykendskabsprøven, kan du få udstedt et førerkort til taxi mod betaling af 120 kr. hos Borgerservice.

Du skal medbringe:

 • Straffeattest (højst 14 dage gammel)
 • Bevis på bestået dansk- og bykendskabsprøve
 • Gyldigt erhvervskørekort
 • Vellignende billede

Hvis du har spørgsmål om udstedelse af førerkort, kan du sende en mail til post@lejre.dk eller ringe 46 46 46 46.

Taxichauffør - Hvordan får jeg fornyet førerkort til taxi?

Ved fornyelse af af førerkort, skal du møde op i Borgerservice i Lejre.
Du kan få fornyet kortet mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Bemærk, at du ved fornyelse af førerkort skal indhente/udfylde og medbringe:

Takstreglement - taxikørsel

Klik på linket for at få mere information om gældende takster for taxikørsel: Takstreglement

Hvordan søger jeg en limousinetilladelse?

Limousinekørsel omfatter repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende lejlighedsvis kørsel i køretøjer med en særlig indretning, udstyr eller lignende. Som grundlag for denne vurdering, kræves der dokumentation fra dig i form af f.eks. underskriftsindsamling, tilkendegivelse fra potentielle kunder eller lignende.

Ansøgningen sendes til post@lejre.dk og bedes endvidere indeholde dokumentation for kundegrundlag, taxibekendtgørelsens § 4 Kravet til økonomi, § 5. Kravet om faglige kvalifikationer, samt § 6 Vandelskravet.

Behandling af ansøgninger til taxi, limousine- og sygetransport koster 470 kr.

Uddrag af Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

Kravet til økonomi

§ 4. Ansøgeren skal ved ansøgning om en tilladelse dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

Stk. 2. Der kan i stedet stilles en sikkerhed med et nærmere af den tilladelsesudstedende myndighed fastsat beløb og indhold af et forsikringsselskab eller pengeinstitut. Sikkerheden skal beløbsmæssigt modsvare de i stk. 1 fastsatte krav til egenkapital.

Stk. 3. Ansøgning kan afslås, såfremt ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Herved
forstås gæld i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

Stk. 4. Den tilladelsesudstedende myndighed kan kræve, at der fremlægges oplysninger fra offentlige myndigheder til brug ved bedømmelsen af ansøgerens økonomiske forhold.

Kravet om faglige kvalifikationer

§ 5. En ansøger anses som fagligt kvalificeret, hvis vedkommende

1) inden for de sidste 10 år har gennemført et af Trafikstyrelsen godkendt kursus og ved en af Trafikstyrelsen udarbejdet skriftlig prøve har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse,

2) har tilladelse til taxi- eller limousinekørsel eller til sygetransport, eller

3) er godkendt som ansvarlig leder af og ansat som sådan af et selskab med begrænset ansvar, der udfører sygetransport.

Vandelskravet m.v.

§ 6. Ansøgningen skal vedlægges sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering i CPR-systemet. Den tilladelsesudstedende myndighed indhenter straffeattest til offentlig brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

Stk. 2. Ansøgeren skal afgive enhver oplysning, som den tilladelsesudstedende myndighed anmoder om med henblik på vurdering af, om ansøgeren vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.