Socialøkonomiske mål

Lejre Kommune ønsker at:

  • investere i udvikling af produktive, meningsfulde og udviklende jobs for udsatte borgere. En investering, der kommer mangefold tilbage, dels gennem øget selvforsørgelse og livskvalitet for den enkelte borger, dels gennem erhvervsmæssig vækst i tværsektorielt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige aktører 

  • udvikle en vifte af helhedsorienterede job- og uddannelsesrettede forløb for alle målgrupper blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet med risiko for langvarig, passiv forsørgelse 

  • understøtte samarbejde og synergi mellem alle typer af virksomheder inden for det samlede socialøkonomiske felt og de almindelige virksomheder 


På baggrund af erfaringerne fra socialøkonomiske virksomheder og de seneste reformer på social- og beskæftigelsesområdet er der kommet fokus på nye målgrupper for job- og uddannelsesrettede indsatser:

  • Borgere med primær tilknytning til social- og sundhedsforvaltningen og tilbud efter lov om social service, bl.a. førtidspensionister og såkaldt selvforsørgede uden ret til dagpenge eller kontanthjælp 

  • Borgere, som først efter kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 formelt 
er omfattet af tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. såkaldt aktivitetsparate borgere med komplekse problemer (før 1.1.2014: Matchgruppe 3, før 26.4.2010: Match 4-5)
  • Tværsektorielt samarbejde 
Den relevante lovgivning rummer allerede hjemmel for samarbejde på tværs af forvaltninger og den offentlige, private og frivillige sektor om helhedsorienterede job- og uddannelsesrettede forløb for alle målgrupper blandt udsatte borgere. Det gælder, uanset hvilken del af den kommunale forvaltning, borgeren primært har kontakt med. 
Efterspørgslen efter helhedsorienterede tilbud for stadig flere målgrupper vil ikke kunne dækkes ved naturlig lokal vækst i socialøkonomiske virksomheder i overskuelig fremtid. Det er nødvendigt at spænde over hele det socialøkonomiske felt, herunder almindelige virksomheder og kommunale institutioner. En tilgang, der også kan medføre mange positive synergi- og sideeffekter. 


Ikke kun socialøkonomiske, men også almindelige virksomheder kan varetage dele af job- og uddannelsesrettede helhedsorienterede forløb for udsatte borgere, med den rigtige støtte og koordineret med parallelle indsatser fra kommunen og andre samarbejdspartnere. Her ligger et endnu langt fra udnyttet potentiale.

Herudover er det afgørende at have et tæt samarbejde med almindelige virksomheder, der vil og kan tage imod og ansætte borgerne i umiddelbar forlængelse af forløbene.

Lokale og regionale virksomheder kan inddrages dels via Jobcenter Lejres virksomhedsrettede indsats og Business Lejres netværk, dels via Green Network, der er et netværk med ca. 140 medlemmer, heraf ca. 40 i Lejre, som arbejder for at fremme virksomheders CSR-profil lokalt, nationalt og internationalt.

Der er et stort samfundsøkonomisk rationale i, at kommunen tager teten som inspirator, katalysator og koordinator for tværsektorielt samarbejder om de design-processer, der skal udvikle viften af job- og uddannelsesrettede tilbud for alle relevante målgrupper.