Erhvervsaffaldsgebyr

Spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr

I Lejre Kommune varetages opgaven af Argo (tidligere KARA/NOVEREN). Har du spørgsmål til opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr, skal du kontakte Argo på telefon 70 25 75 50 eller mail: info@erhvervsaffaldsgebyr.dk

 

Hvad dækker gebyret?

Erhvervsaffaldsgebyret er ens for alle virksomheder i Lejre kommune og er i 2018 på 452,00 kr. inklusiv moms.

Administrationsgebyret dækker kommunens generelle udgifter til anvisning af erhvervsaffald, affaldsplanlægning, udarbejdelse af regulativer, samt konkrete udgifter til statens Affaldsdatasystemet og Regulativdatabasen. Gebyret dækker IKKE adgang til genbrugspladserne eller afhentning af affald fra virksomhederne. Gebyret er fastsat som et gennemsnitsgebyr og er dermed ens for alle virksomheder.

Hvem skal betale?

Alle virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og har produktionsenhed (P-nummer) i Lejre Kommune pr. 1. januar 2018, skal betale administrationsgebyr, bortset fra virksomheder, der på forhånd er fritaget i henhold til de gældende regler. Virksomheder, der er på forhånd er fritaget, men bruger genbrugspladserne, skal dog også betale administrationsgebyr (§ 60 stk. 6).

Ifølge affaldsbekendtgørelsens 60 stk. 1 - 3 må kommunen ikke opkræve gebyr hos følgende virksomheder:

• Virksomheder, hvis branchekoder fremgår af bilag 8 og hvor der er 0-1 ansatte. Her tæller ejeren med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden (se listen her)
• Virksomheder, hvis virksomhedsform fremgår af bilag 9 punkt 2 og, hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 8, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden.  (se listen her)
• Virksomheder, som har en årlig momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr., opgjort for det indkomstår, der ligger to år før gebyråret. Disse virksomheder er sorteret fra, inden opkrævningerne sendes ud.


Undgå fejlopkrævninger
Opkrævningen er baseret på oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. I 2018 skal kommunerne lægge CVR-data af 1. januar 2018 til grund for gebyropkrævningen jf. Affaldsbekendtgørelsen § 53.

Det er derfor vigtigt, at oplysninger i CVR er korrekte, herunder virksomhedens branchekode og oplysninger på det enkelte P-nr.

Såfremt der er fejl og mangler i oplysningerne i CVR, bedes virksomheden kontakte Erhvervsstyrelsen med henblik på at få fejlen rettet.

Virksomhedens registreringer kan ses på  www.cvr.dk  Registreringen kan ændres på www.virk.dk med nøglefil eller NEMID, eller ved at kontakte Erhvervsstyrelsen på erst@erst.dk eller på
Tlf.: 72 20 00 30.

Ansøg om fritagelse

Ansøgning om fritagelse skal ske via Argos (tidligere KARA/NOVEREN) hjemmeside, hvor der er udarbejdet information og vejledning om ordningen. Lejre Kommune sagsbehandler ligeledes ansøgningerne elektronisk her. 
Vær opmærksom på, at ansøgningen om fritagelse for 2018 først kan indsendes fra den 1. maj 2018.

Sidste frist for ansøgning om fritagelse er den 25. maj 2018. Ansøgninger modtaget efter denne dato behandles ikke, hvilket betyder, at administrationsgebyret skal betales.

Kommunen kan kun fritage virksomheder for betaling af erhvervsaffaldsgebyret, hvor dette er en direkte følge af Affaldsbekendtgørelsens §60 ,stk. 1-4.

  1. Virksomheder med bestemte branchekoder, og antal ansatte. Virksomheder med 0-1 ansatte på P-nr. adressen og med en branchekode som defineret i bilag 8 i affaldsbekendtgørelsen. Se bilag her.

    Virksomheder med bestemte virksomhedsformer og antal ansatte som defineret i bilag 9 i Affaldsbekendtgørelsen. Se bilag her.

    1. a. Virksomheder med 0 ansatte på P-nr. adressen og med en virksomhedsform som defineret i bilag 9, punkt 1 i affaldsbekendtgørelsen.

    2. b. Virksomheder med en virksomhedsform som defineret i bilag 9, punkt 2 i affaldsbekendtgørelsen, uanset antal ansatte.

  2. Virksomheder som overfor kommunen dokumenterer, at virksomhedens årlige momsomsætning eller lønsum er under 300.000. Det er omsætningen 2 år før gebyråret som er gældende. Det vil for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr i 2018 betyde, at det er indkomståret 2016, der er gældende. Der vil blive stillet krav om kopi af selvangivelsen eller virksomhedens regnskab.

  3. Kommunen kan fritage virksomheder fra et eller flere gebyrer, hvis kommunen vurderer, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. De virksomheder der er fritaget på forhånd på grund af deres branchekode, virksomhedsform eller omsætning, forventes at være de virksomheder, som ikke har en egentlig affaldsproduktion. Alle øvrige virksomheder forventes at generere affald.

Bemærk at virksomheder, der i CVR-registret pr. 1. januar 2018 var registreret med de branchekoder og virksomhedsformer opført i bilag 8 og 9 i stk. 1 og 2, på forhånd er sorteret fra og bliver således ikke opkrævet erhvervsaffaldsgebyr. Kommunen kan dog opkræve gebyr hos virksomhederne tilhørende ovenstående punkter, hvis de anvender én eller flere affaldsordninger i kommunen.

Bemærk endvidere, at kommunerne skal lægge CVR data af 1. januar 2018 til grund for gebyropkrævningen jf. Affaldsbekendtgørelsen §53.

Søg om fritagelse