Sortering af bygge- og anlægsaffald

Når du har noget bygge- og anlægsaffald, skal du være opmærksom på, at de forurenede bygningsdele skal sorteres fra.

Byggeaffald skal kildesorteres til genanvendelse efter reglerne i følgende fraktioner.

    Natursten, f.eks. granit og flint
    Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
    Beton
    Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
    Jern og metal
    Gips
    Stenuld
    Jord
    Asfalt
    Blandinger af beton og asfalt

Ved fraktionerne nr. 1-4 skal det sikres, at alt andet end mørtel og eventuel armeringsjern er frasorteret, herunder at tjære, sod, PCB-holdigt fugemateriale er identificeret og frasorteret.