Tilsynskampagne 2018

I årets tilsynskampagne på virksomhedsområdet vil vi fortsat have fokus på jord- og grundvandsbeskyttelsen ved at gennemføre en informationskampagne rettet mod virksomheder, som er med i den kommunale tømningsordning for olieudskillere og sandfang.

Informationskampagne omkring årlig kontroltømning af olieudskillere

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal landets kommuner hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner. Kampagnerne skal vedrøre miljøforhold på landbrug og virksomheder.
I Lejre Kommune har vi en fælleskommunal tømningsordning for olieudskillere og sandfang. Vores erhvervsaffaldsregulativ beskriver, at olieudskillere, hvortil der ledes processpildevand, skal have årlige kontroltømninger. 

Med processpildevand forstås spildevand fra industrielle processer forbundet med produktion og drift af eksempelvis benzinstationer, påfyldningspladser, vognmandsfirmaer, autoværksteder og vaskehaller/-pladser samt andre større virksomheder, som kan indeholde forurenende stoffer. Processpildevandets sammensætning er altså forskellig fra sanitært spildevand og regnvand. 

De årlige kontroltømninger af olieudskillere indbefatter bundtømning, hvor der både gennemføres tømning og visuel inspektion uanset udskillerens indhold. Tømning og inspektion skal opfange revner og utætheder hurtigt, sådan at risikoen for, at der vil blive afledt urenset olieholdigt spildevand til kloak, recipient eller renseanlæg mindskes. I Lejre Kommune har vi 50 virksomheder tilmeldt den kommunale tømningsordning med i alt 68 olieudskillere og 38 sandfang (optalt i maj 2018). 

 

Mål for tilsynskampagnen

Det overordnede miljømæssige mål er, at beskytte omgivelserne mod forurening fra virksomheder, der i forbindelse med deres drift og produktion udleder spildevand, som kan indeholde forurenende stoffer. Tømningerne og inspektionerne er en vigtig del af den forebyggende indsats overfor forurening af vores jord, grundvand og vandmiljøer.

Indsatsmålet er, at udpege overfor ARGO/SMOKA, som varetager den kommunale tømningsordning, hvilke olieudskillere og sandfang der skal have årlig kontroltømning. Derudover er det, at udsende informationsmateriale om tiltaget og om vigtigheden af, at olieudskillere bliver tømt og efterset jævnligt, til de virksomheder, som er med i den kommunale tømningsordning og som udleder processpildevand.

Hvornår?

Kampagnen vil blive gennemført i efteråret 2018. Opfølgning på de årlige kontroltømninger sker fra 01.01.2019.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for tømningsordningen for olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang er beskrevet i Lejre Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, § 19, stk. 1-3, gældende fra d. 01-01-2012. Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning.

Konklusion

Alle virksomheder, som er med i den kommunale tømningsordning, har i efteråret 2018 modtaget informationsmateriale om årlig kontroltømning og om vigtigheden af, at olieudskillere bliver tømt og efterset jævnligt.

Vi har fået flere tilbagemeldinger med interesse for tiltaget, og med faktuelle oplysninger, som vi har ajourført vores viden om aktive virksomheder tilmeldt tømningsordningen ud fra.

I december 2018 er olieudskillere og sandfang, der skal have årlig kontroltømning, blevet udpeget overfor ARGO/SMOKA, som varetager den kommunale tømningsordning.