Tilsynskampagne 2018

I årets tilsynskampagne på virksomhedsområdet vil vi fortsat have fokus på jord- og grundvandsbeskyttelsen ved at gennemføre en informationskampagne rettet mod virksomheder, som er med i den kommunale tømningsordning for olieudskillere og sandfang.

Informationskampagne omkring årlig kontroltømning af olieudskillere

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal landets kommuner hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner. Kampagnerne skal vedrøre miljøforhold på landbrug og virksomheder.
I Lejre Kommune har vi en fælleskommunal tømningsordning for olieudskillere og sandfang. Vores erhvervsaffaldsregulativ beskriver, at olieudskillere, hvortil der ledes processpildevand, skal have årlige kontroltømninger.
De årlige kontroltømninger indbefatter bundtømning, hvor der både gennemføres tømning og visuel inspektion uanset udskillerens indhold. Tømning og inspektion skal opfange revner og utætheder hurtigt, sådan at risikoen for, at der vil blive afledt urenset olieholdigt spildevand til kloak, recipient eller renseanlæg mindskes.

 

Mål for tilsynskampagnen

Det overordnede miljømæssige mål er, at beskytte omgivelserne mod forurening fra virksomheder, der i forbindelse med deres drift og produktion udleder spildevand, som kan indeholde forurenende stoffer. Tømningerne og inspektionerne er en vigtig del af den forebyggende indsats overfor forurening af vores jord, grundvand og vandmiljøer.

Indsatsmålet er, at udpege overfor ARGO/SMOKA, som varetager den kommunale tømningsordning, hvilke olieudskillere og sandfang der skal have årlig kontroltømning. Derudover er det, at udsende informationsmateriale om tiltaget og om vigtigheden af, at olieudskillere bliver tømt og efterset jævnligt, til de virksomheder, som er med i den kommunale tømningsordning og som udleder processpildevand.

Hvornår?

Kampagnen vil blive gennemført i efteråret 2018. Opfølgning på de årlige kontroltømninger sker fra 01.01.2019.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for tømningsordningen for olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang er beskrevet i Lejre Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, § 19, stk. 1-3, gældende fra d. 01-01-2012. Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning.

Konklusion

Opfølgning på og evaluering af kampagnen følger i efteråret/vinteren 2018.