Tilsynskampagne 2016

I årets tilsynskampagne på virksomhedsområdet sætter vi fokus på jord- og grundvandsbeskyttelsen ved at føre tilsyn med tankstationer.

Tilsynskampagne på tankstationer

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal landets kommuner hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner. Kampagnerne skal vedrøre miljøforhold på landbrug og virksomheder.

I 2015 havde Natur & Miljø, Lejre Kommune, på virksomhedsområdet fokus på korrekt opbevaring af olier og kemikalier i området omkring Vintapperbuen i Kirke Hyllinge. Læs mere om kampagnen i 2015 i Læs mere boksen til højre. 

I 2016 har vi haft fokus på grundvandsbeskyttelsen i Lejre Kommune hvor vi har ført tilsyn med en række udvalgte tankstationer i kommunen. Her har vi specielt kigge på virksomhedens egenkontrol af olietanke, olieudskiller, belægninger mv.

De tankstationer som fik miljøtilsyn, er udvalgt på baggrund af grundvandsbeskyttelsen. De tankstationer som ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i, eller i umiddelbar nærhed til, et indvindingsopland til en drikkevandsforsyning blev udvalgt til tilsyn.

Miljøforholdene på 5 tankstationer er blevet gennemgået i løbet af 2016. Det generelle billede er, at driftspersonalet på tankstationerne har styr på egenkontrollen og får udført de nødvendige inspektioner og tæthedsprøvninger af tanke og rørføringer. På en enkelt tankstation har Lejre Kommune indskærpet, at egenkontrollen var mangelfuld.

Tilsynskampagnen har endvidere medført, der på en enkelt tankstation er igangsat en forureningsundersøgelse, da der blev konstateret utætheder i to olieudskillere.

 

Mål for tilsynskampagnen

Målet med kampagnen er at sikre, at kommunens tankstationer lever op til kravene i benzinstationsbekendtgørelsen og til kravene om inspektion og tæthedsprøvning af olietanke og rørføringer, jf. olietankbekendtgørelsen. Regelmæssig inspektion og tæthedskontrol reducerer risikoen for olieforurening af jord og grundvand.

Hvornår?

Kampagnen blev gennemført i ugerne 14-16. Den enkelte virksomhedsejer var forinden orienteret om kommunens besøg.

Hvad sker der hvis lovgivningen ikke overholdes?

Hvis det konstateres, at reglerne i olietanksbekendtgørelsen eller benzinstationsbekendtgørelsen ikke efterleves, vil virksomheden få en indskærpelse om at lovliggøre forholdet. En indskærpelse vil som regel blive fulgt op af et opfølgende tilsyn.

Lovgrundlag

  • Tilsynsbekendtgørelse: Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Bek. Nr. 1441 af 2. december 2015
  • Brugerbetalingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. Nr. 1417 af 2. december 2015
  • Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015
  • Olietanksbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Bek. nr. 1611 af 10. december 2015
  • Benzinstationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg. Bek. nr. 555 af 9. juni 2001

Konklusion

Miljøforholdene på 5 tankstationer er blevet gennemgået i løbet af 2016. Det generelle billede er, at driftspersonalet på tankstationerne har styr på egenkontrollen og får udført de nødvendige inspektioner og tæthedsprøvninger af tanke og rørføringer. På en enkelt tankstation har Lejre Kommune indskærpet, at egenkontrollen var mangelfuld.

Tilsynskampagnen har endvidere medført, der på en enkelt tankstation er igangsat en forureningsundersøgelse, da der blev konstateret utætheder i to olieudskillere.