Tilsyn med virksomheder

Lejre Kommune skal føre tilsyn med virksomheder og håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Alt efter størrelse og art af virksomheden, er der regler for hvor ofte de skal have tilsyn.

Miljømyndigheden skal foretage differentieret tilsyn. Det betyder, at virksomheder, der selv yder en indsats belønnes ved mindre kontrol og færre tilsynsbesøg. Tilsvarende får virksomheder, der har svært ved at overholde love og regler oftere kontrol og flere tilsynsbesøg.

Kommunen fører jævnligt miljøtilsyn med virksomheder omfattet af listevirksomhedsbekendtgørelsen, autoværkstedsbekendtgørelsen og såkaldte bilag 1- virksomheder, det vil sige virksomheder omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Se link ude til højre.

Tilsynshyppighed og -kontrolpunkter

Tilsynet er en kontrol af, at virksomheden overholder miljølovgivningen. Ved tilsyn kontrolleres det ligeledes, at virksomheden har de fornødne tilladelser og godkendelser, og at virksomheden overholder reglerne i disse.

Hvor ofte der føres tilsyn på de enkelte virksomheder afhænger af virksomhedstypen:

  • Er der tale om listevirksomheder godkendt efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven, skal samtlige virksomheder som minimum have samlet tilsyn indenfor en 3-årig periode. Herunder hører også de skydebaner, der ligger i Lejre Kommune. Det vil sige at alle listevirksomheder får miljøtilsyn minimum hver 3. år.
  • Er der tale om autoværksteder skal samtlige virksomheder have tilsyn indenfor en 4-årig periode. Det vil sige at alle autoværksteder får miljøtilsyn minimum hver 4. år.
  • Er der tale om såkaldte bilag - 1 virksomheder skal samtlige virksomheder have tilsyn indenfor en 4-årig periode. Det vil sige at alle bilag - 1 får miljøtilsyn minimum hver 4. år.

Ved tilsynet vil der blandt andet være en kontrol af, om følgende forhold overholder gældende miljølovgivning:

Godkendelser / tilladelser
Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, jern, småt brændbart, mv.)
Olietanke
Støj
Røg
Spildevandsafledning

I forbindelse med klagesager føres der også tilsyn på virksomheder.

Kommunens arbejde i forbindelse med miljøtilsyn på virksomheder er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Se til højre på denne side.

Varslede og uvarslede tilsyn

Borgere i Lejre Kommune kommer fremover til at betale mere for rottebekæmpelse. Det fremgår af opgørelsen over ejendomsskatter, som netop er udsendt. Det har givet anledning til en del spørgsmål, som vi besvarer her.

Hvorfor stiger prisen?
For det første, fordi der i dag er langt flere anmeldelser af rotter end tidligere. I 2014 var der 762 anmeldelser, mens der i 2018 foreløbig har været over 1650 anmeldelser.

For det andet, fordi den nye lovgivning kræver, at kommunerne også bekæmper rotter i weekender og på helligdage.

Og for det tredje, fordi Lejre Kommune har valgt at øge kvaliteten af rottebekæmpelsen markant.

Hvad kommer det til at koste?
Udgiften til rottebekæmpelse stiger fra 0,058 til 0,156 promille af ejendommens vurdering. Det betyder i praksis, at man fremover skal betale 156 kroner af hver million kr., som ejendommen er vurderet til.

Hvordan styrker kommunen indsatsen?
Fra 1. januar har kommunen aftale med Nomus A/S, der fremover står for rottebekæmpelsen. 
I aftalen ligger:

  • At vi går fra 1 til 3 bekæmpere
  • Rottehunde tilknyttes bekæmperne
  • Hyppigere opfølgning på alle sager
  • Grundig bygningsgennemgang på alle nye anmeldelser
  • Fokus på mere miljøvenlig bekæmpelse
  • Fokus på samarbejde med FORS