Tilsyn med virksomheder

Lejre Kommune skal føre tilsyn med virksomheder og håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Alt efter størrelse og art af virksomheden, er der regler for hvor ofte de skal have tilsyn.

Miljømyndigheden skal foretage differentieret tilsyn. Det betyder, at virksomheder, der selv yder en indsats belønnes ved mindre kontrol og færre tilsynsbesøg. Tilsvarende får virksomheder, der har svært ved at overholde love og regler oftere kontrol og flere tilsynsbesøg.

Kommunen fører jævnligt miljøtilsyn med virksomheder omfattet af listevirksomhedsbekendtgørelsen, autoværkstedsbekendtgørelsen og såkaldte bilag 1- virksomheder, det vil sige virksomheder omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Se link ude til højre.

Tilsynshyppighed og -kontrolpunkter

Tilsynet er en kontrol af, at virksomheden overholder miljølovgivningen. Ved tilsyn kontrolleres det ligeledes, at virksomheden har de fornødne tilladelser og godkendelser, og at virksomheden overholder reglerne i disse.

Hvor ofte der føres tilsyn på de enkelte virksomheder afhænger af virksomhedstypen:

  • Er der tale om listevirksomheder godkendt efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven, skal samtlige virksomheder som minimum have samlet tilsyn indenfor en 3-årig periode. Herunder hører også de skydebaner, der ligger i Lejre Kommune. Det vil sige at alle listevirksomheder får miljøtilsyn minimum hver 3. år.
  • Er der tale om autoværksteder skal samtlige virksomheder have tilsyn indenfor en 4-årig periode. Det vil sige at alle autoværksteder får miljøtilsyn minimum hver 4. år.
  • Er der tale om såkaldte bilag - 1 virksomheder skal samtlige virksomheder have tilsyn indenfor en 4-årig periode. Det vil sige at alle bilag - 1 får miljøtilsyn minimum hver 4. år.

Ved tilsynet vil der blandt andet være en kontrol af, om følgende forhold overholder gældende miljølovgivning:

Godkendelser / tilladelser
Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, jern, småt brændbart, mv.)
Olietanke
Støj
Røg
Spildevandsafledning

I forbindelse med klagesager føres der også tilsyn på virksomheder.

Kommunens arbejde i forbindelse med miljøtilsyn på virksomheder er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Se til højre på denne side.

Varslede og uvarslede tilsyn

Ny praksis i Lejre Kommune: Uvarslede miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug

Center for Byg & Miljø er fra januar 2016 begyndt at lave uanmeldte (uvarslede) miljøtilsyn på tilfældigt udvalgte virksomheder og husdyrbrug.

Over de kommende år vil 5-10 % af de årlige miljøtilsyn blive udført som uvarslede. Virksomheder og landbrug vil derfor fortsat opleve, at vi langt de fleste gange også fremover vil varsle vores besøg.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug kan forvente et uvarslet miljøtilsyn?

Alle virksomheder og husdyrbrug, som vi fører miljøtilsyn med, kan før eller siden forvente, at vi kommer på et uvarslet miljøtilsyn.

Som nævnt vil langt størstedelen af de årlige miljøtilsyn dog fortsat blive varslet minimum 14 dage før tilsynet - dette er præcis, som det plejer at være.

Baggrund for den nye praksis

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 15. april 2015 at Center for Byg & Miljø fra januar 2016 kan lave uvarslede miljøtilsyn for tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug.

Der er flere grunde til at vi fremover både fører varslede og uvarslede tilsyn. Uvarslede tilsyn vil blandt andet give os mulighed for at opleve dagligdagen på virksomheden eller husdyrbrug.

Hvad er dine rettigheder?

På et uvarslet miljøtilsyn vil vi altid medbringe en underretningsskrivelse, som orienterer virksomheden eller husdyrbruget om deres rettigheder.