Råstofindvinding og grusgrave

I Lejre Kommune er der på nuværende tidspunkt 2 aktive råstofgrave.

Det er Region Sjælland, der via råstofplanen udlægger graveområderne. Kommunerne må ikke handle i modstrid med råstofplanen. Det er siden den 1. juli 2015 også Region Sjælland, der giver tilladelser til råstofgravning i de udlagte områder og dermed giver de vilkår, hvorpå gravningen må foregå. Tilsynet med råstofindvindingen udføres af Region Sjælland. I perioden 1. januar 2007 til 1. juli 2015 var det Lejre Kommune, der meddelte tilladelser og udførte tilsynet ved råstofgravene.

I Lejre Kommuner er der følgende aktive råstofgrave:

Østerryelgaards Stenværk ved Kyndeløse
Madelungs Grusgrav ved Hvalsø

Østerryelgaards Stenværk ligger i et større regionalt graveområde, men er den eneste aktive grusgrav i området.

Madelungs Grusgrav er en gamle grusgrav, der har været aktive i mange år. Også før der var noget der hed en råstoflov.

Madelungs Grusgrav blev i efteråret 2007 købt af firmaet BG-Stone Aps. Da graven ligger i et område, der mod øst grænser op til et natur- og skovområde (et Natura 2000 område) og mod vest grænser op til et boligområde i Hvalsø by, har virksomhedens måde at drive graven på skabt en del utilfredshed. Hovedparten af materialet fra Lejre Kommunes administationsperiode ligger her.