Olie- og benzinudskillere

I Lejre Kommune har vi en fælleskommunal tømningsordning for olieudskillere og sandfang. Hvis du har en olie- og benzinudskiller skal den anmeldes og tømmes via den kommunale ordning. Hvis du ønsker at sørge for tømningen selv, kan du søge om fritagelse fra ordningen.

Anmeldelse, tømning og eftersyn

Udskillere og sandfang skal anmeldes til Lejre Kommune. Du anmelder ved at udfylde skemaet, der findes link til i boksen til højre på siden. Skemaet skal sendes til Lejre Kommune pr. mail til ctm@lejre.dk

Når du anmelder udskiller og sandfang, tilmelder vi automatisk udskiller og sandfang til den kommunale tømningsordning. Tømningsordningen omfatter kontrol, tømning og bortskaffelse af affald fra olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang. Antallet af tømninger af olie- og benzinudskilleren fastsættes af Lejre Kommune, dog mindst en gang om året.

De årlige kontroltømninger indbefatter bundtømning, hvor der både gennemføres tømning og visuel inspektion uanset udskillerens indhold. Tømning og inspektion skal opfange revner og utætheder hurtigt, sådan at risikoen for, at der vil blive afledt urenset olieholdigt spildevand til kloak, recipient eller renseanlæg mindskes.

Pr. 1. marts 2018 administrerer ARGO i samarbejde med SMOKA den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang. Du kan se takster for tømning og behandling af affaldet på ARGO’s hjemmeside.

Takster for tømning og behandling af affald kan du se her

Hvis du ønsker at få udskilleren og sandfanget tømt og kontrolleret af et andet firma, skal du søge om fritagelse. Fritagelsen kan søges ved henvendelse til Lejre Kommune pr. mail til ctm@lejre.dk.

Hvad er en olie- og benzinudskiller?

Olie- og benzinudskillere fjerner olie og benzinrester fra spildevandet før det ledes til renseanlæg. Det er derfor vigtigt, at virksomheder med olie- og benzinholdigt spildevand har en olie- og benzinudskiller. Det er også vigtigt at udskilleren tømmes og vedligeholdes regelmæssigt, da olieholdigt spildevand fra en utæt olieudskiller kan blive ledt til den omgivende jord og medføre olieforurening af jord og grundvand.

Et olie- og benzinudskilleranlæg består af tre komponenter:

  • Sandfang tilbageholder sand, grus og lignende tunge partikler som er i spildevandet. 
  • Udskiller adskiller olie- og/eller benzin fra vandet. 
  • Målebrønd etableres efter udskilleren. Her kan udtages en vandprøve, der kan analyseres og dermed vise om olieudskilleren fungerer.

Der findes flere typer udskillere

Til den traditionelle udskiller kan der ledes spildevand, hvor der forekommer rester af olie- og benzin, f.eks. i form af spild. Men hvis olien er findelt, f.eks. på grund af højtryksspuling, damprensning, sæber eller lignende, skal der anvendes en anden type udskiller, f.eks. en koalescensudskiller.