Olie- og benzinudskillere

Hvis du har en olie- og benzinudskiller skal den anmeldes og tømmes via den kommunale ordning. Hvis ønsker at sørge for tømningen selv, kan du søge om fritagelse fra ordningen.

Anmeldelse, tømning og eftersyn

Udskillere og sandfang skal anmeldes til Lejre Kommune. Du anmelder ved at udfylde skemaet, der findes til højre på siden. Skemaet skal sendes til Lejre Kommune eventuelt pr. mail til cbm@lejre.dk. Antallet af tømninger af olie- og benzinudskilleren fastsættes af Lejre Kommune, dog mindst en gang om året.

Når du anmelder udskiller og sandfang, tilmelder vi automatisk udskiller og sandfang til den kommunale tømningsordning. KARA/NOVEREN administrerer ordningen for kommunen.

Takster for tømning og behandling af affald kan du se her

Hvis du ønsker at få udskilleren og sandfanget tømt og kontrolleret af et andet firma, skal du søge om fritagelse. Fritagelsen kan søges ved henvendelse til Lejre Kommune.

Hvad er en olie- og benzinudskiller?

Olie- og benzinudskiller fjerner olie og benzinrester fra spildevandet før det ledes til renseanlæg. Det er derfor vigtigt, at virksomheder med olie- og benzinholdigt spildevand, har en olie- og benzinudskiller samt at udskilleren vedligeholdes og tømmes regelmæssigt.
Et olie- og benzinudskilleranlæg består af tre komponenter:

  • Sandfang tilbageholder sand, grus og lignende tunge partikler som er i spildevandet. 
  • Udskiller adskiller olie- og/eller benzin fra vandet. 
  • Målebrønd etableres efter udskilleren. Her kan udtages en vandprøve, der kan analyseres og dermed vise om olieudskilleren fungerer.

Der findes flere typer udskillere

Til den traditionelle udskiller kan der ledes spildevand, hvor der forekommer rester af olie- og benzin, f.eks. i form af spild. Men hvis olien er findelt, f.eks. på grund af højtryksspuling, damprensning, sæber eller lignende, skal der anvendes en anden type udskiller, f.eks. en koalescensudskiller.