Tilsynskampagne 2017 - Overdækning af møddingspladser og gødningscontainere

I Natur & Miljø, Lejre Kommune, har vi i 2017 valgt at føre tilsynskampagne med overdækning af møddingspladser og gødningscontainere på ejendomme med hestehold, som vi ikke på forhånd har kendskab til, og som vi derfor ikke fører regelmæssigt tilsyn med.

Gyllebeholder Gyllebeholder

Hvornår?

I ultimo 2017 vil Lejre Kommune føre uvarslede tilsyn med hestehold, der opbevarer gødning på møddingspladser eller i gødningscontainere. Det vil ske på 10 tilfældigt udtaget ejendomme, hvor der opholder sig heste på tilhørende arealer.

 

Regler og krav om overdækning af møddingspadser og gødningscontainere

Som hovedregel skal fast husdyrgødning - inklusiv strøelse - opbevares på en møddingsplads med fast tæt bund og afløb. Det er også muligt at opbevare gødning i særlige godkendte containere.

Møddinger og gødningscontainere skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale. Undtaget for reglerne om overdækning er traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle.

Uklarhed

I 2015 startede en sag, hvor en landmand senere blev frifundet i Vestrelandsret for ikke, at have ovedækket sin møddingsplads med daglig tilførsel. I den pågældende sag var der tale om et traditionelt staldsystem baseret på fast gødning og ajle. Opbevaringen af denne type gødning er undtaget fra kravet om overdækning ved daglig tilførsel.

Læs mere om staldsystemer og gødningstype i Normtal 2017 her

 

Baggrund for tilsynskampagnen

I henhold til tilsynsbekendtgørelsen skal kommunen hvert år udføre to forskellige miljøtilsynskampagner. Kampagnerne skal vedrøre virksomheds- eller landbrugsområdet.

Baggrunden er, at kommunen på basistilsyn på landbrugsejendommene oplever, at en del møddingspladser og gødningscontainere ikke er overdækkede iht. lovgivningens krav. I forbindelse med udmeldinger i landbrugsblade m.m. er der usikkerhed om reglerne for, hvornår møddingspladser og containere med daglig tilførsel af dybstrøelse skal være overdækket. Derudover oplever vi stor utilfredshed, blandt etablerede hestebrug, at ikke-anmeldte dyrehold ikke overholder gældende lovgivning.

Ud over at undgå lugt- og fluegener, når dybstrøelsen er overdækket, undgås ammoniakemission til atmosfæren og derved mindskes påvirkninger af den omkringliggende natur.

Mål for tilsynskampagnen

Målet med kampagnen er, igennem oplysning og dialog at informere om den gældende lovgivning og formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler. Det overordnede miljømæssige mål er at mindske ammoniakfordampningen samt flue- og lugtgener fra møddingspladser og gødningscontainere.

Kommunen skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen, herunder mål og effekter.

Hvad sker der, hvis lovgivningen ikke overholdes?

Konstateres det, at reglerne for overdækning af markstakke ikke er overholdt, vil landbrugeren få en indskærpelse om at lovliggøre forholdene. Såfremt forholdene herefter ikke lovliggøres, vil Lejre Kommune vurdere, om der er grundlag for en politianmeldelse.

Fakta om ammoniakfordampning

Ammoniaktabet fra gødningslagre kan reduceres ved at etablere afdækning af møddinger og markstakke og et flydelag eller et fast låg over gyllen. Visse af tiltagene er relativt billige, og nogle af omkostningerne vil opvejes ved bedre udnyttelse af gødningen og dermed besparelse på indkøb af handelsgødning.

Fakta om lugt

Lugtudbredelse er afhængigt af vind og vejrforhold. Man har ved brug af testpersoner forsøgt at undersøge lugtudbredelsen fra forskellige staldtyper. Det har ikke været muligt at påvise en klar samme mellem vindhastighed og udbredelse, men de største udbredelser er dog fundet på dage med høj vindhastighed. Ligeledes er det vurderet at luftfugtigheden har en betydning for lugtudbredelsen. Høj luftfugtighed resulterer i mindre areal af udbredelsen og lavere maksimalt afstande hvorfra lugten kunne registreres.

Det er ikke ingen anerkendte metoder til at bestemme lugtkoncentrationen på et givent sted. De anerkendte metoder til bestemmelse af lugtafgivelse er, at man udtager luftprøver som fortyndes og vurderes af et lugtpanel. Herefter vurderes en konkret lugtbelastning på et pågældende sted ud fra statistiske og metrologiske spredningsmodeller.

Konklusion

Vi besøgte 14 ejendomme, alle med hestehold. Ud af de 14 udførte tilsyn var der 10 ejendomme som brugte møddingsplads eller gødningscontainer, heraf var 8 ikke overdækket. 4 havde ingen opbevaring af gødning.

Der manglede således overdækning på 8 ud af 10 ejendomme svarende til 80 %. Det vil sige, at der er mange af de besøgte ejendomme, der ikke overholdt kravene ved brug af møddingsplads/container og dermed skete der ikke en mindsket ammoniakfordampning og mindre flue- og lugtgener.

Informationen på hjemmesiden skulle formidle reglerne og den miljømæssige effekt. Vi har ikke fået nogen tilbagemeldinger på informationen på hjemmesiden. En gentagelse af kampagnen samt arbejde videre med information kan være et skridt til at nå målopfyldelsen.