Tilsynskampagne 2015

Lejre Kommune har i 2015 valgt at sætte fokus på placering og overdækning af komposteret husdyrgødning i markstakke

Baggrund for tilsynskampagnen

I henhold til tilsynsbekendtgørelsen skal kommunen hvert år udføre to forskellige miljøtilsynskampagner. Kampagnerne skal vedrøre virksomheds- eller landbrugsområdet.

I Natur & Miljø, Lejre Kommune, har vi i 2015 valgt at føre tilsynskampagne med placering og overdækning af kompost i markstakke. Baggrunden er, at kommunen på basistilsyn på landbrugsejendommene oplever, at en del markstakke ikke er overdækkede iht. lovgivningens krav. Herudover får kommunen henvendelser fra borgere, som klager over gener fra uoverdækkede markstakke. Dette er hovedsageligt gener som lugt og fluer.

Ud over at undgå lugt- og fluegener, skal kompost i markstakke være overdækkede for dels at undgå ammoniakemission til atmosfæren, dels for at undgå nedsivning af forurenende stoffet til jorden samt til overflade- og grundvandet.

 

Mål for tilsynskampagnen

Målet med kampagnen er, igennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler. Det overordnede miljømæssige mål er at mindske ammoniakfordampningen samt flue- og lugtgener fra markstakke.

Kommunen skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen, herunder mål og effekter.

Hvornår?

I maj-juni 2015 vil Lejre Kommune føre uvarslede tilsyn med markstakke på 10 tilfældigt udtaget ejendomme, hvor der ved tidligere tilsyn er registreret markstakke.

Resultat af tilsynskampagnen

Ud af de 10 udførte tilsyn var der 7 ejendomme, hvor markstakken ikke overholdt gældende lovgivning, svarende til 70 %. Det vil sige, at der er mange af de besøgte ejendomme, der ikke overholdt kravene ved brug af markstakke og dermed skete der ikke en mindsket ammoniakfordampning og mindre flue- og lugtgener. Informationsbrevet og den vedhæftede folder samt information på hjemmesiden skulle formidle reglerne og den miljømæssige effekt. Vi har ikke fået nogen tilbagemeldinger på informationsmaterialet. En gentagelse af kampagnen samt arbejde videre med informationsmaterialet kan være et skridt til at nå målopfyldelsen.

Vejledning om etablering og placering af markstakke

Som hovedregel skal fast husdyrgødning - inklusiv strøelse - opbevares på en møddingsplads med fast tæt bund og afløb.

Markmøddinger, dybstrøelse, kompost og forarbejdet gødning med en tørstofprocent over eller lig med 12 skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning. For øvrige typer fast gødning gælder samme overdækningskrav, bortset fra ved lagre med daglig tilførsel, f.eks. oplag af staldgødning etableret i forbindelse med traditionelle staldsystemer baseret på staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle.

Hvad må lægges i markstak?

Kompost med et tørstofindhold på minimum 30 % må oplagres i marken. Ved kompost forstås dybstrøelse, som er omsat i stalden eller på en møddingsplads. Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det har henligget i en stald 3-4 måneder i gennemsnit (dog 1-2 måneder for fjerkrægødning).

Dybstrøelse fra svinestalde uden separat gødeareal kan give en uhomogen gødningsmåtte med områder, hvor tørstofindholdet er betydeligt under 30 %. For at modvirke risikoen for udvaskning fra markstakke fra sådanne stalde skal der udlægges betydelig mængder halm på jorden under markstakken. I svinestalde med separat gødeareal kan den kompostlignende gødning fra lejearealet umiddelbart godt opbevares i overdækket markstak.

Regler og krav

I Husdyrgødningsbekendtgørelsen findes nedenstående regler og krav for komposteret husdyrgødning i markstakke.

Regler og krav for komposteret husdyrgødning i markstakke:

Kompost skal minimum have et tørstofindhold på 30 % (kompost er dybstrøelse, der minimum har ligget i 3-4 måneder i stald eller på møddingsplads)

Kompost må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand

Kompost må højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder og først igen samme sted efter 5 år

Der skal føres årlige optegnelser over markstakkes placering og oplagringsperiode

Kompost skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning

Markstakke må ikke etableres inden for:

• 25 m til ikke almene vandforsyningsanlæg
• 50 m til almene vandforsyningsanlæg
• 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer
• 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
• 15 m til beboelse på samme ejendom
• 30 m til naboskel

I forbindelse med udbringning må der i marken placeres midlertidige oplag af kompost uden overdækning i op til en uge. Der er ikke krav om overdækning i denne periode, da det ikke betegnes som egentlig opbevaring af kompost i marken.

Hvad sker der, hvis lovgivningen ikke overholdes?

Konstateres det, at reglerne for placering og overdækning af markstakke ikke er overholdt, vil landbrugeren få en indskærpelse om at lovliggøre forholdene. Såfremt forholdene herefter ikke lovliggøres, vil Lejre Kommune vurdere, om der er grundlag for en politianmeldelse.

Fakta om ammoniakfordampning

Ammoniaktabet fra gødningslagre kan reduceres ved at etablere afdækning af møddinger og markstakke og et flydelag eller et fast låg over gyllen. Visse af tiltagene er relativt billige, og nogle af omkostningerne vil opvejes ved bedre udnyttelse af gødningen og dermed besparelse på indkøb af handelsgødning.

Fakta om lugt

Lugtudbredelse er afhængigt af vind og vejrforhold. Man har ved brug af testpersoner forsøgt at undersøge lugtudbredelsen fra forskellige staldtyper. Det har ikke været muligt at påvise en klar sammehæng mellem vindhastighed og udbredelse, men de største udbredelser er dog fundet på dage med høj vindhastighed. Ligeledes er det vurderet at luftfugtigheden har en betydning for lugtudbredelsen. Høj luftfugtighed resulterer i mindre areal af udbredelsen og lavere maksimalt afstande hvorfra lugten kunne registreres.

Det er ikke ingen anerkendte metoder til at bestemme lugtkoncentrationen på et givent sted. De anerkendte metoder til bestemmelse af lugtafgivelse er, at man udtager luftprøver som fortyndes og vurderes af et lugtpanel. Herefter vurderes en konkret lugtbelastning på et pågældende sted ud fra statistiske og metrologiske spredningsmodeller.