Tilsyn med landbrug

Lejre Kommune skal føre tilsyn med ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, og håndhæve bestemmelserne i miljølovgivningen. Alt efter størrelse og art af dyreholdet, er der regler for hvor ofte de skal have tilsyn.

Tilsynshyppighed og kontrolpunkter

Hvor ofte får du tilsyn?
Kommunen fører jævnligt miljøtilsyn med erhvervsmæssige husdyrbrug. Tilsynet er en gennemgang af, om husdyrholdet overholder miljølovgivningen. Der er lovgivne minimumsfrekvenser for miljøtilsyn. Som et minimum skal alle husdyrbrug have et såkaldt basistilsyn indenfor et lovbestemt tidsinterval.

For husdyrhold der er godkendt i forhold til §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller §§ 16a eller 16b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., er tilsynsfrekvensen minimum hvert 3. år. Øvrige erhvervsmæssige dyrehold skal have et miljøtilsyn mindst hvert 6. år.

Et basistilsyn gennemføres som et samlet tilsyn af alle husdyrbrugets relevante miljømæssige aktiviteter. Ud over basistilsynet kan der udføres prioriterede tilsyn. De prioriterede tilsyn kan udføres som et deltilsyn eller et samlet tilsyn, der som minimum er målrettet de områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet.

Miljørisikoscore
Den faktiske tilsynsfrekvens fastsættes ud fra en beregnet risikoscore for det individuelle landbrug. Risiko-scoren fastlægges ud fra en miljørisikovurdering, der sammenholder sandsynligheden for et miljøuheld med konsekvensen for et miljøuheld. Dette inkluderer blandt andet landbrugets brug af miljøledelsessystemer eller lignende, regelefterlevelse, størrelsen af landbrugets produktion, samt forhold omkring forebyggende foranstaltninger og sårbare områder i nærheden af landbruget. Risikoscoren kan ligge i intervallet 1-5, hvor karakteren 5 angiver et husdyrbrug hvor der er størst sandsynlighed og konsekvens for et miljøuheld.

Jo højere risikoscore den enkelte husdyrbrug opnår, jo højere skal miljøtilsyn på ejendommen prioriteres af kommunen. Den maksimale tilsynsfrekvens på et husdyrbrug er en gang årlig.

De lovbundne tilsynsfrekvenser
Kommunen er lovmæssigt forpligtet til hvert år, at føre tilsyn på minimum 40 % af alle husdyrbrug, der er godkendt i forhold til § 11 eller § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller §§ 16a eller 16b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.. For de øvrige husdyrbrug, skal kommunen årligt føre tilsyn med mindst 25 % af disse.

Hvad kontrollerer vi på tilsynet?
Ved tilsynet vil der blandt andet være en kontrol af, om følgende forhold overholder gældende miljølovgivning:

Godkendelser / tilladelser og placering af husdyrhold
Indretning af stalde og lagre til opbevaring af husdyrgødning
Opbevaring og anvendelse af husdyrgødning og ensilage
Affaldsopbevaring og håndtering (spildolie, sprøjtemiddelemballage mv.)
Diesel- og olietanke

På pelsdyrbrug føres miljøtilsynet efter reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og evt. de i miljøgodkendelsen stillede vilkår.
10 - års beholderkontrol

Alle beholdere over 100 m3 til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Kontrollen skal foretages af en autoriseret kontrollant, der vurderer beholderens tæthed og styrke.

Det er brugeren af en beholder, der har ansvaret for, at beholderkontrollen bliver udført i henhold til lovens bestemmelser.

Læs mere og find autoriserede kontrollanter her

Varslede og uvarslede tilsyn

Uvarslede miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug
Vi laver uanmeldte (uvarslede) miljøtilsyn på tilfældigt udvalgte virksomheder og husdyrbrug. Ca. 5-10 % af de årlige miljøtilsyn vil blive udført som uvarslede. Virksomheder og landbrug vil derfor fortsat opleve, at vi langt de fleste gange vil varsle vores besøg.

Hvilke virksomheder og husdyrbrug kan forvente et uvarslet miljøtilsyn?
Alle virksomheder og husdyrbrug, som vi fører miljøtilsyn med, kan før eller siden forvente, at vi kommer på et uvarslet miljøtilsyn.
Som nævnt vil langt størstedelen af de årlige miljøtilsyn dog blive varslet minimum 14 dage før tilsynet.

Baggrund for at føre uvarslede tilsyn
Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 15. april 2015 at Center for Teknik & Miljø fra januar 2016 kan lave uvarslede miljøtilsyn for tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug.
Der er flere grunde til at vi både fører varslede og uvarslede tilsyn. Uvarslede tilsyn vil blandt andet give os mulighed for at opleve dagligdagen på virksomheden eller husdyrbrug.

Hvad er dine rettigheder?
På et uvarslet miljøtilsyn vil vi altid medbringe en underretningsskrivelse, som orienterer virksomheden eller husdyrbruget om deres rettigheder.