Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug

Der er forskellige regler for etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug, afhængigt af om der tale om et mindre hobbydyrehold eller et erhvervsmæssigt dyrehold.

Et husdyrbrugs størrelse opgøres i dyreenheder (DE). Dyreenheder udregnes på baggrund af bilag 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Se bekendtgørelsen i Læs mere - boksen til højre på siden. 

Ikke erhvervsmæssigt dyrehold

Ikke-erhvervsmæssige dyrehold reguleres af Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Du kan se Miljøaktivitetsbekendtgørelsen i boksen til højre. Herunder er der eksempler på nogle ikke erhvervsmæssige dyrehold:

• 2 ammekøer med tilhørende kalve
• 4 stykker andet kvæg
• 4 heste med tilhørende føl
• 2 søer med opfedning af maksimalt fem slagtesvin
• 10 får med lam
• 10 geder med kid
• 30 høns
• 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Tilsvarende størrelser af andre former for dyrehold bliver også anset for ikke-erhvervsmæssigt. En kombination af to eller flere af ovenstående kan være at betegne som et erhvervsmæssigt dyrehold. 

Erhvervsmæssigt dyrehold - op til 15 DE

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug op 15 DE skal anmeldes til Lejre Kommune i henhold til §§ 35 og 36 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, som du finder i Læs mere - boksen til højre på siden.

Anmeldelse skal ske ved at udfylde Skema til anmeldelse om udvidelse, ændring eller etablering af dyrehold op til 15 DE, som du finder i boksen med dokumenter til højre.

Særligt for husdyrbrug med mere end 3 DE i mink eller andre pelsdyr gælder, at ved etablering, udvidelse og ændring skal der ansøges om tilladelse i henhold til § 10 i Husdyrgodkendelsesloven. Se eventuelt mere under "Erhvervsmæssigt dyrehold - 15 til 75 DE".

Erhvervsmæssigt dyrehold - 15 til 75 DE

Ved etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug på mellem 15 DE og 75 DE skal der ansøges om tilladelse i henhold til § 10 i Husdyrgodkendelseloven, som du finder i Læs mere - boksen til højre på siden.

Ansøg om § 10 tilladelse her

Særligt for husdyrbrug med mere end 25 DE i mink eller andre pelsdyr gælder, at ved etablering, udvidelse og ændring skal der ansøges om miljøgodkendelse i henhold til § 11 i Husdyrgodkendelseloven. Se eventuelt mere under "Erhvervsmæssigt dyrehold - over 75 DE".

Erhvervsmæssigt dyrehold over 75 DE

Ved etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug på over 75 DE skal der ansøges om miljøgodkendelse i henhold til §§ 11 eller 12 i Husdyrgodkendelseloven, som du finder i Læs mere - boksen til højre på siden.

Ansøgning om miljøgodkendelse skal ske via det IT-baserede ansøgningssystem på hjemmesiden Husdyrgodkendelse.dk, som du finder henvisning til i selvbetjeningsboksen til højre på siden.

Kommunens sagsbehandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug over 75 DE er omfattet af brugerbetaling.

Læs nærmere om reglerne om brugerbetaling

Arealgodkendelse - §16

Ved modtagelse af husdyrgødning til udbringning på arealer fra et husdyrbrug omfattet af Husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, skal der ansøges om arealgodkendelse, såfremt udbringningsarealerne f.eks. ligger indenfor:

• Fosforklasse I-III
• Nitratklasse I-III
• Nitratfølsomme indvindingsområder.

Fosforklasse I-III, Nitratklasse I-III og nitratfølsomme indvindingsområder kan ses på hjemmesiden arealinfo.dk, som du henvisning til i Læse mere - boksen til højre på siden.

Ansøgning om arealgodkendelse skal ske via det IT-baserede ansøgningssystem på hjemmesiden Husdyrgodkendelse.dk, som du finder i selvbetjeningsboksen til højre på siden.

Kommunens sagsbehandling af ansøgninger om arealgodkendelse er omfattet af brugerbetaling.

Læs nærmere om reglerne om brugerbetaling

Anmeldeordninger

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder tolv anmeldeordninger, som vedrører henholdsvis:

 • Udskiftning af udbringningsarealer (§ 25)
 • Opførelse af halmlader, maskinhuse, malkeanlæg, malkestalde, kornlagre eller foderlagre (§ 27)
 • Opførelse af ensilagepladser og ensilagesiloer (§ 28)
 • Opførelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning (§ 29)
 • Udvidelse af stalde til opfyldelse af dyrevelfærdskrav (§ 30)
 • Skift i dyretype i eksisterende staldanlæg (§ 31)
 • Produktionstilpasning (uden § 10, 11 eller 12) 32)
 • Produktionstilpasning (med § 10, 11 eller 12) 33)
 • Miljøeffektive teknologier eller teknikker (§ 34)
 • Naturafgræsning - opstaldning en del af året (§ 35)
 • Naturafgræsning - udegående hele året (§ 36)
 • Omlægning af svinehold til økologi (§ 37)


For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen. Disse betingelser sikrer, at projektet, der anmeldes, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab. Anmelder skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt, hvorefter kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet kan bringes til udførelse, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse efter Husdyrgodkendelselovens §§ 10, 11 eller 12.

I boksen til højre på siden finder du anmeldeskemaerne.