Tilsynskampagne 2019

I årets tilsynskampagne på virksomhedsområdet vil vi fortsat have fokus på jord- og grundvandsbeskyttelsen. I år vil vi gennemføre vores tilsynskampagne rettet mod virksomheder, som er fritaget fra den kommunale tømningsordning for olieudskillere og sandfang som en fortsættelse af sidste år. Sidste år udførte vi en informationskampagne rettet mod virksomheder, som er med i den kommunale tømningsordning.

Vil vil udføre tilsyn med virksomheder der er fritaget fra den kommunale tømningsordning for olieudskillere

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal landets kommuner hvert år gennemføre to tilsynskampagner. Kampagnerne skal vedrøre miljøforhold på landbrug og virksomheder.

I Lejre Kommune har vi en fælleskommunal tømningsordning for olieudskillere og sandfang for alle virksomheder der udleder processpildevand. Det er muligt at blive fritaget fra den kommunale tømningsordning, hvis affaldsproducenten kan godtgøre, at indholdet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. En fritagelse meddeles for højest 4 år af gangen. Vi har 6 virksomheder i Lejre Kommune i 2019, der er fritaget fra den kommunale tømningsordning.

Med processpildevand forstås spildevand fra industrielle processer forbundet med produktion og drift af eksempelvis benzinstationer, påfyldningspladser, vognmandsfirmaer, autoværksteder og vaskehaller/-pladser samt andre større virksomheder, som kan indeholde forurenende stoffer. Processpildevandets sammensætning er altså forskellig fra sanitært spildevand og regnvand.

 

Mål for tilsynskampagnen

Det overordnede miljømæssige mål er, at beskytte omgivelserne mod forurening fra virksomheder, der i forbindelse med deres drift og produktion udleder spildevand, som kan indeholde forurenende stoffer. Tømningerne og inspektionerne er en vigtig del af den forebyggende indsats overfor forurening af vores jord, grundvand og vandmiljøer.

Indsatsmålet er, at undersøge om de virksomheder der er fritaget fra den kommunale tømningsordning, får deres olieudskillere og sandfang tømt i overensstemmelse med vores regulativ for erhvervsaffald.

Hvornår?

Kampagnen vil blive gennemført i november og december 2019.

Kampagnen udføres i slutningen af året, da de udvalgte virksomheder på dette tidspunkt, gerne skulle have fået tømt og kontrolleret deres olieudskillere og sandfang for 2019. 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for tømningsordningen for olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang er beskrevet i Lejre Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, § 17, stk. 3, gældende fra den 30. september 2016. Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning.

Konklusion

Alle virksomheder der er fritaget fra den kommunale tømningsordning, har i december 2019 fået, enten et administrativt, eller fysisk tilsyn, hvor kvitteringer fra tømning af olieudskiller i 2019, er blevet fremvist. 

Det kan konkluderes at alle medvirkende virksomheder i 2019, har fået tømt deres olieudskiller mindst én gang. 

Tømningsfrekvenserne har i alle tilfælde været i overensstemmelse med fritagelsesaftalen indgået med kommunen. Fritagelsesaftalen for den enkelte virksomhed er udarbejdet i overensstemmelse med Lejre Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. ”