Fakta om ammoniakfordampning

Ammoniaktabet fra gødningslagre kan reduceres ved at etablere afdækning af møddinger og et flydelag eller et fast låg over gyllen. Visse af tiltagene er relativt billige, og nogle af omkostningerne vil opvejes ved bedre udnyttelse af gødningen og dermed besparelse på indkøb af handelsgødning.

Fra gylle, som typisk opbevares i åbne beholdere, kan ammoniaktabet fra overfladen let komme op på 10 % af det totale kvælstofindhold. Ved at etablere en eller anden form for overdækning, f.eks. et flydelag af halm eller lecanødder oven på gyllen, kan tabet reduceres til ca. 2 %. Sådan skriver Miljø- og Energiministeriet (1999) i publikationen ”Ammoniak i landbrug og natur”.