Tilsynskampagne 2019 - flydelag på gyllebeholdere

I Natur & Miljø, Lejre Kommune, har vi i 2019 valgt at lave en tilsynskampagne med flydelag på gyllebeholdere.

Gyllebeholder Gyllebeholder

Baggrund for tilsynskampagnen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholder krav om, at kommunerne skal gennemføre to miljøtilsynskampagner om året. Kampagnerne skal vedrøre virksomheds- eller landbrugsområdet. Eksempler på kampagner på landbrugsområdet kan f.eks. være tilsyn med flydelag, markstakke eller vilkår om egenkontrol.

I Natur & Miljø, Lejre Kommune, har vi i 2019 valgt at føre en tilsynskampagne med flydelag på gyllebeholdere. Baggrunden for kampagnen er, at kommunen på vores regelmæssige tilsyn på landbrugsejendommene oplever, at der kan være problemer med etablering af tilstrækkeligt flydelag på gyllebeholdere. Herudover får kommunen henvendelser fra borgere, som klager over lugtgener fra gyllebeholdere uden flydelag.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller krav til overdækning af beholdere til flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse. Formålet med overdækningen er først og fremmest at reducere ammoniakfordampningen til et minimum. Formålet er tillige at reducere lugtgenerne for naboer.

Kommunerne i Region Sjælland har udarbejdet en pjece med gode råd og regler om opbevaring af gylle. Du kan se pjecen i dokumentboksen til højre.

Mål og konklusion for kampagnen

Målet med kampagnen er, igennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler. Det overordnede miljømæssige mål er at mindske ammoniakfordampningen og lugtgener fra gyllebeholdere.

Kampagnemålet er at kontrollere flydelaget på udvalgte ejendomme. Målet er desuden, at på de ejendomme hvor flydelaget ikke er tilstrækkeligt, der bliver det bragt i orden.

Vurdering af målopfyldelse:
Vi fik kontrolleret de beholdere, som vi havde planlagt. De beholdere, hvor der ikke var flydelag, fik det på efter tilsynet. Vi fik forhåbentlig øget landbrugernes opmærksomhed på etablering af flydelag.

Hvornår laver vi tilsyn?

I perioden forår-efterår 2019 vil Lejre Kommune føre uvarslede tilsyn med flydelag på gyllebeholdere på 10 tilfældigt udtaget ejendomme med gyllebeholdere. Landbrugeren vil få en tilbagemelding fra os, efter vi har udført tilsynet.

Vejledning om overdækning af gyllebeholdere

Efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen er der tre muligheder for at etablere overdækning på en gyllebeholder:

1. Fast overdækning, som er flydedug, teltoverdækning eller lignende.

2. Tæt overdækning, som er et naturligt flydelag, halm, letklinker eller lignende.

3. Anvendelse af ammoniakreducerende teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, der i visse tilfælde kan erstatte fast overdækning henholdsvis tæt overdækning.

Det naturlige flydelag skal dække hele beholderens overflade, være tæt og sammenhængende, have en tør overflade, og der må ikke være sprækker med blank gylle.

For beholdere uden fast overdækning skal brugeren føre logbog over flydelagets tilstand og tæthed i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. Se logbog inklusiv vejledning her

 

Hvad sker der, hvis lovgivningen ikke overholdes?

Konstateres det, at reglerne for overdækning af gyllebeholdere ikke er overholdt, vil landbrugeren få en indskærpelse om at lovliggøre den mangelfulde overdækning.

Hvis tilsynsmyndigheden ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at en tæt overdækning er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning.

Fakta om ammoniakfordampning

Ammoniaktabet fra gødningslagre kan reduceres ved at etablere afdækning af møddinger og et flydelag eller et fast låg over gyllen. Visse af tiltagene er relativt billige, og nogle af omkostningerne vil opvejes ved bedre udnyttelse af gødningen og dermed besparelse på indkøb af handelsgødning.

Fra gylle, som typisk opbevares i åbne beholdere, kan ammoniaktabet fra overfladen let komme op på 10 % af det totale kvælstofindhold. Ved at etablere en eller anden form for overdækning, f.eks. et flydelag af halm eller lecanødder oven på gyllen, kan tabet reduceres til ca. 2 %. Sådan skriver Miljø- og Energiministeriet (1999) i publikationen ”Ammoniak i landbrug og natur”.

Fakta om lugt

Lugtudbredelse er afhængigt af vind og vejrforhold. Man har ved brug af testpersoner forsøgt at undersøge lugtudbredelsen fra forskellige staldtyper. Det har ikke været muligt at påvise en klar samme mellem vindhastighed og udbredelse, men de største udbredelser er dog fundet på dage med høj vindhastighed. Ligeledes er det vurderet, at luftfugtigheden har en betydning for lugtudbredelsen. Høj luftfugtighed resulterer i mindre areal af udbredelsen og lavere maksimalt afstande, hvorfra lugten kunne registreres.

Det er ikke ingen anerkendte metoder til at bestemme lugtkoncentrationen på et givent sted. De anerkendte metoder til bestemmelse af lugtafgivelse er, at man udtager luftprøver, som fortyndes og vurderes af et lugtpanel. Herefter vurderes en konkret lugtbelastning på et pågældende sted ud fra statistiske og meteorologiske spredningsmodeller.