Fakta om ammoniakfordampning

Ammoniaktabet fra gødningslagre kan reduceres ved at etablere afdækning af møddinger og markstakke og et flydelag eller et fast låg over gyllen. Visse af tiltagene er relativt billige, og nogle af omkostningerne vil opvejes ved bedre udnyttelse af gødningen og dermed besparelse på indkøb af handelsgødning.