Vild med vilje

Lejre Kommune ønsker at være en del af en bevægelse, der gør en forskel for en vild og rig natur. Vi ønsker at gøre en positiv og konkret forskel for de vilde arter på kommunens grønne arealer. Derfor er Lejre Kommune meldt ind i foreningen Vild Med Vilje.

Naturvenlig drift er ikke nyt i Lejre Kommune. Siden 2014 har vi haft fokus på at fremme biodiversiteten på de kommunale grønne områder. Målet er, at anvendelse og drift på kommunalt ejede arealer skal tilgodese plante- og dyrelivet. På arealer, der rummer eller har stort potentiale for at rumme værdifulde arter og naturtyper, skal der gennemføres målrettet pleje.

Derfor omlægger vi egnede kommunale arealer til naturvenlig drift, hvor antallet af slåninger reduceres til enkelte årlige slæt, som på sigt kan fremme biodiversiteten og naturkvaliteten på arealerne. 

 

Naturgræs og blomstrende vejkanter

Luk alle
Åben alle

Siden 2018-2020 har Lejre Kommune deltaget i et projekt støttet af 15. juni Fonden med fokus på øget biodiversitet i vejkanterne. Her er udvalgt 10 km strækninger i kommunen, som driftes biodiversitetsvenligt ved bl.a. at ændre slåningstidspunktet. For at udpine jorden og skabe mere lys ved bunden af vegetationen vil der i 2021-2022 blive opsamlet biomasse på de udvalgte vejkanter. Denne indsats skal skabe bedre betingelser for de blomsterarter, der trives på mere næringsfattige og lysåbne jorde som orkideer, Rundbælg, Cikorie og Lancetvejbred samt sommerfuglen Dværgblåfugl.

● Orehøjvej ved Gammel Lejre (1,7 km),
● Munkholmvej (2,9 km),
● Borrevejleafkørslen (0,5 km),
● Bispegårdsvej (2,6 km)
● Hanehøjvej til Kisserupvej (3,1 km)

Vejkanter har i dag mange steder værdi, ikke kun som levested, men også som funktionelle spredningskorridorer og trædesten mellem større og mindre naturområder.

Derfor arbejder Lejre Kommune med at øge biodiversiteten i vejkanterne ved at ændre driften på udvalgte strækninger.

Flere af de kommunale arealer bliver omlagt til naturgræs fra 2021 hvilke betyder, at vi slår græsset 1-2 gange årligt.

Vi kommer også til at eksperimentere med mosaikslåning, så det ikke er al græsset som bliver slået på en gang.

Begge tiltag er med henblik på, at forbedre biodiversiteten og skabe bedre vilkår for Danmarks insekter og fugle.

I 2021 er hele 15 kommunale områder udpeget til naturvenlig drift. To gange årligt skal arealerne slås, biomassen opsamles og derefter køres væk. Arbejdet sker via frivillige aftaler med lokale landmænd, som slår hø på arealerne, og derefter bruger græsset til dyrefoder eller andet. Gennem arealerne klippes der en sti til glæde for kommunens borgere, som flittigt bruger områder til gåture.
Hensigten med projektet er, at få flere vilde blomster på kommunens grønne arealer til gavn for sommerfugle, bier og andre insekter. På nogle af arealerne kan man finde arter som slangehoved og hejrenæb samt kællingetand, røllike og lancet vejbred.

● Lejre – 13 arealer
● Osted – 4 arealer
● Øm – 1 areal
● Kirke Hyllinge – 3 arealer