Trafikplan for Hvalsø

Du finder Trafikplanen for Hvalsø, i den grønne boks til højre på denne side.

Hvalsø er Lejre Kommunes største by og er i kommuneplanen udpeget som det naturlige center for detailhandel. Samtidig har byen et levende erhvervsliv og har med Hvalsø Station en vigtig rolle som knudepunkt for kollektiv trafik. Endvidere gennemskæres byen af to vigtige gennemfartsveje, der både forbinder bysamfund i kommunen og byer uden for kommunen (Holbækvej og Roskildevej). 

Byen er opbygget med kun en forbindelse på tværs af Nordvestbanen via Holbækvej og derfor foregår en stor del af trafikken i byen gennem bymidten. Det skaber naturligvis liv, men giver samtidig udfordringer med at få trafikken til at fungere effektivt, sikkert og trygt for biler, cyklister og gående. 

Flere planer og projekter til udvikling af Hvalsø Bymidte er under overvejelse. Det gælder f.eks. planer for et forbedret butiksmiljø. Det gælder også forbedring af trafikforhold med direkte og sikre ruter for cyklister og fodgængere samt godt serviceniveau for øvrige trafikanter for at styrke bymidten som et attraktivt center. 

På den baggrund har kommunen opstillet en trafikplan for Hvalsø for at skabe rammer for det fremtidige trafiknet i bymidten, som skal bruges i lokalplaner, byudviklingsprojekter og konkrete trafikløsninger.