Hvad sker der på de grønne områder

Her kan du læse om hvilke grønne områder Lejre Kommune vedligeholder og hvordan. Har du spørgsmål til de, grønne arealer er du velkommen til at kontakte Center for Teknik & Miljø.

Idrætsanlæg

Lejre Kommune ejer 7 idrætsanlæg, som vi vedligeholder. På anlæggene slår vi græs, gøder og vertikalskærer. Vi jordforbedrer med topdressing og bekæmper muldvarpe.

 

Græsarealer

Lejre Kommune ejer en række græsarealer - blandt andet ved nye udstykninger af byggegrunde. Vi vedligeholder græsarealerne med græsslåning og jordforbedring.

Nu skal naturen i Lejre være lidt mere vild!

Der er blevet udpeget tre forsøgsarealer, som ligger i Lejre, hvor kommunens drift og biologer er ved at teste nye og mere bæredygtige former for at vedligeholde de grønne arealer.

Formålet med denne afprøvning er at se om en anderledes drift kan fremme en mere rig og mangfoldig natur, til glæde for planter, dyr og kommunens borgere og gæster.

 Testareal 1, som er nord for Allerslev Rådhus:

På testarealet laves to årlige høslæt. Der er lavet en midlertidig aftale med en landmand om afslå og hente høet, som vil blive brugt til vinterfoder til en kødkvægsbesætning. Det vil med tiden skabe plads til flere forskellige arter, da høslæt giver bedre lysforhold for planterne, og bidrager til at nogle få konkurrencestærke arter ikke tager over.

Testareal 2, Langs Lavringe Å - Åbrinken ved broen ved Allerslev Rådhus mod nord:

På testarealet bliver der adskillige gange henover vækstsæsonen slået med le for bekæmpelse af den invasive planteart rød hestehov. Bekæmpelsesmetoden giver bedre lysforhold til at andre plantearter kan vokse på åbrinken, hvilket gavner biodiversiteten i området. Tiltaget har desuden den glædelige sideeffekt at en mere varieret vegetation binder jorden på åbrinken i vinterperioden - modsat åbrinker med monokulturer af rød hestehov. Når rød hestehov visner ned om efteråret, bliver jorden fritlagt og der sker erosion af jord til vandløbet. Jorderosion til vandløbet forøger næringsindholdet i vandløbet og forringer fiskenes gydesteder.

Testareal 3, øst og vest Allerslev grusgrav:

På testarealet laves kun en årlig slåning til efteråret. Den anderledes pleje skaber plads til, at flere forskellige planter kan vokse op og sætte blomster, end hvis der som normalt slås hver uge. Arealerne har en meget varieret vegetation med mere end forskellige 60 plantearter heriblandt adskillige værdifulde arter. Det er vigtigt at udbrede budskabet om, at vi her har aldeles særlig botanik, som eller kun findes få steder på Sjælland, men som er mere udbredt i Jylland. Planterne får lov til at blomstre og kaste frø i fred, og insekter og sommerfugle vil have gode forhold her.

Den biologiske udvikling på arealerne følges løbende, og ved sæsonen afslutning foretages en samlet vurdering af hele forløbet.

Lejre Kommune opfordrer naboer og andre interesserede til at komme med ris og ros til forsøgene på mailadressen okologi@lejre.dk

Vandløb og gadekær

Lejre Kommune står for restaurering, grødeskæring og oprensning af kommunens vandløb. Vi hjælper desuden med vedligeholdelse af kommunens 25 gadekær.

Naturstier og cykelruter

Vi holder kommunens naturstier og de nationale cykelruter i orden. Vi klipper og beskærer træer og planter langs ruterne. Vi sætter nye skilte op og anlægger nye ruter. 

Beskæringer

Vi beskærer randbeplantning ved boligområder og langs veje. Vi beskærer vejtræer og allétræer.

Udflugtsmål og lejrpladser

Lejre Kommune har en række rekreative udflugtsmål og lejrpladser. Vi slår græs, rengøre toiletter, vedligeholder shelters og holder områderne pæne og i orden.

Andre opgaver

Ved en række skoler, børnehaver og enkelte kommunale boliger slår vi græs og står for den almindelige vedligeholdelse af de grønne arealer.