Hvad skal jeg sørge for som grundejer?

Forpligtelsen gælder for vejareal – fortov, sti og kørebane – udfor og langs med din ejendom uanset om det er en offentlig eller en privat fællesvej.

 

Beskæring
Som grundejer, er det dit ansvar at hegn, hække, træer og anden beplantning på din grund, ikke er til gene for fodgængere, cyklister og trafikken på vejene.
Hegn og buske må ikke hænge ud over skel. Træer skal klippes, så der er en frihøjde fra fortove og stier til de nederste grene på 320 cm og fra veje en frihøjde på mindst 420 cm.

Vær opmærksom på, at der skal være frit udsyn til færdselstavler, vejnavneskilte og vejbelysning.

Du kan læse mere om reglerne i på www.hegnsloven.dk eller i Vejlovens §63

Nedenfor følger endvidere en generel beskrivelse af dine forpligtelser offentlige og private fællesveje:

Offentlige veje
Grundejere ved offentlige veje (i byer og bymæssige bebyggelser) skal renholde fortovet ud for deres ejendom.
Det omfatter at:

  • fjerne ukrudt
  • feje arealer med fast belægning
  • fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller særligt forurenende
  • renholde trapper til ejendommen
  • renholde rabatter og nedløbsriste

Private fællesveje
Grundejere med vejret til private fællesveje og stier skal renholde fortov, rabatter og kørebane ud for deres ejendom til midten af kørebanen.

Hvis du undlader at beskære
Undlader du som grundejer, at klippe og beskære bevoksning og beplantning, kan kommunen fastsætte en tidsfrist for arbejdets udførelse.
Overholdes tidsfristen ikke, kan det betyde, at kommunen får udført arbejdet på grundejerens regning.

Husk snerydning 
Du som grundejer, skal også rydde fortov og sti ud for din ejendom for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre. På private veje og private fælles- veje og stier gælder forpligtelserne endvidere på kørebanen.

Kommunen sørger for at renholde kørebaner, cykelstier samt offentlige parkeringspladser.

 

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk