Ny overkørsel

Ved ønsket om en ny overkørsel eller ændring af en eksisterende overkørsel fra vejen og ind til grunden, skal der søges om tilladelse hos kommunen.

Kommunen skal som vejmyndighed altid godkende nye overkørsler og ændringer af eksisterende og før du får tilladelse skal forholdene besigtiges.

Vejledning til ansøgning af overkørsel.


Ved anlæg af ny overkørsel eller ændring af en eksisterende overkørsel, foreligger der nogle krav til overkørslen, som gør sig gældende både på offentlige veje og private fællesveje.

  • Grundejeren skal undersøge om der er tinglyste servitutter, eller om der er krav til adgangsforholdene i lokalplanen. Lokalplanerne kan findes her på hjemmesiden. 
  • Hvis der er fortov, skal udseendet (materialevalget) som udgangspunkt svare til det omkringliggende areal, eller til hovedparten af øvrige ud- og indkørsler. Hvis der er græsrabat, skal materialet som udgangspunkt være asfalt.

Hvad koster det?

  • Overkørslen udføres som regel som de øvrige overkørsler på vejen - nogle steder er det en asfaltrampe, sænket kantsten, brolagte overkørsler eller andet, som gør sig gældende.
  • Grundejeren udfører og betaler selv alt arbejde i forbindelse med etablering af overkørsel - Lejre Kommune tilbyder dog at betale for en asfaltrampe ved kantsten til vej. 

Hvad er kommunens opgave?

Kommunen kan som vejmyndighed vurdere om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at anlægge overkørslen på stedet. Der vurderes om oversigtsforholdene er i orden, hvordan overkørslen vil ligge i forhold til vejkryds, om der fx skal udføres 2 asfaltramper på grund af cykelsti eller om der er rendestensriste eller andre installationer, som skal flyttes.

Sådan søges der om tilladelse

Skriftlig ansøgning sendes til Lejre Kommune, Center for Teknik & Miljø, Lejrevej 15, 4320 Lejre eller på mail til trafik@lejre.dk.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de eksisterende forhold, samt en begrundelse for, hvorfor man ønsker den nye eller ændring af ud- og indkørselsforhold. I ansøgningen vedlægges en skitse over de eksisterende forhold med ny eller ændret adgang indtegnet.

Vil du vide mere, kan du rette henvendelse til vejteamet i Trafik hos Lejre Kommune på mail trafik@lejre.dk