Merudgifter

Merudgifter er hjælp til forhøjede daglige udgifter, i forbindelse med en varig fysik eller psykisk lidelse, med en så indgribende karakter at du har ekstra udgifter i forhold til andre borgere i en tilsvarende livssituation. 

Ansøg om tilskud til merudgifter her

Luk alle
Åben alle

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

 • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
 • har udsat/opsat din folkepension
 • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få ydelser efter servicelovens § 100, medmindre du får kontant tilskud efter servicelovens § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

 • hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
 • som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du fx bor i bofællesskab eller i botilbud.

Kommunen kan yde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Det kan være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, som du har pga. din varige nedsatte funktionsevne.

Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet:

 • Medicin
 • Kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
 • Håndsrækninger
 • Specialkost

Det er vigtigt, at du tænker godt igennem, hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp.

Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte eller dokumenterede, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

For at du kan komme i betragtning, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 556 kr. pr. måned (2020). Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

 • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 556 kr. og 1.561 kr., får du et standardbeløb på 1.040 kr.
 • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.562 kr. og 2.601 kr., får du et standardbeløb på 2.081 kr.
 • Hvis du kan dokumentere merudgifter på over 2.602 kr. pr. måned, får du et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Højst én gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter. Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af kommunen. Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge kommunen om kompensation.

Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter. Tilskuddet er skattefrit.

Du skal søge og have godkendt din ansøgning, inden du kan få støtte til såvel løbende udgifter som enkeltudgifter.

Du kan ansøge om merudgifter via den digitale selvbetjeningsløsning ved at følge linket øverst på siden her.