Hjemmepleje

Hjemmepleje er forskellige former for støtte, som din kommune kan hjælpe dig med i dit hjem, hvis du har behov for det. Det kan være til personlig pleje og/eller praktiske opgaver.

Leveringen af støtte til personlig pleje og/eller praktisk hjælp er underlagt en fritvalgsforpligtelse efter serviceloven. Det betyder, at de visiterede borgere frit skal kunne vælge mellem flere leverandører. Lejre Kommune har derfor etableret en godkendelsesordning.

Godkendelsesordningen betyder, at andre leverandører af støtte til personlig pleje og praktisk hjælp kan søge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør i Lejre kommune på samme vilkår som kommunen herunder kommunens gældende kvalitetsstandarder.

Der kan ansøges om at blive godkendt som leverandør af 1) alt personlig pleje og praktisk hjælp, 2) alt praktisk hjælp, 3) personlig pleje 4) dele af den praktiske hjælp eller 5) afløsning og aflastning i hjemmet.

Når en leverandør er godkendt som fritvalgsleverandør i Lejre Kommune, får de visiterede borgere mulighed for at vælge personlig pleje og/eller praktisk hjælp fra den godkendte leverandør. I 2024 var ca. 317 borgere visiteret til personlig pleje i Lejre Kommune fordelt på ca. 5.527 visiterede timer, og ca. 380 borgere visiteret til praktisk hjælp i Lejre Kommune fordelt på ca. 3.284 visiterede timer.

Krav til frivalgsleverandør
For at blive godkendt som fritvalgsleverandør af støtte til personlig pleje og praktisk hjælp i Lejre Kommune skal leverandøren skal leve op til en række krav og vilkår, som er reguleret i Lejre Kommunes kontrakt for frivalgsleverandør og bilag som finders nederst på siden.

Det anbefales, at leverandør som ønsker at blive godkendt som frivalgsleverandør sætter sig grundigt ind i kontraktmaterialets krav og vilkår, inden der ansøges om godkendelse.

Godkendelsesprocessen
For at blive fritvalgsleverandør i Lejre Kommune skal du ansøge om at blive godkendt.

Ansøgningsskemaet som findes nederst på siden skal udfyldes og indsendes på mail til visitiationoghjaelpemidler@lejre.dk. I emnelinjen skrives ”Ansøgning om godkendelse som fritvalgsleverandør”.

Det stilles følgende minimumskrav, som leverandøren skal opfylde, for at ansøgningen forelægges politisk behandling:

  • Leverandøren skal være en CVR-registreret virksomhed.
  • Leverandøren må ikke være omfattet af en obligatorisk eller frivillig udelukkelsesgrund efter udbudsloven.

Kun ansøgninger, som opfylder disse minimumskrav, forelægges til politisk behandling.

Ved den politiske behandling vurderes leverandørens samlede egnethed med afsæt i følgende kriterier, som kan opfyldes helt eller delvist:

  • Leverandøren har minimum ti ansatte.
  • Leverandøren har været CVR registreret som virksomhed i minimum 12 måneder fra ansøgningsdatoen.
  • Leverandørens økonomiske nøgletal i form af omsætning, afkastningsgrad, likviditetsgrad, soliditetsgrad og egenkapital vurderes som minimum tilfredsstillende.
  • Leverandørens referencer på tilsvarende aftaler vurderes som minimum tilfredsstillende.

Dertil kommer leverandørens besvarelse af spørgsmål i ansøgningsskemaet, som skal vurderes som minimum tilfredsstillende.

Ansøgningsfrist
Med etableringen af godkendelsesordningen i april 2024 afholdes der en indledende ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 1. maj 2024 med henblik på kontraktopstart den 1. august 2024.

Herefter afholdes der to årlige ansøgningsrunder med opstart den 1. april og den 1. oktober.

Ansøgningsfristen er den 15. januar kl. 12.00 for leverandører, som ansøger om godkendelse med opstart den 1. april, og den 15. juli kl. 12.00 for leverandører, som anmoder om godkendelse med opstart den 1. oktober 2024.

Når Lejre Kommune har behandlet og politisk godkendt ansøgningen, afholdes der et opstartsmøde med leverandøren, hvor det praktiske omkring opstarten gennemgås.

Informationsmateriale
Leverandøren er forpligtet til at udarbejde informationsmateriale til de visiterede borgerne ved opstarten. Informationen skal kunne modtages elektronisk og i papirform. Lejre Kommune skal se og godkende materialet inden kontraktunderskrivelse.

Spørgsmål til godkendelsesordningen
Alle interesserede leverandører er meget velkomne til at kontakte visitationen med spørgsmål til ordningen og godkendelsesprocessen. Spørgsmål sendes til visitiationoghjaelpemidler@lejre.dk. Skrive gerne ”Spørgsmål vedr. godkendelse som fritvalgsleverandør” i emnefeltet.

Ansøgningsskema og bilag
Ansøgningsskema.docx
Bilag A Tro- og loveerklæring.docx

Godkendelsesmateriale og bilag:
Kontraktudkast.docx
Bilag 1 Kravspecifikation.pdf
Bilag 2 Kvalitetsstandarder
Bilag 3 Databehandleraftale.docx
Bilag 4 Takstblad.pdf

Uanset om du får hjemmepleje til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmeplejen. 

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmepleje, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen. Personen skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed, og du får mere end 20 timers hjælp om ugen, kan du søge om at få mulighed for at ansætte din egen hjælp via et kontant tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person du vælger, og selv antager, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Kontakt

Hjemmeplejen i Kr. Hyllinge
Ammershøjparken 51
4070 Kirke Hyllinge
Tlf. nr. 3078 8112 fra 7.30 til 13.00 alle hverdage. 

Teamleder: Lisa Chabert
Telefon: 6010 0479 fra 7.45- 8.15 eller 14.00 – 15.00.
E-mail: lisc@lejre.dk

Hjemmeplejen i Hvalsø
Roskildevej 11
4330 Hvalsø
Tlf. nr. 2920 0136 fra 7.00-24:00 alle dage. 

Teamleder: Diana Ahlquist
Telefon: 2033 2601 fra 7.45- 8.15 eller 14.00 – 15.00
E-mail: diaah@lejre.dk

Hjemmeplejen i Lejre
Bøgebakken 1
4320 Lejre
Tlf. nr. 3078 8143 fra 7.30 til 13.00 alle hverdage. 

Teamleder: Susanne Utoft
Telefon: 2037 0228 fra 7.45- 8.15 eller 14.00 – 15.00. 
E-mail: susf@lejre.dk 

Leder
Kristina Jensen
Tlf.: 3078 8228 (træffes på hverdage inden for alm. kontortid)
E-mail: krje@lejre.dk 

For alle hjemmeplejegrupper gælder, at opkald mellem 13.00 - 23.00, samt weekender og helligdage kun er for akutte henvendelser.

Kontakt

Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Telefon:
Hjælpemidler: 4646 4610 
Visitation: 4646 4726 
Kropsbårne hjælpemidler: 4646 4728 

Telefontid:
Mandag-onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.00
Torsdag kl. 14.00 - 16.00

Du kan også skrive til os på: post@lejre.dk

Hvis du sender personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefales du at sende det som sikker post fra borger.dk eller e-boks. Du kan også benytte dette link: Visitation & Hjælpemidler

Leder
Stephan Claus Christensen
Telefon: 2178 5046 (træffes på hverdage inden for alm. kontortid)
E-mail: post@lejre.dk Att: Stephan Claus Christensen