Enkeltydelser

Kommunen kan i særlige tilfælde yde økonomisk hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling, flytning, samværsudgifter og lignende

Betingelser for økonomisk hjælp til enkeltudgifter efter Aktivlovens §81
- Der skal være sket ændringer i dine forhold der ikke kunne forudses
- Det skal være en rimelig begrundet enkeltudgift
- Afholdelse af udgiften vanskeliggør, at du og din familie fremover kan klare jer selv
- Der skal være tale om en engangsudgift

Betingelser for økonomisk hjælp til Sygebehandling efter Aktivlovens §82
Har du ikke selv økonomisk mulighed for at betale, kan der efter ansøgning ydes hjælp til sygebehandling, tandbehandling og medicin. Behandlingen skal være nødvendig for dit helbred. Du kan som udgangspunkt kun få hjælp til at blive behandlet i det offentlige behandlingssystem. Som hovedregel kan der ikke ydes hjælp til udgifter du har påtaget dig inden ansøgningen er indgivet til kommunen.

Nødvendig dokumentation ved ansøgning om enkeltydelser
- Dine lønsedler for de sidste 3 måneder. Hvis du er gift skal din ægtefælles lønsedler også vedlægges
- Alle udgifter som er påført ansøgningen skal dokumenteres i form af kvitteringer, bankudskrifter eller oversigt fra betalingsservice
- Dokumentation for lånemulighed i banken
- Engagementsoversigt fra banken samt kontoudskrifter tre måneder tilbage
- Dokumentation for udgiften du ansøger om

Vejledning
Du kan sende en mail til enkeltydelser@lejre.dk eller ringe til Borgerservice, hvis du ønsker vejledning i forhold til din konkrete situation.

Hjælp til tandlægeregningen

Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau.

Tilskud
Er du mellem 18 år og 24 år er tilskuddet på 100 % af udgiften når du selv har betalt 600 kr. til tandbehandling i samme kalenderår. Er du 25 år eller derover er tilskuddet på 65 % af udgiften, når du selv har betalt 600 kr. til tandbehandling i samme kalenderår.
Der ydes ikke tilskud til den del af udgiften der dækkes af sygesikringen Danmark eller andre forsikringsordninger.

Hvilke former for tandpleje der ydes tilskud til
Tilskuddet omfatter aller former for forebyggende og behandlende tandpleje. Hvis udgiften overstiger 10.000 kr skal behandlingen godkendes af kommunen forud for behandlingen.  Behandlingen skal i så fald være helbredsmæssigt velbegrundet og der skal vedlægges et overslag fra din tandlæge ved ansøgningen.

Hvordan tilskuddet udbetales
Hvis udgiften ikke overstiger 10.000 kr. kan tandlægen sende regningen elektronisk til kommunen, som herefter udbetaler tilskuddet  til tandlægen. Det skal fremgå af regningen at du har afholdt din egenbetaling. Du har også mulighed for selv at betale regningen og efterfølgende dokumentere at du har afholdt den fulde udgift, hvorefter du vil få tilskuddet refunderet.

Ansøgning om hjælp til egenbetaling
Er du særlig vanskeligt stillet økonomisk kan du måske få hjælp til din egenbetaling efter Aktivlovens §82. Ved økonomisk støtte efter §82 kræver det at behandlingen er nødvendig, og at du ikke selv har mulighed for at betale.

Læs mere om økonomisk tilskud fra kommunen på borger.dk

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk