Magtanvendelse overfor voksne

Formålet med Servicelovens regler om magtanvendelse overfor voksne er, at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige.

Magtanvendelse efter Serviceloven kan bestå i:

  • Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer, særlige døråbnere
  • Fastholdelse for at undgå personskade
  • Fastholdelse i personlige hygiejnesituationer
  • Tilbageholdelse i boligen
  • Anvendelse af beskyttelsesmidler
  • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted. Når det alligevel, som en undtagelse fra hovedreglen tillades at anvende magt i en række nøje afgrænsede tilfælde, er det primære formål at afværge risikoen for eller forhindre yderligere personskade.

Hver gang der iværksættes indgreb i den personlige frihed skal indgrebet registreres og indberettes til myndighed på området. På baggrund af indberetninger vurderes, om der er behov for påtale eller anden form for opfølgning. Der udarbejdes en årlig beretning vedr. magtanvendelse i Lejre Kommune, som forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

I vejledning om magtanvendelse på voksenområdet i Lejre Kommune kan du finde oplysninger om lovgivning på området og vejledning vedr. procedurer for indberetning af registrerede magtanvendelser samt ansøgning om tilladelse til magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Vejledningen og bekendtgørelse kan du finde via link nedenfor.

Vejledning om magtanvendelse i Lejre Kommune. 

Bekendtgørelse om magtanvendelse i Lejre Kommune.

Hvor og hvordan skal indberetninger og ansøgninger sendes?

Ældreområdet (ældre/demente i plejecentre og egen bolig):
Myndighedsfunktion i Center for Velfærd & Omsorg (CVO) i Lejre Kommune modtager samtlige indberetninger og ansøgninger om godkendelse af magtanvendelse på ældreområdet (ældre/demente i plejecentre og egen bolig).

Ansøgninger eller indberetninger om magtanvendelse på ældreområdet skal sendes til demenskoordinator i CVO på sikkerpost@lejre.dk. I emnefeltet angives: att. Demenskoordinator/magtanvendelse CVO.

Voksenområdet (botilbud, handicap- og psykiatriområdet):

Myndighedsfunktionen i Center for Job & Social i Lejre Kommune (CJS) modtager samtlige indberetninger om ansøgninger om godkendelse af magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet, der drives efter servicelovens §§ 107 og 108 samt i forhold til domfældte med udviklingshæmning anbragte på en boform efter § 108.

Ansøgninger eller indberetninger om magtanvendelse på voksenområdet skal sendes til faglig udviklingskonsulent på magtanvendelsesområdet i CJS på sikkerpost@lejre.dk. I emnefeltet angives: Faglig udviklingskonsulent/ magtanvendelse CJS.

Registrering og indberetning af magtanvendelse:

Socialstyrelsens hjemmeside finder du skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet efter servicelovens kapitel 24, 24 a og 24 b samt skemaer til registrering og indberetning af indgreb over for domfældte med udviklingshæmning efter servicelovens kapitel 24 d.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk