Lov om Social Service og Sundhedsloven

§   85 - Socialpædagogisk støtte       

§   96 - Borgerstyret personlig assistance (BPA)

§   97 - Ledsagerordning

§   98 - Støttekontaktperson

§   99 - Støttekontakt personordningen

§ 100 - Merudgifter

§ 101 - Stofmisbrugsbehandling

§ 102 - Særlige behandlingstilbud

§ 103 - Beskyttet beskæftigelse       

§ 104 - Aktivitets- og samværstilbud