Kvalitetsstandarder

Her har du mulighed for at få indsigt i de gældende retningslinjer og regler som kommunalpolitikerne fastlægger.

Med udgangspunkt i Lejre Kommunes Handicappolitik, hvor der arbejdes for at borgere med handicap har samme rettigheder og muligheder for at udvikle og udnytte deres kompetencer, som alle andre borgere i Lejre Kommune, udarbejdes der kvalitetsstandarder.

Hensigten er, at borgere der henvender sig for at få hjælp, guides og hjælpes igennem sagsbehandlingen med respekt, således at der opleves et sammenhængende forløb, og at det er tydeliggjort hvilke serviceniveauer og standarder sagsbehandlerne arbejder efter.

En kvalitetsstandard er Byrådets redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte niveau og de ydelser, som leveres til borgerne. Den angiver kravene til kvaliteten og definerer de kvalitetsmål, der som minimum skal opfyldes.
I praksis er kvalitetsstandarderne sagsbehandlernes redskab. Sagsbehandlerne bruger kvalitetsstandarderne til at lave visitationer, der lever op til det politisk besluttede serviceniveau. Det vil sige, at kvalitetsstandarderne bruges som et led i den sagsbehandling, der fører frem til myndighedsafgørelsen jf. lovgivningen.

Derudover er formålet med at beskrive og informere om kvalitetsstandarder, at give borgerne et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførsel af de ydelser, som Lejre Kommune tilbyder.
Kvalitetsstandarderne opdateres en gang om året. 

Sundhedsloven

§ 141 - Alkoholbehandling

Sundhedsloven, Serviceloven, Lov om aktiv beskæftigelse, Sygedagpengeloven, Lov om specialundervisning, Psykiatriloven og Værgemålsloven

Kvalitetsstandard for Hjerneskadekoordination - For borgere med Ny-erhvervet hjerneskade