Plejecentret Bøgebakken

Bøgebakken blev taget i brug februar 2007 og udvidet i 2011. Beboerne skal opleve at være i egen bolig med privathed, nærhed og det individuelle, kombineret med plejehjemmets tryghed, et såkaldt leve - bo miljø.

En plejebolig er således ikke en institution, men en bolig under lejeloven, med den råderet over boligen, som er indeholdt i lejeloven. Der er mulighed for boligydelse / støtte og der betales, som ved andre alment støttede boliger, indskud ved indflytningen.

En plejebolig er principielt en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen. Ud fra en individuel vurdering ydes hjælp til personlig pleje og praktisk bistand

Selvbestemmelse  og indflydelse på hverdagen er centrale værdier for beboerne.

På plejecentret arbejdes der med hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering tager udgangspunkt i at støtte og motivere borgerne til at deltage aktivt i hverdagsaktiviteterne. Dette kunne for eksempel være selv at tage tøj på, klare badet selv, samvær med andre, gå en tur mv. Med udgangspunkt i det meningsgivende for den enkelte borger, hjælpes borgeren ved den rehabiliterende tilgang til, at nå sine mål og ønsker i forhold til hverdagsaktiviteter. Det handler om at øge livskvaliteten for borgerne, fordi det at kunne klare nogle hverdagsaktiviteter selv giver livskvalitet og skaber mening i hverdagen.

Jf. lejekontrakten må der ikke holdes husdyr.

Ind- og udflytning på Bøgebakken

Indflytning

Der arrangeres en indflytningssamtale. Formålet med denne er, at sikre at medarbejderne har kendskab til dine behov og ønsker samt livshistorie.

Når du flytter ind, modtager du en istandsat bolig.

Du vil få udleveret nøglerne til boligen af den tekniske servicemedarbejder på stedet, senest på indflytningsdagen kl. 12.00, eller efter aftale.

Det skal bemærkes at man ikke kan flytte ind i sin bolig før den kontraktlige dato og før der er betalt indskud.

Center for Ejendomsdrift/pedel foretager i samarbejde med lejer/pårørende et indflytningssyn inden indflytningen. Der vil samtidig blive udleveret en fejl og mangelliste, denne liste skal senest 14 dage efter afleveres til Center for Ejendomsdrift/pedel, som herefter vil give besked om hvilke mangler, der kan udbedres og hvornår.

Lejekontrakt og dato på indflytningssyn sendes til beboer eller pårørende fra Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, Center for ejendomsdrift (fællespost)  ejendomsudlejning@lejre.dk Vagttelefon 8.00-15.00 Tlf.: 4646 4930

Udflytning

Opsigelse af lejemålet skal ske så hurtigt som muligt til:

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Att: Center for Ejendomsdrift (Fællespost) ejendomsudlejning@lejre.dk  

Center for Ejendomsdrift sender tid og dato, for et udflytningssyn, til beboer eller pårørende.

Lejligheden skal være ryddet for gardin / stænger, lamper, møbler mm. , for at synet kan gennemføres.

Indretning af lejlgheden og personlige ting

Indretning

I lejlighederne forefindes en plejeseng samt et sengebord.  Madras skal selv medbringes (mål: 200 x 90 x 14 cm).

Ved møblering bør der tages hensyn til personalets arbejdssituation. Du må være indstillet på, at et hjælpemiddel kan medføre at der skal flyttes om på indboet.

Gardiner og belysning skal du selv medbringe. Det er  vigtigt for dig selv, men også for personalet, at der er godt med lys i lejligheden.

Det anbefales at der ikke lægges tæpper i lejligheden, af hensyn til fald risiko og arbejdsmiljø.

 

Tøj/vask

Du skal selv medbringe det tøj, du har behov for, samt sengetøj, dyne, hovedpuder og håndklæder.

Toiletartikler, så som tandpasta, shampoo, cremer mm. Er du selv ansvarlig for at købe.

Tøjet vaskes i huset med hjælp fra personalet.

Vi er ikke ansvarlige for evt. fejlvask.

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Opsigelse af kollektiv ansvars- og indboforsikring

Opsigelse af kollektiv ansvars- og indboforsikring for beboere på Lejre Kommunes ældre- og plejecenter Bøgebakken.

Kære beboer

Lejre Kommune har tidligere tegnet forsikring af beboeres løsøre og ansvar på kommunens ældre- og plejecentre samt botilbud. Udgiften til præmien er opkrævet via 'kostkasserne'.

Lejre Kommune har rettet forespørgsel til Kommunernes Landsforening, der udtaler at kommuner jf. gældende lovgivning ikke må tegne kollektive ansvars- og indboforsikringer for siden at opkræve præmieudgiften hos den enkelte beboer. Der er tale om en privat udgift.

I Danmark er der ikke en generel pligt til f.eks. tegning af indbo- og/eller ansvarsforsikring.

Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse har derfor på møde den 30. september 2013 besluttet at opsige forsikringen med virkning fra 1. januar 2014.

Mange forsikringsselskaber tilbyder en såkaldt plejehjemsforsikring. Værdien af dit indbo er afgørende for hvor stor en forsikringssum du har behov for. Lejre Kommune opfordrer dig derfor til at kontakte dit forsikringsselskab så I sammen kan vurdere forsikringsbehovet.

Lejre Kommune henviser i øvrigt til pjecen 'Ældre og forsikring', der er udgivet af Forsikringsoplysningen. Pjecen fortæller i detaljer om de forsikringsmæssige forhold, du som beboer på et plejecenter eller i et botilbud skal være opmærksom på.

 

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Tlf.: 4646 4646
Tlf.: 4646 4615

Mette Elmkjær
Center for Ejendomsdrift
Tlf.: 4646 4484
E-mail: kmel@lejre.dk

Forsikring, licens og penge

Forsikring

Vedrørende ansvars og løsøreforsikring kontaktes Lejre Kommunes forsikringskonsulent:
Mette Elmkjær
Mail: kmel@lejre.dk 
tlf:46 46 44 84

Se pjece "Ældre og forsikring". Web-pjecen indeholder svar på en række af de spørgsmål,man som forbruger stiller sig.


Licens

Licens betales af dig selv, hvis du har TV eller radio i lejligheden. Er du gift og din ægtefælle betaler licens i hendes/hans navn, så er du dækket ind under denne licens.

Bøgebakken er tilkoblet Lejre Kabelnet og betaling sker over huslejen.

 

Penge

Dine egne midler, kan personalet ikke påtage sig at administrere, men at du i samråd med dine pårørende, sørger for at have et mindre beløb til rådighed.

Brev til beboere Bøgebakken. Opsigelse af kollektiv ansvar - og indboforsikring

Økonomi

Husleje

Lejre Kommune udarbejder lejekontrakt. Kontrakten underskrives af lejer og Lejre Kommune.

Lejligheden skal opsiges skriftligt og sendes til Lejre Kommune (læs mere om proceduren under afsnittet "Indflytning, udflytning og teknisk servicemedarbejdere).

Den månedlige husleje fremgår af huslejekontrakten.  Hertil kommer indskud i henhold til lov om ældreboliger, som betales ved indflytning. Elregning betales af borger jf. elmåler i boligen.

Bestemmelser omkring husleje er styret af kommunens boligselskab og ikke af Bøgebakkens personale.

Boligstøtte & varmetillæg

Der kan søges om bostøtte og varmetillæg. Henvendelse, vedrørende denne støtte kan rettes til pensionskontoret i Lejre Kommune på telefon 46 46 46 46. Eller direkte digitalt her fra side via boksen i højre side.

Måltider

Alle måltider tilberedes i husets fælleskøkken. Den daglige tilberedning står husets medarbejdere for i samarbejde med de beboere, der har lyst til at deltage. Beboerne beslutter i fællesskab menuerne.

Betaling til kostkassen:
Hver beboer indbetaler et fast beløb den første  dag i hver måned til en konto i Nordea. Det er vigtigt, at det på indbetalingen noteres, hvem der indbetaler. Dette gøres ved at skrive lejlighedsnummeret og navn på indbetalingen.

Kontoen tilhører huset, og dermed beboerne i huset.

Der er udarbejdet kostkasseregulativ. Dette kan du læse på kommunens hjemmeside www.lejre.dk. Regulativet udleveres også som trykt materiale ved indflytning.

Ellers er du velkommen til at spørge efter det.

Lejre Kommunes økonomiafdeling fører tilsyn med kostkasser

Søg varmetillæg

Øvrige ydelser, tilskud mm.

Som beboer på Bøgebakken har du samme ret til at få hjælp fra kommunen som alle andre borgere i kommunen. Det kan være f.eks. personligt tillæg, tandpleje, hjælpemidler, kørselsmuligheder / tilskud.

Pension:

Du vil modtage din pension som hidtil.

Personlig og praktisk hjælp

Dette ydes af husets medarbejdere. Hjælpen aftales så vidt muligt før indflytning.

Der ydes hjælp i henhold til Lejre Kommunes Kvalitets standarter.

Der bliver gjort rent i lejligheden efter behov, dog mindst hver 14. dag.

Nødkald

Der visiteres til nødkald ved behov.

Fodpleje

Der kommer fodterapeut på Bøgebakken, men du er  velkommen til at bruge din tidligere fodterapeut, når du er flyttet ind.

Frisør

Der kommer en frisør på Bøgebakken. Åbningstider ses ved frisørsalonen, som er i centerbygningen.

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Helbredstillæg fodpleje

Hjælp og pleje

Hvad findes eller på Bøgebakken

I centerbygningen forefindes en større administrationsafdeling.
Der er endvidere et dagcenter.

Har man ønske om at låne dagcenteret til f.eks. en større eller mindre fest, kan det sagtens lade sig gøre. Dette aftales med gruppelederen.

Det kræver at festen holdes udenfor centerets åbningstid, og at lokalerne efterlades, som da man kom dertil. Der kan lånes porcelæn m. m i centerbygningens lager.

Derudover er der også træningsfaciliteter (fysioterapi og ergoterapi) på Bøgebakken. For at kunne benytte disse faciliteter skal du være henvist af egen læge.

Kiosk
Kiosken findes i Centerbygningen. Kiosken drives af Bøgebakkens Venner, og har åbent tirsdag og fredag. Åbningstiderne ses også ved kiosken. Kiosken har et mindre udvalg af varer, men man kan altid bede om at få bestilt specielle varer hjem til næste gang kiosken har åbent.

Dagcenter

Træningscenter Bøgebakken

Støttegrupper og Bruger- og Pårørende Råd v. Bøgebakken

Du og dine pårørende kan deltage i forskellige råd og støttegrupper.

Bruger og Pårørende Rådet

Der er etableret et Bruger og Pårørende Råd på Bøgebakken. Rådet er sammensat af i alt 7 personer.

  • 4 beboere/pårørende
  • 1 medarbejder fra husene
  • 1 medlem fra Bøgebakkens venner
  • 1 centerleder

Rådet mødes 3-5 gange om året og er en gang om året i dialogmøde med socialudvalget (SSÆ- udvalget). Centerlederen indkalder til møderne i samarbejde med formanden.

Læs mere om Bruger og Pårørende Rådet længere nede. Her finder du også referater samt vedtægter.

Bøgebakkens Venner
Bøgebakkens Venner er en støttegruppe af pårørende og frivillige.
Formålet med gruppens arbejde er at give beboerne oplevelser, der ikke altid er mulighed for indenfor de givne økonomiske rammer.
Der arrangeres større underholdningsarrangementer samt kulturelle oplevelser.
Støtteforeningen modtager gerne sponsorater.
Alle interesserede kan melde sig ind i foreningen.

Andre støttegrupper

På Bøgebakken er der flere frivillige grupper.
Grupperne medvirker på hver deres måde til at give beboerne oplevelser.
Det kan være i form af fester, arrangementer og andet.
Listen over de forskellige frivillige grupper kan ses i månedsbladet IMPULS, der udgives hver d. 1. i måneden samt i aktivitetskalenderen.

Bruger- og Pårørende Rådet v. Bøgebakken

Bøgebakken har et Bruger- og Pårørende Råd. Vi arbejder tæt sammen, ligesom vi udvikler os sammen ved hjælp af inputs fra borgerne og pårørende.

Formand: Erling Kristensen Telefon: 46 49 66 36
Næstformand:  Jørgen Pedersen Telefon: 25 37 95 94

Bruger- og Pårørende Rådet diskuterer mange forskellige ting, der har indflydelse på borgernes hverdag, herunder personlig pleje og praktisk hjælp, hverdagsaktiviteter, fester, udflugter, ture, mad og rygepolitik. Der diskuteres emner af generel karakter, tilsynsrapporter gennemgås og diskuteres, og der udarbejdes kommentarer til videre bearbejdelse. Politiske beslutninger, der har specielt indflydelse på borgernes dagligdag, sendes til høring i Bruger- og Pårørende Rådet.

Bruger- og Pårørende Rådet på Bøgebakken Plejecenter er sammensat af i alt 7 personer, og består af:

  • 4 borgere/pårørende
  • 1 medarbejder
  • 1 repræsentant fra Bøgebakkens Venner
  • 1 centerleder

Rådet mødes 1 gang om året. Der er Bruger- og Pårørende Rådets indsats, der har sikret, at der vil blive anlagt en sti til Bøgebakken, så borgerne lettere kan komme til og fra centret.

Adresselisten Bruger - Pårørende Rådet februar 2016

Se vedtægter for Bruger- og Pårørende Rådet på Bøgebakken

Referater Bruger- og Pårørende Rådet  
Februar  2016
April 2015
Oktober 2014
Oktober 2013

Aktivitetskalenderen

Her kan du få overblik over de aktiviteter som foregår på Bøgebakken.

Arrangementer og aktiviteter

Hver torsdag i marts  kl.10.00-11.30 Erindringsdans i Dagcentret- Kom og være med! Musik, latter og dans!
  

 

Aktivitetskalenderen 2017

April

                                      

Tirsdag d.4. kl.14.30 Skubbe/gåtur ud i foråret med "Skubberne". Efter turen kaffe og kage i Cafeén. 
Onsdag d.6. kl.10.30-11.30 Erindringsdans - afdansningsbal. I dagcentret - Kom og dans med !!!
Onsdag d.12. kl.10.30 Påskegudstjeneste i Dagcentret ved Henriette Worm-Andersen
Tirsdag d.18. kl.14.30 Skubbe/gåtur ud i foråret med "Skubberne". Efter turen kaffe i husene. (Ellen Jensen)
Onsdag d.19. kl.10.30 Husbesøg 1B-3 + 1B-4 ved Marianne Kristensen
Onsdag d.22. Bevægelse og motion ved Dagcentret (Anne Salter)
Maj  
Tirsdag d.2. 
kl.14.30
Skubbe/gåtur ud i foråret med "Skubberne". Efter turen kaffe og kage i husene. (Ellen Jensen)
Onsdag d.3.
kl.10.30
Husbesøg 2+3 v. Torsten Dam-Jensen
Søndag d.7.
kl.15.00
Forårskoncert med Tolstrupkoret (Arven efter Ruth Frandsen)
Onsdag d.10.
kl.10.45-11.15
Bevægelse og motion v. Dagcentret (Anne Salter)
Tirsdag d.16.
kl.14.30
Skubbe/gåtur ud i foråret med "Skubberne". Efter turen kaffe  i husene. (Ellen Jensen)
Fredag d.19.
kl.16.00
Bøgebakkens Venner`s 25 års jubilæum
   

Tobaksrygning

Der skal udvises forsigtighed og hensyn ved rygning.

                  Tobaksrygning i sengen
                           er ikke tilladt

Der må kun ryges i egen lejlighed og udenfor på terrasserne.

Personalet har ret til røgfrit arbejdsmiljø, når de hjælper beboerne i lejlighederne. Dvs. at der ikke må ryges, mens personalet arbejder i lejligheden.

Inden personalet påbegynder arbejdet i lejligheden, bedes der være luftet ud.

Det anbefales at opsætte en røgalarm i lejligheden.

KOL - rehabilitering

Pårørende / gæster, -mad til pårørende

Pårørende / gæster

De pårørende er altid velkomne, ja uundværlige for at bo enheden kan fungere som et trygt og hjemligt miljø.

De pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem det tidligere og det nuværende liv.

Vi håber,  at de pårørende vil betragte bo enheden som beboerens hjem, og aktivt tage del i dels beboerens og dels bo enhedens hverdag.   

Vi forventer at pårørende rydder op, og vasker op efter sig.

 

Prisliste for mad til pårørende

Det kan lade sig gøre for de pårørende at spise med fra tid til anden.

Hvis dine pårørende skal spise med så husk at give besked i god tid til huset.

Betaling skal ske til kostkassen (kontakt gruppeleder).

Man kan spise med til morgenmad, frokost og aftensmad/varm mad.

Mht. priser henvises til kostkasseregulativet.

Madservice