Hvalsø Ældrecenter

 

Det er vores mål, at du får en oplevelse af at være i egen bolig med privatlivets fred, nærhed og det individuelle, kombineret med ældrecenterets tryghed.
En plejebolig er således ikke en institution, men en bolig under lejeloven, med den råderet over boligen, som er indeholdt i lejeloven.
En plejebolig er principielt en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen.
Ud fra en individuel vurdering ydes hjælp til personlig pleje og praktisk bistand.
Selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen er centrale værdier for beboerne. På Ældrecentret arbejdes der med hverdagsrehabilitering.

Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering tager udgangspunkt i, - at støtte og motivere dig til at deltage aktivt i hverdagsaktiviteterne.
Dette kunne for eksempel være, at du selv tager tøj på, klarer badet, er sammen med andre, går en tur mm. Aktiviteter med udgangspunkt i hvad der giver mening for dig.Du hjælpes til, at klarer flere hverdagsaktiviteter selv.

Klippekort
Klippekortordningen tilbyder dig ekstra hjælp og aktiviteter, der kan bidrage til bedring af din livskvalitet.
Den trykte folder udleveres ved indflytning.

 

Beskrivelse af boligerne / haven

Boligerne
Hvalsø Ældrecenter blev taget i brug i 1951. Det er siden bygget til og moderniseret af flere omgange. Centret har 48 boliger fordelt på forskellige afdelinger. Alle lejligheder (bortset fra to) er torums lejligheder med handicapvenligt badeværelse, soveværelse, køkkenfaciliteter og stue i størrelser fra 42–74 kvm, dør til terrasse, altan eller have.
Der er fælles spise og dagligstue samt køkken, for alle beboerne fra Blomsterhaven, Bøgely og Birkely.
Blomsterhaven består af 20 boliger med udgang til egen terrasse/have, fordelt på 2 fløje.
Bøgely består af 9 boliger med udgang til egen terrasse.
Birkely består af 3 boliger i stueplan. Desuden seks boliger til midlertidigt ophold med adgang til fælles spisestue og dagligstue.
Kløverhuset består af 10 boliger til borgere med en demenssygdom. Der er fælles spise- og dagligstue samt køkken for alle beboerne fra Kløverhuset.


Haven
Der er fælles havearealer, hvor der findes en dejlig lukket atrium gård og fælles terrasse.  Kløverhuset har en selvstændig stor og smuk fælles sansehave med terrasse, springvand. Pasning af de fælles have arealer varetages Vej og Park, Lejre Kommune. Pasning af terrasser og altaner har borger/pårørende selv ansvaret for.

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Har du behov for en ældre eller plejebolig?

Indflytning og udflytning på Hvalsø Ældrecenter

Indflytning

Du får tilsendt en lejekontrakt til underskrivelse, når du har sagt ja til lejligheden. Så du kan betale indskud. Du kan aflevere den underskrevne lejekontrakt til Teknisk Servicemedarbejder ved indflytningssynet/overtagelsesdagen eller sende den til: Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. E-mail: ejendomsdrift@lejre.dk

Teknisk servicemedarbejder foretager i samarbejde med dig/dine pårørende et indflytningssyn på overtagelsesdagen. Der vil samtidig blive udleveret en mangelliste som du/I senest 14 dage efter afleverer til Boligadministrationen, Borgerservice, Hvalsø Rådhus tlf. 4646 4646.
Herefter vil du få besked om hvilke mangler, der kan udbedres og hvornår.
Du kan ikke flytte ind i boligen, før den kontraktlige indflytningsdato og før der er betalt indskud og husleje.
Det fremgår desuden af lejekontrakten at du ikke må holde husdyr.

Udflytning

Opsigelse af lejemålet må ske så hurtigt som muligt til:
Lejre Kommune, Møllebjergvej 4,
4330 Hvalsø
E-mail: ejendomsudlejning@lejre.dk.
Boligadministrationen sender tid og dato, for udflytningssynet til dig eller dine pårørende.
Lejligheden skal være rengjort og ryddet for gardin/stænger, lamper, møbler, vaskemaskine mm., før at synet kan gennemføres inden en måned.

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Har du behov for en ældre eller plejebolig?

Indretning af lejlgheden og personlige ting

Indretning

Ved møblering bør der tages hensyn til personalets arbejdssituation. Du må være indstillet på, at et hjælpemiddel kan medføre at der skal flyttes om på indboet.

Gardiner og belysning skal du selv medbringe. Det er  vigtigt for dig selv, men også for personalet, at der er godt med lys i lejligheden.

Det anbefales at der ikke lægges tæpper i lejligheden, af hensyn til fald risiko og personalets arbejdsmiljø.

Tøj / vask

Du skal selv medbringe det tøj du har behov for samt sengetøj, dyne, hovedpuder og håndklæder.

Toiletartikler, så som tandpasta, shampoo, cremer mm. er du selv ansvarlig for at købe.

Du skal selv installere vaskemaskine / tørretumbler. Dette er ikke muligt for 4 af boligerne hvorfor der her skal laves en individuel aftale.

I Kløverhuset vaskes linned v. Roskilde Vaskeri og der betales efter forbrug.

Vi er ikke ansvarlige for evt. fejlvask.

Økonomi

Boligstøtte & indskudslån

Der er mulighed for boligydelse/støtte og der betales, som ved andre alment støttede boliger, indskud ved indflytningen. Du kan søge om boligstøtte og varmehjælp digitalt direkte via Nem ID på www.borger.dk
Har du ikke en computer, kan du søge hjælp i Borgerservice, Hvalsø Rådhus tlf. 46 46 46 46.

Husleje

Den månedlige husleje består af selve huslejen, elregning, et antenne bidrag samt et månedligt á conto varmebidrag. Bestemmelser omkring husleje er styret af Boligadministrationen, Borgerservice, Hvalsø Rådhus tlf. 46 46 46 46, ikke personalet ved Hvalsø Ældrecenter.


Måltider

Du kan indtage dine måltider i den fælles spisestue eller i egen lejlighed.
På Hvalsø Ældrecenter tilberedes den
varme mad fra vores eget køkken. Så vidt det er muligt bruges økologiske råvarer.

Betaling til kostkassen

Du indbetaler et fast beløb den første dag i hver måned til en konto i Nordea.
Det er vigtigt, at det på indbetalingen noteres, hvem der indbetaler.
Dette gøres ved at skrive dit lejligheds- nummer og navn på indbetalingen.
Kontoen tilhører huset, og dermed jer der bor i huset.
Der er udarbejdet kostkasseregulativ. Det udleveres i trykt form ved indflytning. Økonomiafdelingen fører tilsyn med kostkasserne.

 

 

Der kan søges om varmetilskud, som skal genansøges årligt.

Søg varmetillæg

Aktiviteter

I centeret og i Kløverhuset vil der i dagligdagen, og ved højtider, blive arrangeret forskellige former for socialt samvær.

Gæster er altid velkomne. Hvis du/i har brug for et større lokale til f.eks. fødselsdag eller lign., kan dette aftales ved henvendelse til gruppelederen.

Husavis

Centeret har en husavis som udkommer 12 gange om året. Du/i er meget velkommen til at bidrage med indlæg til Susanne Kindler.

Gudstjeneste

Lejre Kommunes præster afholder gudstjeneste i Hvalsø Ældrecenter en gang om måneden. Gudstjenesten afholdes i aktivitetscenteret.

Der vil i dagligdagen og ved højtider blive arrangeret forskellige former for socialt samvær i Centret og i Kløverhuset.

Kontakt
Tanja Holsher
e-mail: taho@lejre.dk
Telefon: 2920 0141

Aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere

Træningscenter Hvalsø

Tobaksrygning

 

Tobaksrygning

Vi beder dig om, at udvise forsigtighed og hensyn ved rygning.
Tobaksrygning i sengen er ikke tilladt.
Du må kun ryge i din egen lejlighed og udenfor på terrasserne.
Personalet har ret til røgfrit arbejdsmiljø, når de hjælper dig i lejligheden. Dvs. at du ikke må ryge, mens personalet arbejder i din lejlighed. Inden personalet påbegynder arbejdet i din lejlighed, beder vi dig om, at lufte ud. Det anbefales at du/i opsætter en røgalarm.

Det anbefales at opsætte en røgalarm i lejligheden.

KOL - rehabilitering

Bruger- og Pårørende Rådet v. Hvalsø Ældrecenter (1)

Bruger og Pårørende Rådets opgave

Hvalsø Ældrecenter har et nystartet aktivt Bruger- og Pårørende Råd. Det arbejder tæt sammen med os og vi udvikler os sammen med, og ved hjælp af input fra borgerne og pårørende.

Rådet diskuterer mange forskellige ting, der har indflydelse på borgernes hverdag, herunder personlig pleje og praktisk hjælp, hverdags-aktiviteter, fester, udflugter, ture, mad og rygepolitik. Der diskuteres desuden emner af generel karakter, tilsynsrapporter gennemgås og diskuteres, og der udarbejdes kommentarer til videre bearbejdelse. Politiske beslutninger, der har specielt indflydelse på borgernes dagligdag, sendes til høring i Bruger- og Pårørenderådet.


Sammensætning og valg til Bruger- og Pårørenderåd:
Minimum 5 brugere/pårørende, hvoraf der tilstræbes at der vælges en fra Kløverhuset. Der bør tilstræbes at der minimum er 2 repræsentanter af brugere.
Valg af brugere/pårørende sker på et møde i efteråret. Indkaldelse af alle brugere og pårørende skal ske ved opslag og pr. brev med 3 ugers varsel.
På mødet giver rådet en redegørelse for arbejdet i de forløbne 2 år.
I det tilfælde, hvor en bruger/pårørendes tilknytning til Hvalsø Ældrecenter ophører, udtræder medlemmet af rådet senest 3 måneder efter.

Rådet kan indstille pågældende til at forblive i rådet, som ildsjæl. Bruger- og Pårørenderådet har mulighed for at beslutte, at rådet kan udvides med 1 - 2 ildsjæle, som har haft tilknytning til Rådet. Ildsjælene indgår som ordinært medlem og ligesom øvrige medlemmer kan de vælges for 2 år.

Adresseliste til Bruger- og Pårørende Rådet ved Hvalsø Ældrecenter

Vedtægter BPR Hvalsø Ældrecenter

Referater

2016

2015

2014

2013

2012

 

 

 

Øvrige ydelser, tilskud mm.

Som beboer på Hvalsø Ældrecenter har du samme ret til at få hjælp fra kommunen som alle andre borgere i kommunen. Det kan være f.eks. personligt tillæg, tandpleje, hjælpemidler, kørselsmuligheder / tilskud.

Pension
Du vil modtage din pension som hidtil.

Personlig og praktisk hjælp
Dette ydes af husets medarbejdere. Der ydes hjælp i henhold til Lejre Kommunes kvalitetsstandarter.
Der bliver gjort rent i lejligheden hver 14. dag i henhold til kommunens kvalitetsstandarder.

Nødkald
Der visiteres til nødkald ved behov. Det forudsætter fastnet-installation som beboeren selv skal sørge for.

Fodpleje
Det er muligt at formidle kontakt til en fodterapeut, men du er velkommen til at bruge din tidligere fodterapeut, når du er flyttet ind.

Frisør
Det er muligt at formidle kontakt til en frisør, men du er velkommen til at bruge din tidligere frisør, når du er flyttet ind.

Helbredstillæg fodpleje

Hjælp og pleje

Pårørende / gæster, -mad til gæster

Pårørende / gæster 
De pårørende er altid velkomne, ja uundværlige for at Hvalsø Ældrecenter kan fungere som et trygt og hjemligt miljø.
De pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem det tidligere og det nuværende liv.
Vi håber, at de pårørende vil betragte bo enheden som beboerens hjem, og aktivt tage del i dels beboerens og dels bo enhedens hverdag.  
Vi forventer at pårørende rydder op, og vasker op efter sig. 

Prisliste for mad til pårørende
Det kan lade sig gøre for de pårørende at spise med fra tid til anden.
Hvis dine pårørende skal spise med, så husk at give besked i god tid. Besked og betaling skal ske til køkkenet. Man kan spise med til morgenmad, frokost og aftensmad/varm mad.

Prisliste ses i spisestuen og aftalte penge lægges i pengekassen i spisestuen.

Madservice