Ammershøjparken

Ammershøjparken blev taget i brug februar 2005. Centeret består af 5 huse hvoraf det ene hus er et demenshus. Alle huse rummer ti lejligheder. Centret er lokalt beliggende 4070 Kr. Hyllinge.

Foruden de ti lejligheder består husene af fællesfaciliteter som køkken, grovkøkken, vaskerum, spisestue og dagligstue samt dejlig fælles terrasse.

Beboerne skal opleve at være i egen bolig med privathed, nærhed og det individuelle, kombineret med plejehjemmets tryghed, et såkaldt leve - bo miljø.

En plejebolig er således ikke en institution, men en bolig under lejeloven, med den råderet over boligen, som er indeholdt i lejeloven. Der er mulighed for boligydelse / støtte og der betales, som ved andre alment støttede boliger, indskud ved indflytningen.

En plejebolig er principielt en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen. Ud fra en individuel vurdering ydes hjælp til personlig pleje og praktisk bistand

Selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen er centrale værdier for beboerne.

På plejecentret arbejdes der med hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering tager udgangspunkt i at støtte og motivere borgerne til at deltage aktivt i hverdagsaktiviteterne. Dette kunne for eksempel være selv at tage tøj på, klare badet selv, samvær med andre, gå en tur mv. Med udgangspunkt i det meningsgivende for den enkelte borger, hjælpes borgeren ved den rehabiliterende tilgang til, at nå sine mål og ønsker i forhold til hverdagsaktiviteter. Det handler om at øge livskvaliteten for borgerne, fordi det at kunne klare nogle hverdagsaktiviteter selv giver livskvalitet og skaber mening i hverdagen.

De private lejligheder på centret er hver på 70 m2, og hvert hus har et samlet areal på ca. 700 kvadratmeter.

Foruden de ti lejligheder består husene af fællesfaciliteter som køkken, grovkøkken, vaskerum, spisestue og dagligstue samt dejlig fælles terrasse.

Jf. lejekontrakten må der ikke holdes husdyr.

Beskrivelse af boligerne / haven

Boliger

Centeret består af 5 huse med hver 10 lejligheder. De private lejligheder er hver på ca. 40 kvadratmeter, og hvert hus har et samlet areal på ca. 700 kvadratmeter.
Foruden de 10 lejligheder består huset af fællesfaciliteter som køkken, grovkøkken, vaskerum, spisestue, dagligstue samt dejlig fælles terrasse.
Alle lejlighederne indeholder stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Der er antennestik, telefonstik samt IT adgang i hver lejlighed.
Der er desuden flisebelagt terrasse til hver lejlighed. Denne har beboerne, eller de pårørende, selv ansvaret for at vedligeholde.

Haven

Imellem de 5 huse er en fælles have. Der er desuden etableret et stisystem belagt med fliser, som forbinder husene.
Beboerne varetager vedligeholdelsen af den store fælles terrasse samt beplantning og vedligeholdelse af højbedet, med hjælp fra pårørende og personale.

Har du behov for en ældre eller plejebolig?

Lejre Kommunes Plejeboliger

Ind- og udflytning på Ammershøjparken

Herunder finder du vores procedure ved ind- og udflytning af lejlighederne på Ammershøjparken.

Indflytning

Der arrangeres en indflytningssamtale. Formålet med denne er, at sikre at medarbejderne har kenskab til dine behov og ønsker samt livshistorie.
Det skal bemærkes at man ikke kan flytte ind i sin bolig før den kontraktlige dato og før der er betalt indskud og husleje.

Center for Ejendomsdrift/pedel foretager i samarbejde med lejre/pårørende  et indflytningssyn inden indflytningen.

Der vil samtidig blive udleveret en fejl og mangler-liste, denne liste skal senest 14 dage efter afleveres til Center for Ejendomsdrift/pedel, som herefter vil give besked om hvilke mangler, der kan udbedres og hvornår.

Lejekontrakt og dato på indflytningssyn, sendes til beboer eller pårørende, fra Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, Center for Ejendomsdrift / Lejre Kommune (fællespost)  ejendomsudlejning@lejre.dk 
Vagttelefon: kl.8.00-15.00 Tfl.: 4640 4888

Udflytning

Opsigelse af lejemålet skal ske så hurtigt som muligt til:

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Att: Center for Ejendomsdrift / Lejre Kommune(Fællespost)ejendomsudlejning@lejre.dk

Center for Ejendomsdrift sender tid og dato, for et udflytningssyn, til beboer eller pårørende.

Lejligheden skal være ryddet for gardin/stænger, lamper, møbler mm., for at synet kan gennemføres.

I lejligheder med gardiner som "ejes af huset" afleveres nedtagne  gardiner og stænger til personalet.

Opsigelse af kollektiv ansvars- og indboforsikring

Opsigelse af kollektiv ansvars- og indboforsikring for beboere på Lejre Kommunes ældre- og plejecenter Ammershøjparken

Kære beboer

Lejre Kommune har tidligere tegnet forsikring af beboeres løsøre og ansvar på kommunens ældre- og plejecentre samt botilbud. Udgiften til præmien er opkrævet via 'kostkasserne'.

Lejre Kommune har rettet forespørgsel til Kommunernes Landsforening, der udtaler at kommuner jf. gældende lovgivning ikke må tegne kollektive ansvars- og indboforsikringer for siden at opkræve præmieudgiften hos den enkelte beboer. Der er tale om en privat udgift.

I Danmark er der ikke en generel pligt til f.eks. tegning af indbo- og/eller ansvarsforsikring.

Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse har derfor på møde den 30. september 2013 besluttet at opsige forsikringen med virkning fra 1. januar 2014.

Mange forsikringsselskaber tilbyder en såkaldt plejehjemsforsikring. Værdien af dit indbo er afgørende for hvor stor en forsikringssum du har behov for. Lejre Kommune opfordrer dig derfor til at kontakte dit forsikringsselskab så I sammen kan vurdere forsikringsbehovet.

Lejre Kommune henviser i øvrigt til pjecen 'Ældre og forsikring', der er udgivet af Forsikringsoplysningen. Pjecen fortæller i detaljer om de forsikringsmæssige forhold, du som beboer på et plejecenter eller i et botilbud skal være opmærksom på.

 

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Tlf.: 4646 4646
Tlf.: 4646 4615

Mette Elmkjær
Center for Ejendomsdrift
Tlf.: 4646 4484
E-mail: kmel@lejre.dk

Indretning af lejligheden og personlige ting

Indretning

Ved møblering bør der tages hensyn til personalets arbejdssituation. Du må være indstillet på, at et hjælpemiddel kan medføre, at der skal flyttes om på indboet.

Det anbefales at der ikke lægges tæpper i lejligheden, af hensyn til fald risiko og personalets arbejdsmiljø.

Gardiner og belysning skal du selv medbringe. Det er vigtigt for dig selv, men også for personalet, at der er godt med lys i lejligheden.   

  

Tøj/vask

Du skal selv medbringe det tøj du har behov for samt sengetøj, dyne, hovedpuder og håndklæder.

Tøjet vaskes i huset, med hjælp fra personalet.

Toiletartikler, så som tandpasta, shampoo,

cremer m.m. er du selv ansvarlig for at købe.

Vi er ikke ansvarlige for evt. fejlvask.

Tobaksrygning

Der skal udvises forsigtighed og hensyn ved rygning.

Tobaksrygning i sengen
     Er ikke tilladt

Der må kun ryges i egen lejlighed og udenfor på terrasserne.

Personalet har ret til røgfrit arbejdsmiljø, når de hjælper beboerne i lejlighederne. Dvs. at der ikke må ryges, mens personalet arbejder i lejligheden.

Inden personalet påbegynder arbejdet i lejligheden, bedes der være luftet ud.

Det anbefales at opsætte en røgalarm i lejligheden.

KOL - rehabilitering

 

Økonomi

Husleje:

Lejre Kommune udarbejder lejekontrakt. Kontrakten underskrives af lejer og Lejre Kommune. Lejligheden skal opsiges skriftligt og sendes til Lejre Kommune (se hvordan dette skal gøres under afsnittet "indflytning, udflytning").  

Den månedlige husleje består af selve huslejen, elregning, et antenne bidrag samt et månedligt á conto varmebidrag.

Bestemmelser omkring husleje er styret af kommunens boligselskab, ikke Ammershøjparkens personale. 

Boligstøtte & varmetillæg

Der kan søges om bostøtte og varmetillæg. Henvendelse, vedrørende denne støtte kan rettes til pensionskontoret i Lejre Kommune på telefon 46 46 46 46. Eller direkte digitalt her fra side via boksen i højre side.

Betaling til kostkassen

Hver beboer indbetaler et fast beløb den første dag i hver måned til en konto i Nordea. Det er vigtigt, at det på indbetalingen noteres, hvem der indbetaler Dette gøres ved at skrive lejlighedsnummeret og navn på indbetalingen. Kontoen tilhører huset, og dermed beboerne i huset.

Der er udarbejdet kostkasseregulativ. Regulativet udleveres også som trykt materiale ved indflytning. Ellers er du velkommen til at spørge efter det. Lejre Kommunes økonomiafdeling fører tilsyn med kostkasserne.

Søg varmetillæg

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Øvrige ydelser, tilskud mm.

Som beboer på Ammershøjparken har du samme ret til at få hjælp fra kommunen som alle andre borgere i kommunen. Det kan være f.eks. personligt tillæg som tandpleje, hjælpemidler, kørselsmuligheder / tilskud

Pension
Du vil modtage din pension som hidtil.

Personlig og praktisk hjælp
Personlig og praktisk hjælp ydes af husets medarbejdere. Hjælpen aftales så vidt muligt før indflytning. Der ydes hjælp i henhold til Lejre Kommunes kvalitetsstandarter.

Der bliver gjort rent i lejligheden hver 14. dag i henhold til kommunens kvalitetsstandarder.

Nødkald
Der visiteres til nødkald ved behov.  Det forudsætter fastnet- installation som beboeren selv skal sørge for

Fodpleje
Det er muligt at formidle kontakt til en fodterapeut, men du er velkommen til at bruge din tidligere fodterapeut, når du er flyttet ind.

Frisør
Det er muligt at formidle kontakt til en frisør, men du er velkommen til at bruge din tidligere frisør, når du er flyttet ind.

Helbredstillæg fodpleje

Hjælp og pleje

Aktiviteter

Beboermøde
Der afholdes beboermøde efter behov.

Gudstjeneste
Lejre Kommunes præster afholder gudstjeneste i Ammershøjparken en gang om måneden. Gudstjenesten afholdes i Servicebygningen.

Bus
Der er en bus til rådighed på Ammershøjparken. Bussen anvendes til indkøb, ture i naturen m.m.

Bruger- og Pårørende Rådet ved Ammershøjparken

Gennem rådet kan du som beboer eller pårørende få kontakt til ledelsen, være med til at påvirke retningslinjerne for den daglige pleje- og omsorgsindsats, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær mm. Samt få info om kostkassernes økonomi.

Bruger- og Pårørende Rådet
Der er etableret et Bruger- og Pårørende Råd i Ammershøjparken, i overensstemmelse med lovgivningen.
Rådet er sammensat som følger:

1 beboer fra hvert hus
1 pårørende fra hvert hus
1 medarbejder fra hvert hus
2 gruppeledere

Formand for Bruger- og  Pårørende Rådet:

 
Der er valg en gang årligt svarende til det først møde i året. Beboerrepræsentanterne vælges ved beboermøder i husene, og pårørenderepræsentanterne vælges af beboere og pårørende i huset.

Rådet mødes ca. fire gange om året og en gang årligt i dialogmøde med socialudvalget. Der udarbejdes referat fra hvert møde, som udleveres til alle beboere, ligeledes vil alle referater forefindes i en mappe, i huset, som er tilgængelig for alle.
Navne på de enkelte repræsentanter i rådet vil ligeledes være tilgængelige i mappen og alle medlemmer kan kontaktes individuelt.

Rådet har indsigt og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra det anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn samt fra embedslægetilsynet.

Rådet ønsker at være så synligt som muligt og vil derfor medvirke til at arrangere fælles aktiviteter som havedage, årstidsfester, møder og andre arrangementer, som man finder relevante, for at styrke samværet og dermed fællesskabet i Ammershøjparken. Ønsker du at blive indvalgt i rådet eller deltage i/komme med forslag til fælles arrangementer, kan du til hver en tid kontakte gruppelederne, eller et af rådsmedlemmerne/formanden.

Vedtægter for Bruger- og Pårørende Rådet.

Pårørende / gæster -mad til pårørende

Pårørende / gæster
De pårørende er altid velkomne, ja uundværlige for at bo enheden kan fungere som et trygt og hjemligt miljø.

De pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem det tidligere og det nuværende liv.

Vi håber, at de pårørende vil betragte bo enheden som beboerens hjem, og aktivt tage del i dels beboerens og dels bo enhedens hverdag.  

Vi forventer at pårørende rydder op, og vasker op efter sig.


Prisliste for mad til påreørende
Det kan lade sig gøre for de pårørende at spise med fra tid til anden.

Hvis dine pårørende skal spise med så husk at give besked i god tid.

Besked og betaling skal ske til husets personale. Man kan spise med til morgenmad, frokost og aftensmad/varm mad.

Priserne er forskellige fra hus til hus.

Madservice