Plejeorlov

Plejeorlov
Det er en forudsætning for at få plejeorlov, at den kræftramte/syge ikke længere får helbredende behandling. Det er meget vigtigt at få truffet nogle aftaler om aflastning i forbindelse med etablering af en plejeordning.

Ansøgning
I forbindelse med plejeorlov søges der om plejevederlag.
I ansøgningen skal vedlægges kopi af:

 • lægelige udtalelser om terminalforløb'

 • de sidste 3 måneders lønsedler

 • aftale fra ansøgers arbejdsgiver indeholdende bekræftelse af dato for plejeorlov, oplysning om lønudbetaling (med eller uden løn) samt bekræftelse af antal timer

Plejevederlaget ophører når den syge afgår ved døden. Plejeren har dog ret til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet.
Både ansøger og den syge skal underskrive en ansøgning, hvor den syge er indforstået med etablering af plejeforholdet.
Ansøgningsskema  -direkte link til Borger.dk

Plejevederlag
Udgør 1,5 gange det dagpengebeløb som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge.
Plejevederlaget kan også ydes ved deltidspleje. Plejevederlaget beregnes forholdsmæssigt svarende til den nedsatte tid. Flere personer må gerne deles om plejevederlaget. Men det samlede plejevederlag kan ikke overstige 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb.

Tilskud til ernæringspræparater
Der er mulighed for  tilskud til eksempelvis ernæringspræparater, sygeplejeartikler, fysioterapeutbehandling i hjemmet, midlertidig indlæggelse eller andet. I forbindelse med tilskud til ernæringspræparater er en lægelige udtalelse nødvendig. 

 

Plejevederlag for pasning af døende hjemme

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

 • at en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
 • at den døende skal have et plejebehov
 • at du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven
 • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem
Betingelser for at få plejevederlag

Du skal rette henvendelse til den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid. Vederlaget bevilges af en administrativ medarbejder eller af en visitator efter et visitationsbesøg. Visitatoren vil informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet. Du får en skriftlig afgørelse, om plejevederlaget kan bevilges. Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom.

Ret til at holde orlov til pasning af døende

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Midlertidigt indlagt

Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse - fx for at aflaste den pårørende. Du mister ikke et plejevederlag, fordi den døende er midlertidigt indlagt.

Hvem kan blive hjælper?

Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et varigt handicap, kan du blive ansat som hjælper af kommunen i op til seks måneder til at passe den syge. Betingelserne er:

 • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
 • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
 • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
 • at den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig
 • at begge parter - den syge og dig - er enige om pasningsforholdet
 • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
 • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

Orlovsperiode og løn

Hvis du bliver bevilliget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst en måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til tre måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 22.999 per måned (2019). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.

Tilskud til medicin o.a.

Mennesker, der er døende, kan få gratis, midlertidig hjemmehjælp og hjælp til at betale udgifter til medicin, sygeplejeartikler og lignende.