Omsorgs- og specialtandpleje

Vi tilbyder omsorgstandpleje (visiteret til) og specialtandpleje (forebyggende og vedligeholden tandpleje). Mere information om de to muligheder for hjælp til tandpleje herunder.

 

 

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er en del af Lejre Kommunens ydelses katalog for Personlig Pleje & Praktisk Hjælp.

Omsorgstandplejen

Hvis du bor i plejebolig eller modtager varig hjemmehjælp kan du gøre brug af Omsorgstandplejen.

Omsorgstandpleje er en del af Lejre Kommunens ydelseskatalog for Personlig Pleje & Praktisk Hjælp. 

Du kan ikke selv tilmelde dig omsorgstandpleje, men skal visiteres af en visitator eller personalet ved din plejebolig. Når du modtager Omsorgstandpleje kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra Den Offentlige Sygesikring.

Det koster 530 kr. årligt i 2019, at være tilmeldt Omsorgstandplejen uanset dit behandlingsbehov. Beløbet reguleres en gang om året.

Omsorgstandpleje er et tilbud til voksne, som på grund af vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke er i stand til at benytte de almindelige tilbud om tandpleje. Og der er mulighed for at få tilsyn og behandling af omsorgstandplejen, der kommer til de tre plejecentre 2 gange årligt.  

Tandplejen hviler på et fagligt grundlag samt på den enkelte brugers ønsker. Tandplejen giver kun behandlinger, som brugeren kan overkomme og have gavn af.
Ved at sikre den bedst mulige tyggeevne er det hensigten at undgå smertefulde tilstande i mundhulen. I regelmæssig undersøgelsen af tænder, mundhule og proteser vil det være muligt at forebygge tandsygdomme og lidelser i munden - herunder vejledning og støtte til den daglige tandplejeindsats.


Ansøgning om omsorgstandpleje efter § 131    Du kan åbne ansøgnings skemaet direkte her fra siden og skrive direkte i det. Gemmen det som PDF fil og videre sende skemaet via Nem Id, digital post til Visitation & Bestiller  

Visitation

For at kunne modtage dette tilbud skal du visiteres til omsorgstandpleje ellers skal du fortsætte hos din tidligere tandlæge eller vælge anden tandlæge.

Service og formation generelt til ældre/seniorer
Såfremt du ønsker at vide med om omsorgstandpleje eller tandpleje og tandhygiejne generelt til ældre/seniorer kan vi henvise til følgende hjemmeside: www.omsorgstandpleje.org

Specialtandplejen

Specialtandplejen undersøger og behandler dine tænder og proteser regelmæssigt. Tandrensning. Reparation af fyldninger og protesekorrektioner.

Specialtandplejen

  • Specialtandplejen undersøger og behandler dine tænder og proteser regelmæssigt og efter behov. Der tilbydes også undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt.

  • Behandlingen tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder, samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion. De mest almindelige ydelser i Specialtandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger og protesekorrektioner. Større behandlinger som kroner, broer og implantatbehandling kan tilbydes, så frem borgerens almene tilstand og hygiejne er velegnet.

    Hvem kan henvises

  • Specialtandpleje henvender sig til borgere med udviklingshæmning, autisme eller en kronisk psykiatrisk lidelse (psykose) som gør det vanskeligt eller umuligt at benytte tandpleje hos praktiserende tandlæge.

  • Der modtages ikke henvisning pga. tandlægeangst, medmindre den henviste tillige lider af en langvarig og alvorlig psykisk lidelse (psykose) eller en vidtgående udviklingsforstyrrelse. Det forudsættes, at man har en funktionsnedsættelse, der gør at man er afhængig af andres hjælp. Det vil således sige, at funktionsnedsættelsen er så betragtelig at man kan oppebære offentlig pension, selv om dette i sig selv ikke er en tilstrækkelig forudsætning.

  • Dog kan indlagte psykiatriske syge, som midlertidigt har en alvorlig funktionsnedsættelse, henvises til nødbehandling eller anden begrænset behandling 

       Hvem kan henvise

  • Afdelingslederen ved det bo- eller behandlingstilbud borgeren er tilknyttet kan visiterere til specialtandplejen. Det kan være det ledende personale ved et socialpædagogisk bo- eller dagtilbud, læger og sygeplejersker. Praktiserende læger eller tandlæger kan ikke henvise til specialtandplejen, ligesom økonomisk motiverede henvisninger ikke modtages. Henvisning fra praktiserende speciallæge i psykiatri modtages såfremt henvisningen er motiveret.

 

  • Tilbuddet omfatter behandling og forebyggelse, som det er realistisk at gennemføre
  • Der tilbydes også behandling i helbedøvelse

Henvisning til specialtandpleje efter § 133.  Du kan åbne ansøgnings skemaet direkte her fra siden og skrive direkte i det. Gemmen det som PDF fil og videre sende skemaet via Nem Id, digital post til Visitation & Bestiller 

Udgifter

Der er knyttet en egenbetaling til tilbuddet vedr. specialtandpleje på  kr. 1975,-. i 2019 tal.

Service og formation generelt til ældre/seniorer

Såfremt du ønsker at vide med om omsorgstandpleje eller tandpleje og tandhygiejne generelt til ældre / seniorer kan vi henvise til følgende hjemmeside: www.omsorgstandpleje.org