Afløsning i hjemmet

Afløsning i hjemmet gives der, hvor borgeren har et behov der omfatter væsentlige pleje, omsorgs- og tilsynsopgaver og hvor en nær pårørende varetager hele eller væsentlige dele af den personlige pleje og omsorg for borgeren.

Hjælperen er en afløsning af den pårørende og skal medvirke til at:

  • Den pårørende fortsat har kræfter til at passe det syge familiemedlem
  • At personer med nedsat fysisk og / eller psykisk funktionsevne kan blive boende i eget hjem
  • At borger og pårørende fortsat kan magte at bo i et eget hjem
  • At pårørende kan få mulighed for at tage hjemmefra i perioder.

Ved afløsning sender kommunen en medarbejder til at passe den syge eller handicappede person, så den pårørende får mulighed for at forlade hjemmet.

Ansøgning om hjælp
Hvis du ønsker at ansøge om afløsning eller aflastning skal du kontakte Visitation & Bestiller. (Kontaktinfo i boksen til højre).
Når du har ansøgt om hjælp udarbejder visitatoren efter besøget i dit hjem en skriftlig afgørelse om omfanget af og formålet med hjælpen ud fra Lejre Kommunes kvalitetsstandarder. Afgørelsen revurderes min. hvert 3.år og såfremt dit behov for hjælp ændre sig er du forpligtet til at meddele dette til Visitation & Bestiller.
Du er altid velkommen til at kontakte Visitation&Bestiller, hvis du har spørgsmål vedrørende tildelingen af hjælpen.

Klage
Ønsker du at klage over en afgørelse vedrørende hjælp til afløsning, så skal du sende din klage til Visitation&Bestiller. Se kontaktboksen til højre.
Såfremt Visitation&Bestiller fastholder afgørelsen, søger Visitation & Bestiller for at din klage kommer videre til Ankestyrelsen.


Aflastning midlertidigt ophold
Aflastningsophold er en mulighed til borgere som i en kortere tidsbegrænset periode- som udgangspunkt i ca.3 uger- har et særligt behov for omsorg og pleje, som ikke kan tilgodeses i eget hjem.
Ansøgningen om aflastningsophold kan komme fra borger, pårørende eller i nogle tilfælde sygehuset, hvis du er indlagt.
Når vi har modtaget din ansøgning, vil den blive vurderet af visitationen. Såfremt du kan godkendes til en plads, vil du blive tildelt en så hurtigt det er muligt. Dit ophold vil derefter blive revurderet med få ugers mellemrum.
Da der kan være mange ansøgere til få pladser, kan det være nødvendigt at prioritere således, at den borger der har størst behov for pladsen får den - hvilket betyder, at der kan være ventetid. Hvis der ikke er mulighed for at tildele dig en plads når behovet er der, kan man øge mængden af hjemmehjælp i en periode indtil ledig plads haves, således at dit behov for hjælp dækkes.

Vi kan tilbyde midlertidigt ophold tre steder, da pladserne er begrænset tildeles pladserne efter behov, hvilket betyder, at man ikke nødvendigvis kan vælge hvilket sted man ønsker:

Bøgebakken Plejecenter
Bøgebakken 1
4320 Lejre
Tlf.: 24 96 11 40

Hvalsø Ældrecenter
Roskildevej 11
4330 Hvalsø
Tlf.: 29 20 01 51

Grønnehave Ældreboliger
Elverdamsvej 22, Ejby
4070 Kr.Hyllinge
Tlf.: 30 78 82 25Aflastning og afløsning

Hvis du som ægtefælle eller anden nær pårørende passer et familiemedlem, der har behov for pleje, kan du ansøge kommunen om aflastning eller afløsning. Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Denne form for hjælp kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

Det er kommunen, der efter en konkret, individuel vurdering af behovet træffer afgørelse om aflastning eller afløsning.

Ved afløsning kan der være tale om hjælp i hjemmet, hvor du som plejer afløses af en anden.

Ved aflastning kan patienten fx få tilbud om midlertidigt dag-, nat- eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig.

Kommunen kan også, hvis du selv har behov for det, tilbyde dig et midlertidigt ophold i en almen plejebolig eller i en plejehjemsplads.

Midlertidigt ophold efter sygdom

Personer, der bor alene, kan komme i en situation, hvor et midlertidigt plejeophold vil være den bedste løsning. Det kan fx være i situationer, hvor ældre er udskrevet fra hospitalet efter et hoftebrud, men har behov for lidt ekstra opsyn de første par uger. Eller det kan være en ældre med et sygdomsforløb af en karakter, der ikke nødvendiggør hospitalsindlæggelse, men hvor den ældre føler sig utryg ved at være alene hjemme. 

Der er udelukkende tale om et tilbud, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde et midlertidigt ophold. 

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.