Pleje- og demensbolig

Du kan søge om en bolig, hvis du har et særligt behov for det

Hvem kan komme i betragtning til en plejebolig?
1. Du har behov for observation og/eller hjælp døgnet rundt.
2. Du har behov for hjælp der ikke kan dækkes i din nuværende bolig.
3. Du er ude af stand til, eller har svært ved, at tage hånd om egne behov og kan dermed ikke på betryggende vis bo alene.
4. Du kan ikke tilkalde hjælp ved akut opstået behov.
5. Du har i din nuværende bolig ikke mulighed for at anvende de hjælpemidler, der er behov for.
6. Du opholder dig lovligt i Danmark.

Hvem kan IKKE komme i betragtning til en plejebolig?
A. Alene på grund af høj alder
B. Du har et ønske om at bo nær din familie
C. Din nuværende bolig og have er for stor og svær at vedligeholde
D. Din nuværende bolig er til salg/solgt
E. Skilsmisse eller ægtefælles dødsfald                            

Sådan søger du om en plejebolig
Kan du opfylde nogle af punkterne i ovenstående "Hvem kan komme i betragtning til en plejebolig"  kontakter du Visitation & Hjælpemidler på visitationoghjaelpemidler@lejre.dk eller ring på telefon 46 46 46 46.
Når vi har modtaget din henvendelse, kan du forvente at blive kontaktet af en visitator indenfor to uger. Så laver vi en aftale om et besøg hos dig.
Ved visitationsbesøget udarbejder visitator i samarbejde med dig ansøgningen og en helhedsvurdering, som er med til at belyse din samlede situation og dine behov.
Denne helhedsvurdering skal vedlægges din ansøgning. Så kan den behandles i boligvisitationsudvalget.

Frit valg af plejebolig
Ældre og andre personer med handicap, der er godkendt til en plejebolig, har ret til frit at vælge en bolig uanset boligens beliggenhed i- og uden for Lejre Kommune.
Søger du en ældrebolig er det en forudsætning, at du er godkendt både i din egen kommune og i tilflytningskommunen.
Tildelingen af plejeboliger sker på grundlag af behov.
Retten til frit valg giver også ret til, at din ægtefælle eller samlever flytter med. Boligen skal i dette tilfælde være egnet til to personer.

Vi tilbyder forskellige plejeboliger

  • Boliger med almene plejebehov:
    AmmershøjparkenBøgebakken og Hvalsø Ældrecenter

  • Boliger til borgere med hukommelsesproblemer og andre særlige behov:
    Ammershøjparken, Bøgebakken og Buskevej/Kløverhuset Hvalsø Ældrecenter. 

Plejebolig

En plejebolig er en selvstændig ældrebolig med serviceareal og tilknyttet personale.

Du kan søge om en plejebolig, hvis du har et omfattende behov for hjælp eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje. I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter fx omkring måltiderne.

Hvordan får jeg en plejebolig?

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte kommunen med henblik på visitation til plejebolig.

Hvornår kan jeg få en plejebolig?

Når kommunen har godkendt og truffet beslutning om at tilbyde dig en plads på ventelisten til en plejebolig, må der højst gå to måneder, før du bliver tilbudt en plejebolig ifølge plejeboliggarantien.

Hvad koster det at bo i plejebolig?

Du skal betale indskud og husleje i en plejebolig. Du betaler også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.

Hvordan får jeg en ældrebolig, plejebolig eller plads på et plejehjem?

Når du selv, din familie, din læge eller sygehuset har kontaktet kommunen med henblik på at du skal flytte til fx en ældrebolig, skal kommunen visitere dig – det vil sige, tage stilling til, om du kan godkendes til at få en ældrebolig, plejebolig eller plads på et plejehjem. Her tager kommunen udgangspunkt i dine konkrete behov i forhold til din fysiske, psykiske og sociale situation.

Vurderingen af en ansøgning skal ske i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud til personer i eget hjem, fx personlig og praktisk hjælp, dagcenter eller ældrecenter, midlertidig eller permanent dag- eller natpleje, boligændringer i nuværende bolig, særlig støtte eller aflastning eller afløsning af ægtefælle eller andre pårørende.

Du har ikke krav på at få tildelt en ældrebolig, blot fordi du eventuelt har nået en høj alder.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.