Ældrebolig

Du kan søge om en ældrebolig, hvis du har et særligt behov for det.

Hvem kan komme i betragtning til en ældre- og handicapbolig?

1. Du er i væsentlig grad fysisk/ og eller psykisk handicappet og du kan blive mere selvhjulpen ved at flytte til en særlig indrettet bolig.
2. Du har behov for hjælp der ikke kan dækkes i din nuværende bolig.
3. Du har i din nuværende bolig ikke mulighed for at anvende de hjælpemidler, du har behov for.
4. Du har i din nuværende bolig ikke mulighed for at få opfyldt dine behov for socialt samvær.

Hvem kan IKKE komme i betragtning til en ældre- og handicap bolig?

A. Alene på grund af højalder.
B. Et ønske om at bo nær din familie.
C. At din nuværende bolig og have er for stor eller for svær at vedligeholde.
D. At din nuværende bolig er solgt.
E. Skilsmisse eller din ægtefælles dødsfald.

 

Sådan søger du en ældrebolig

Ønsker du at søge en af vores ældre- og handicapegnede boliger kan du kontakte Visitation & Hjælpemidler på visitation&bestiller@lejre.dk eller ring på telefon 46 46 46 46.

Når vi har modtaget din henvendelse, kan du forvente at blive kontaktet af en visitator indenfor to uger, for at lave en aftale om et besøg hos dig.
Ved visitationsbesøget udarbejder visitator i samarbejde med dig ansøgningen og en helhedsvurdering, som er med til at belyse din samlede situation og dine behov.
Denne helhedsvurdering vedlægges din ansøgning så den kan behandles i boligvisitationsudvalget.

 

Frit valg af ældrebolig

Ældre og andre personer med handicap, der er godkendt til en ældrebolig, har ret til frit at vælge en ældrebolig uanset boligens beliggenhed i- og uden for Lejre Kommune.

Søger du en ældrebolig er det en forudsætning, at du er godkendt både i din egen kommune og i tilflytningskommunen.

Tildelingen af ældreboliger sker på grundlag af behov.

Retten til frit valg giver også ret til, at din ægtefælle eller samlever flytter med. Boligen skal i dette tilfælde være egnet til to personer.

 

Svar på ofte stillede spørgsmål

Kan jeg se en ældrebolig, inden jeg beslutter mig?

Det er ikke så nemt da boligerne er lejet ud. Det er derfor først muligt af se boligen når den er ledig.

Vi arbejder på at opdaterer boligfolderne med grundplan og billeder af alle boliger.

Afgørelsen om hvorvidt du er berettiget til en ældrebolig træffes på baggrund af lovgivningen og den vurdering der blev foretaget i fællesskab med dig i dit hjem samt kommunens kvalitetsstandard for visitation af ældre- og plejeboliger.

Kan jeg få lån til indskud og 

Mere information på siden boligstøtte

Det er muligt i nogle ældreboliger at have husdyr med i boligen.

Hvis du har særlige ønsker til boligen fx hvis du afslår et tilbud om en ledig bolig, bliver du ikke slettet på ventelisten. Men der løber desværre en ny frist på to måneder på fra det tidspunkt, hvor vi modtog dit afslag. Hvis du ønsker at bo i en specifik pleje eller demensbolig, gælder plejeboliggarantien desværre ikke.

Boliger til ældre

Hvis du ikke kan klare dig i eget hjem og har behov for en plads på et plejehjem eller i en ældre- eller plejebolig, skal kommunen tilbyde dig en plads eller bolig. Hvis du har behov for en plejehjemsplads eller plejebolig, skal kommunen tilbyde dig en sådan inden for to måneder, efter du er optaget på ventelisten – (plejeboliggaranti).

Du kan få bevilget en pleje- eller ældrebolig, hvis du har behov for en bolig, der er indrettet specielt til ældre. Hvis du har behov for at komme på plejehjem, er det fordi du er afhængig af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og plejen ikke kan gives i anden bolig, men kun på plejehjemmet.

Boliger til ældre:
  • ældrebolig
  • plejebolig
  • plejehjem
  • friplejebolig

Siden oktober 2018 har der eksisteret en plejehjemsoversigt, som giver information om og overblik over alle plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Formålet med plejehjemsoversigten er at understøtte det frie valg af plejehjem og at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.

Ældrebolig

Hvad er en ældrebolig?

En ældrebolig er en selvstændig lejebolig, hvor du betaler indskud og husleje.

Med en ældrebolig får du:

  • en lejlighed i nærheden af andre ældreboliger
  • en bolig, som er indrettet særligt til ældre og handicappede med elevator og plads til kørestol
Hvem kan få en ældrebolig?

Du kan søge om en ældrebolig, hvis der ikke er mulighed for at indrette din nuværende bolig hensigtsmæssigt.

Du kan få hjælp i form af en ældrebolig, hvis du blandt andet har:

  • nedsat fysisk funktionsevne
  • behov for den specielle indretning, som er i ældreboliger.
Hvordan får jeg en ældrebolig?

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte kommunen med henblik på visitation til ældrebolig.

Hvornår kan jeg få en ældrebolig?

Kommunen anviser dig til ældrebolig i forhold til dit behov for boligen. Det vil sige, at kommunen skal anvise boligen til den borger der har størst behov for boligen uanset borgerens placering på ventelisten.

Får du tilbudt en bolig, har du kort betænkningstid. Siger du ja, skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt. Hvis du afviser et boligtilbud, opretholder du din ansøgning om en ældrebolig.

Hvad koster det at bo i en ældrebolig?

Du skal betale indskud og husleje i ældreboliger. Du betaler også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.

Læs mere om økonomien Ældre Sagens hjemmeside.

Hvordan får jeg en ældrebolig, plejebolig eller plads på et plejehjem?

Når du selv, din familie, din læge eller sygehuset har kontaktet kommunen med henblik på at du skal flytte til fx en ældrebolig, skal kommunen visitere dig – det vil sige, tage stilling til, om du kan godkendes til at få en ældrebolig, plejebolig eller plads på et plejehjem. Her tager kommunen udgangspunkt i dine konkrete behov i forhold til din fysiske, psykiske og sociale situation.

Vurderingen af en ansøgning skal ske i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud til personer i eget hjem, fx personlig og praktisk hjælp, dagcenter eller ældrecenter, midlertidig eller permanent dag- eller natpleje, boligændringer i nuværende bolig, særlig støtte eller aflastning eller afløsning af ægtefælle eller andre pårørende.

Du har ikke krav på at få tildelt en ældrebolig, blot fordi du eventuelt har nået en høj alder.

Hvornår får jeg en bolig?

Ventetidsgaranti

Hvis du er visiteret til en plejebolig eller en plads på et plejehjem, og er kommet på den generelle venteliste, skal kommunen tilbyde dig en bolig senest to måneder efter du kom på ventelisten. Boligen skal være klar til at flytte ind i senest to uger efter udløb af fristen.

Kommunen kan opfylde garantien ved at tilbyde bolig i kommunen eller plads i en anden kommune, hvor de har aftale om at kunne anvise boliger.

Hvis du afslår et tilbud bliver du ikke slettet fra den generelle venteliste, men starter forfra på en frist på to måneder.

Bolig i en anden kommune

Hvis du vælger en bolig i en anden kommune, skal betingelserne for anvisning af boligen være opfyldt både i bopælskommunen og i den kommune du gerne vil flytte til. En kommunalbestyrelse har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at borgere fra andre kommuner ikke midlertidigt kan komme på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Du har krav på at blive optaget på venteliste, når du ønsker at flytte til en anden kommune af en række nærmere fastsatte grunde.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.