Støtte til køb af handicapbil

Du kan søge støtte til køb af handicapbil, hvis din funktionsnedsættelse er nedsat i væsentligt grad

Støtte til køb af handicapbil
En visitator vil sammen med dig drøfte, hvordan dine fysiske og/eller psykiske mén påvirker din funktionsevne. Samtalen vil blandt andet dreje sig om din mobilitet, kørselsbehov mm.

Det er Visitator, der vurderer, i hvilken grad at en bil kan afhjælpe din situation og tager afsæt i Lov om Social Service:

  • Dine muligheder for at opnå eller fastholde dit arbejde

  • Dine muligheder for at gennemføre en uddannelse

  • Om dine aktiviteter og evne til at færdes uden for hjemmet bliver betydeligt forringet

Kontakt/Procedure
Du skal ansøge om støtte til køb af bilen, og du vil blive kontaktet af en visitator fra Visitation & Hjælpemidler.

Støtte, Egenbetaling
Støtten ydes som lån, og der kan ydes et rentefrit lån inden for en ramme på 160.000 kr.

Vedligeholdelse
Invalideskilt. Du kan søge om dit invalideskilt på Borger.dk