Tilsyn med ældre- og plejecentrene

Lejre Kommune er som myndighed ansvarlig for, at der årligt udføres uanmeldt tilsynsbesøg på plejecentrene samt i hjemmeplejen. Under tilsynsbesøget, vil der blive foretaget interview med ledere, medarbejdere samt borgere, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje fra Lejre Kommune.

Tilsyn med ældre- og plejecentrene i Lejre Kommune

  • Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Ældretilsynet


Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn

Tilsynet har til formål at sikre, at man efterlever de aftaler, der er indgået med borgerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. Fokusområderne tilsynet ændres fra år til år. 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Hvert år skal Sundhedsstyrelsen gennemføre mindst ét u varslet tilsynsbesøg. Dette tilsyn foretages af Embedslægeinstitutionen, og formålet er at medvirke til at sikre den sundhedsfaglige indsats for de svage ældre. Med udgangspunkt i en række målepunkter foretages besigtigelse af plejecentret og udvalgte medarbejdere samt fire beboere interviews. Der foretages endvidere stikprøvekontroller af den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen.

Ældretilsynet

Ældretilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.
Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

• personlig og praktisk hjælp og madservice
• rehabiliteringsforløb
• aflastning og afløsning og midlertidige ophold
• socialpædagogisk bistand
• genoptræning og vedligeholdelsestræning

Fakta om ældretilsynet

• Tilsynet er en 4 årig forsøgsordning, der udspringer af SATS-puljeaftalen for 2018-21. Mere præcist løber forsøgsordningen fra 1. juli 2018 – 31. december 2021.
• Tilsynet erstatter hverken det nuværende kommunale tilsyn på ældreområdet eller Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn.
  Ældretilsynet er et supplement til de eksisterende tilsyn, der bevares uændret.
• Tilsynet bliver evalueret løbende i den fireårige forsøgsperiode.
• Der er tale om organisatoriske tilsyn. Dvs. det er tilsyn med plejeenheder. Ikke med den enkelte medarbejder.
Læs mere i vores folder om ældretilsynet

Det Sundhedsfaglige Tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risiko analyser.
Der udarbejdes en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.
Rapporter kan tilgås på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: link til tilsynsrapporter

 

Tilsyn Plejecentret Bøgebakken

Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn:
2018
2017


Styrelsen for Patientsikkerhed: 

 

Ældretilsynet

 

Levnedsmiddelkontrollen:

 

 

 

Tilsyn Hvalsø Ældrecenter

Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn:  
2017
2018

Styrelsen for Patientsikkerhed: 

 2019

Ældretilsynet

 

Levnedsmiddelkontrollen / fødevarestyrelsen:  

 

 

 

 

 

 

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.