Ammershøjparken

I Ammershøjparken er det vores mål, at du får en oplevelse af, at være i egen bolig med privathed, nærhed og det individuelle, kombineret med plejehjemmets tryghed.
Et leve – bo miljø.  
En plejebolig er en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved, at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af din bolig. Ud fra en individuel vurdering af dine behov ydes hjælp til personlig pleje og praktisk bistand.
Selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen er centrale værdier for alle der bor i Ammershøjparken. Her arbejdes der med hverdagsrehabilitering.

Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering tager udgangspunkt i, - at støtte og motivere dig til at deltage aktivt i hverdagsaktiviteterne.
Dette kunne for eksempel være, at du selv tager tøj på, klarer badet, er sammen med andre, går en tur mm.
Aktiviteter med udgangspunkt i hvad der giver mening for dig. Du hjælpes til, at klare flere hverdagsaktiviteter selv.
På plejecentret tilbyder vi dig hjælp til aktiviteter, der kan bidrage til bedring af din livskvalitet.
Dette kan både være fælles aktiviteter f.eks. sangeftermiddage eller banko, og det kan være ”en til en” aktivitet som f.eks. gå- eller cykelture.
For vores svageste beboere arbejder vi med at dele ”stjernestunder”, hvor nærvær er omdrejningspunktet.

Boligerne, husleje og haven

Boligerne
Centeret består af fem huse med hver 10 lejligheder. De private lejligheder er hver på ca. 40 kvadratmeter, og hvert hus har et samlet areal på ca. 700 kvadratmeter.
Alle lejligheder indeholder stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse.
Foruden de 10 lejligheder består huset af fællesfaciliteter som køkken, grovkøkken, vaskerum, spisestue, dagligstue samt dejlig fælles terrasse. Der er antennestik, telefonstik samt IT adgang i hver lejlighed. 

Husleje
Den månedlige husleje består af selve huslejen, elregning, et antenne bidrag samt et månedligt á conto varmebidrag. Bestemmelser omkring huslejen er styret af Boligkontoret Danmark, ikke Ammershøjparkens personale.

Boligstøtte og indskudslån
Der er mulighed for boligydelse/støtte og der betales, som ved andre alment støttede boliger indskud ved indflytningen. Du kan søge om boligstøtte og varmehjælp digitalt direkte via Nem ID på www.borger.dk
Har du ikke en computer, kan du søge hjælp i Borgerservice, Hvalsø Rådhus tlf. 46 46 46 46.

Haven
Imellem de fem huse er en fælles have. Der er desuden etableret et stisystem belagt med fliser, som forbinder husene. Du er selv med til at vedligeholde den store fælles terrasse samt beplantning og højbedet. Pårørende og personalet hjælper også til. Pasning af fælles havearealer varetages af Vej og Park i Lejre Kommune.

Har du behov for en ældre eller plejebolig?

Lejre Kommunes Plejeboliger

Faktaoplysninger for ind- og udflytning

Lejekontrakt
Du får tilsendt en lejekontrakt til underskrivelse, når du har sagt ja til lejligheden. Så du kan betale indskud.
Du kan aflevere den underskrevne lejekontrakt til Teknisk Servicemedarbejder ved indflytningssynet/overtagelsesdagen eller sende den til:
Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2 sal, 2840 Holte Tlf.: 39251000  E-mail: holte@bdk.dk

Teknisk servicemedarbejder foretager i samarbejde med dig/dine pårørende et indflytningssyn på overtagelsesdagen.

Der vil samtidig blive udleveret en mangelliste som du/I senest 14 dage efter sender til Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2 sal, 2840 Holte
Herefter vil du få besked om hvilke mangler, der kan udbedres og hvornår.
Du kan ikke flytte ind i boligen, før den kontraktlige indflytningsdato og før der er betalt indskud og husleje.
Det fremgår desuden af lejekontrakten at du ikke må holde husdyr.

Udflytning
Opsigelse af lejemålet må ske så hurtigt som muligt til:
Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2 sal, 2840 Holte Tlf.: 39251000  E-mail: holte@bdk.dk

Teknisk servicemedarbejder sender tid og dato, for udflytningssynet til dig eller dine pårørende. Lejligheden skal være ryddet for gardin/stænger, lamper, møbler mm., før at synet kan gennemføres. I lejligheder med gardiner som ”ejes af huset” afleveres de nedtagne gardiner og stænger til personalet.

Indflytningssamtale
Der arrangeres en indflytningssamtale med personalet på stedet. Formålet er, at sikre medarbejderne kendskab til dine behov samt livshistorie.

 

Lejligheden, tøj/vask og rygning

Indretning
Ved møblering bør du tage hensyn til personalets arbejdssituation. Du må være indstillet på, at et hjælpemiddel kan medføre, at der skal flyttes om på indboet.
Vi anbefaler, at du ikke lægger tæpper i lejligheden, af hensyn til din fald risiko og personalets arbejdsmiljø.
Gardiner og belysning skal du selv medbringe. Det er vigtigt for dig selv, men også for personalet, at der er godt med lys i lejligheden.

Tøj/vask
Du skal selv medbringe det tøj du har behov for samt sengetøj, dyne, hovedpuder og håndklæder.
Tøjet vaskes i huset, med hjælp fra personalet. Toiletartikler, så som tandpasta, shampoo, cremer m.m. er du selv ansvarlig for at købe. Vi kan ikke påtage os ansvaret for evt. fejlvask.

Rygning
Vi beder dig om, at udvise forsigtighed og hensyn ved rygning.
Rygning i sengen er ikke tilladt.
Du må kun ryge i din egen lejlighed og udenfor på terrasserne. Personalet har ret til røgfrit arbejdsmiljø, når de hjælper dig i lejligheden. Dvs. at du ikke må ryge, mens personalet arbejder i din lejlighed.
Inden personalet påbegynder arbejdet i din lejlighed, beder vi dig om, at lufte ud.
Det anbefales at du/i opsætter en røgalarm.

 

 

Forsikring, licens og dine penge

Forsikring
Du skal selv sørge for at forsikre dig efter behov.

Licens
Licens betales af dig selv, hvis du har TV eller radio i lejligheden.
Er du gift og din ægtefælle betaler licens er du dækket ind under denne licens. Betaling til antenneforening sker over huslejen.

Penge
Dine egne midler, kan personalet ikke påtage sig at administrere. Vi anbefaler at du i samråd med dine pårørende, sørger for at have et mindre beløb til rådighed.

 

Personlige forhold og praktisk hjælp

Personlig og praktisk hjælp
Personlig og praktisk hjælp ydes af husets medarbejdere. Din lejlighed bliver gjort rent hver 14.dag.
Som beboer på Ammershøjparken har du samme ret som andre borgere til at få personlig hjælp.
Det kan f.eks. være et personligt tillæg til tandpleje, hjælpemidler, kørsels muligheder mm.

Nødkald
Du kan visiteres til nødkald ved behov.
Det forudsætter fastnetinstallation som du selv skal sørge for.

Frisør
Vi kan formidle kontakt til en frisør, men du er velkommen til at bruge din tidligere frisør, når du er flyttet ind.

Tandlæge
Du bestemmer selv, hvem du ønsker som tandlæge. Du kan beholde den sædvanlige tandlæge eller vælge en anden tættere på centeret. Beboere fra andre kommuner må påregne tandlægeskift. Du betaler selv for transport frem og tilbage.

Omsorgstandpleje
Du har mulighed for at blive visiteret til besøg og behandling af omsorgstandplejen hvis du pga. dit helbred ikke kan gå hos en almindelig tandlæge eller du er stole- eller sengeliggende.
Du kan ansøge om omsorgstandpleje via ansøgningsskemaet der findes på www.lejre.dk eller rekvireres ved at kontakte Visitation & Bestiller tlf. 46 46 46 46.

Læge
Der anbefales skift til Lægehuset i Kr. Hyllinge, som vi samarbejder med. Du kan beholde din sædvanlige læge, hvis det er vigtigt for dig. Beboere fra andre kommuner må påregne lægeskift. Vi tilstræber et møde med din læge indenfor den 1. måned mhp. det fremtidigt samarbejde.

Medicin
Den medicin, du plejer at få, skal medbringes. Vi er behjælpelige ved bestilling af medicin, som apoteket afleverer i huset.
Du betaler via PBS (inkl. leveringsgebyr). I det omfang det er muligt, vil medicinen blive dosis dispenseret på apoteket mod et gebyr.

 

Søg varmetillæg

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Gudstjeneste, bus og Bruger- og Pårørende Rådet

Gudstjeneste
Lejre Kommunes præster afholder gudstjeneste i Ammershøjparken en gang om måneden. Gudstjenesten afholdes i
Servicebygningen.

Bus
Der er en bus til rådighed i Ammershøjparken. Bussen anvendes til indkøb, ture i naturen mm.

Bruger- og Pårørende Rådet
Der er etableret et Bruger- og Pårørende Råd i Ammershøjparken.
Rådet er sammensat sådan:
1 beboer fra hvert hus
1 pårørende fra hvert hus
1 medarbejder fra hvert hus
2 gruppeledere
1 centerleder
Der er valg en gang årligt svarende til det først møde i året.

Beboer repræsentanterne vælges ved beboermøder i husene, og pårørende repræsentanterne vælges af beboere og pårørende i huset.
Der afholdes beboermøde efter behov.
Rådet mødes ca. fire gange om året og en gang årligt i dialogmøde med socialudvalget.
Der udarbejdes referat fra hvert møde, som udleveres til alle beboere, ligeledes vil alle referater forefindes i en mappe, i huset, som er tilgængelig for alle.
Navne på de enkelte repræsentanter i rådet vil ligeledes være tilgængelige i mappen og alle medlemmer kan kontaktes individuelt.
Rådet har indsigt og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra det anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn samt fra embedslægetilsynet.

Ønsker du at blive indvalgt i Bruger- og Pårørenderådet eller deltage i/komme med forslag til fælles arrangementer, kan du til hver en tid kontakte gruppelederne, eller et af rådsmedlemmerne.

 

Pårørende og gæster

Pårørende og gæster
Dine pårørende er altid velkomne, ja uundværlige for, at bo enheden kan fungere som et trygt og hjemligt miljø.
Dine pårørende er et meget vigtigt bindeled mellem dit tidligere- og det nuværende liv. Vi håber, at dine pårørende vil betragte boenheden som dit hjem, og aktivt tage del din og boenhedens hverdag. Vi forventer, at I rydder op, og vasker op efter jer.

Prisliste for mad 
Dine pårørende kan spise med fra tid til anden. Du skal blot give besked i god tid.
Besked og betaling sker til husets personale.
I kan spise med til morgenmad, frokost og aftensmad/varm mad.
Priserne er forskellige fra hus til hus personale. 

Vedtægter for Beboer og Pårørende Rådet 2019

Referater Beboer og Pårørende Rådet 

Referat 1.Kvartalsmøde 2019
Referat valgmøde februar 2019
Referat september 2018
Referat maj  2018
Referat dialogmøde 3.april 2018
Referat valgmøde 2017
Referat november 2017
Referat dialogmøde 29.marts 2017
   

Madservice