Naturpleje af fredede arealer og §3 arealer

Lejre Kommune er plejemyndighed både på private fredede arealer og på egne arealer.

30 % af Lejre Kommunes areal er fredet, og 1300 søer, vandhuller, moser, enge og overdrev er beskyttede naturtyper (§ 3-arealer). Begrænsede ressourcer betyder, at kun få, helt særlige arealer plejes.
 
Naturpleje udføres enten for at opfylde formålet med fredninger eller for at sikre og bevare naturtyper og arter, der er i tilbagegang eller i fare for at forsvinde. Naturpleje består typisk i hegning med henblik på afgræsning, høslæt, rydning af uønsket forekomst af træer og buske samt oprensning af vandhuller.

Lejre Kommune ønsker at inddrage både borgere og erhvervslivet i naturplejen af kommunens fredede og beskyttede naturarealer. Samarbejdet omkring naturplejen kan foregå på flere måder.

Til inspiration for dette samarbejde, har Lejre Kommune derfor udarbejdet et Idékatalog for inddragelse af borgere og erhverv i naturplejen i Lejre Kommune, som kan downloades via boksen i højre side.

Idékataloget er navnlig et inspirationskatalog tiltænkt Lejre Kommunes naturmedarbejdere, men borgere og erhverv kan med fordel også bruge kataloget til at få inspiration til nye naturplejeprojekter og samarbejder. Har du som borger eller erhverv i Lejre Kommune fået lyst til at starte et naturplejeprojekt, er du derfor meget velkommen til at kontakte Lejre Kommunes naturmedarbejdere og få hjælp til at komme i gang med projektet.