Beskyttet natur

Moser, enge, hede og overdrev er natur vi skal beskytte

Beskyttet natur efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven  

Tilstanden af vandhuller over 100 m2, vandløb, der er udpeget som beskyttede, samt moser, ferske enge, strandenge, heder og overdrev over 2.500 m2 må ikke ændres.

Det betyder f.eks, at de ikke må opdyrkes eller tilplantes og at vandhuller ikke må oprenses eller opfyldes. Lejre Kommune kan i særlige tilfælde dispensere.
  
Vær opmærksom på, at du godt kan have et naturområde, som ikke er blevet registreret, men som alligevel er beskyttet efter loven.

På Danmarks Naturdata på Miljøportalen. kan du se, hvad der er fundet af natur på din ejendom.

Hvis du er i tvivl om, om et område er beskyttet, eller du har brug for at søge dispensation fra §3, så kontakt Center for Teknik & Miljø.