Fredninger

Når et område er fredet, skal du følge nogle særlige regler.

Det kan f.eks. være, at det er forbudt at opføre bygninger i området, plante træer eller ændre terrænet. Reglerne kan også sikre eller forbyde offentlig adgang til et område. Ofte vil en ejer af et fredet areal have mindre råderet over det. Hvis et område er fredet, er det tinglyst på ejendommen. De fredede arealer kan ses på Arealinformation i Læs mere boksen til højre.

Det er kommunen der holder øje med, at en frednings formål og bestemmelser bliver overholdt. Lejre Kommune har iværksat et systematisk tilsyn af kommunens fredninger.

Hvordan bliver nye områder fredet?

Fredning af landområder og ferske vande kan ske ved, at enten miljøministeren, kommunen eller Danmarks Naturfredningsforening sender et forslag til Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet offentliggør forslaget, og sender det til ejerne og brugerne m.fl. af området. Nævnet holder mindst ét offentlig møde om forslaget, men i praksis er der ofte flere møder. Det er Fredningsnævnet, der beslutter, om et område skal fredes eller ej. Nævnet beslutter også, hvilke erstatninger ejerne af områderne skal have.