Bade- og bådebroer

Ønsker du at etablere en bade- eller bådebro?

Hvor søger man tilladelse?

Lejre Kommune behandler ansøgninger om bade- og bådebroer indenfor Lejre Kommunes område. Kommunerne har bemyndigelse til at meddele eller afslå tilladelse til nye bade- og bådebroer. Kommunerne kan stille vilkår, eksempelvis, at der skal være offentlig adgang til broen.

Hvis du ønsker at opføre en bro som udføres som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindrer fri vandgennemstrømning, skal du sende din ansøgning til Kystdirektoratet, som behandler denne type ansøgninger.

Beskyttelse af kysterne

Der knytter sig væsentlige beskyttelsesinteresser til fjordene og tilstødende kystlandskaber i form af fredninger, og udpegninger af værdifulde landskaber. Derudover har Roskilde Fjord status som internationalt fuglebeskyttelsesområde. Derfor har kommunen en restriktiv praksis for etablering af nye bade-og bådebroer.

Bådebroer

Både henvises normalt til havnene, og der gives generelt ikke nye tilladelser til bådebroer uden for havneområderne.

Lejre Kommunes retningslinjer for bade-og bådebroer

Der bør max tillades 1 bro pr. grundejerforening, der har areal ud til kysten. Afstandskriterier fastsættes, til min. 300 meter mellem broerne inden for bebyggede kyststrækninger. Der gives generelt kun tilladelse til nye badebroer, hvor der er eller kan skabes offentlig adgang til kysten. Forlængelse af eksisterende bådebroer tillades ikke inden for Roskilde Fjord. Forlængelse af eksisterende badebroer tillades kun på vilkår om offentlighedens adgang. Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelser fra ovennævnte praksis for badebroers vedkommende, såfremt broen har et offentligt eller halvoffentligt formål, er sundhedsfremmende og eller til særlig gavn for en særlig gruppe.