Villaolietanke under 6000 liter

Her kan du få mere at vide om reglerne for villaolietanke under 6000 liter

Krav til olietanke

 • Tanken skal være typegodkendt eller CE-mærket.
 • Overjordiske tanke må genbruges, hvis olietanken er forsynet med oprindelige mærkeskilt.
 • Nedgravede tanke under 6.000 liter må ikke flyttes.
 • Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og mindst 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
 • Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring.
 • Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. Ståltanke skal på en konstruktion været hævet over underlaget, således at inspektionen af bunden kan finde sted.
 • Indendørs tanke (C1-mærket) skal opstilles indendørs, så den er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.
 • Kun udendørs tanke (C3-mærket) må opstilles udendørs eller i et uopvarmet rum.
 • Der gælder særlige regler for opstilling af plasttanke. Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

 

 

Hvis du skal have ny olietank

Du behøver ikke tilladelse fra kommunen for, at etablere en ny olietank. Men du skal oplyse til kommunen, at du planlægger at etablere en olietank på din ejendom, og du skal benytte en sagkyndig installatør.

14 dage før skal du fremsende:

 • Tidspunkt for etablering
 • Situationsplan som viser, hvor på grunden tankanlægget skal placeres
 • Oplysning om sagkyndig installatør (firmanavn og CVR nummer). Læs mere nedenfor. 

14 dage efter skal du fremsende:

 • Tankattest

Når du har indsendt oplysninger om dit nye tankanlæg, vil du kun blive kontaktet af kommunen, hvis der er indsigelser i forhold til etableringen af dit tankanlæg.

Tankattest

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest eller en overensstemmelseserklæring (CE-mærkeattest). Attesten er dokumentation for, at den købte olietank er typegodkendt til, at opbevare fyringsolie i og indeholder oplysninger om tanken blandt andet om den er godkendt til f.eks. udendørs brug. Du skal som ejer af olietankanlægget altid opbevare et eksemplar af tankattesten. Rørsystemet skal også være typegodkendt.

Oplysningerne sendes til kommunen. Kommunen kan forbyde etableringen af olietankanlægget, hvis der er risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller anlæg hvorfra der udvindes drikkevand.

Tanken skal etableres af en sagkyndig installatør 

Du skal sikre dig, at det er en sagkyndig person eller firma der installerer olietanken. En sagkyndig installatør, er en person eller et firma, der er via uddannelse eller erfaring er kvalificeret til at udføre arbejdet. Firmaet eller personen skal endvidere have en erhvervs- eller produktionsansvarforsikring, som dækker arbejdet.   

Er din olietank lovlig?

Der er de seneste par år sket flere ændringer af reglerne for olietanke og forældede olietanke skal sløjfes. Som udgangspunkt er alle lovlige tankanlæg omfattet af Oliebranchens Olieforureningsforsikring, som Topdanmark administrerer. Vær opmærksom på om din olietank er lovlig, eller om den er faldet for sløjfningsfristen. 

Du kan finde sløjfningsfrister på Miljøstyrelsens hjemmeside

Find den gamle tankattest frem eller tjek metalskiltet på olietanken og se, hvor gammel tanken er. Det er tankens fabrikationsår der gælder, ikke det år, den blev installeret.

Når du skal sløjfe din olietank

Ved sløjfning af nedgravede olietanke skal tanken spules og tømmes for de sidste rester af olie. Derefter kan man enten grave tanken op og fjerne den fra ejendommen, eller afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt blænde tanken af, så det ikke længere er muligt at fylde olie i tanken.

Sløjfning af tanke skal anmeldes til kommuen senest 4 uger efter at sløjfningen er udført. 

Find  blanketten til at anmelde sløjfning af tanke til i selvbetjeningsboksen til højre på denne side.

Udskiftning af rør - vær OBS på nedgravede rør

Har din tank nedgravede rør, der ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal de udskiftes med typegodkendte rør, f.eks. rør, som er galvaniserede og plastbelagte senest 30 år efter installation.

Vær opmærksom på at tankanlæg der er udskriftet efter år 2000 er omfattet af skærpede regler ift. rørføringerne. F.eks. skal nedgravede kobberrør være plastbelagte. Mange har ved udskiftning af en gammel olietank ikke været opmærksom på, at de i forbindelse med udskiftning af tanken skal sikre, at også rørføringen mellem tank og fyringsanlæg lever op til de skærpede krav om typegodkendelse af rør og effektiv rustbeskyttelse.

Er tanken således skiftet i år 2000 eller herefter, skal du sikre dig at rørene også er lovlige. 

Her finder du en beskrivelse af kravene til typegodkendte rørsystemer