Spildevand, kloak og planlægning

Spildevand indeholder mange næringsstoffer og kan ødelægge plante- og dyrelivet i vores vandløb, søer og fjorde, hvis det ikke bliver renset inden udledning.

Lejre Kommune er myndighed og skal sikre at håndteringen af spildevandet lever op til de miljømæssige krav. Spildevandsplanen beskriver, hvordan spildevandet skal håndteres i kommunen. Hvordan spildevandet skal håndteres hos dig, afhænger af om din ejendom ligger i det åbne land eller i bymæssig bebyggelse.

FORS A/S driver og vedligeholder kommunens kloakker, samt tømningsordningen  for samle- og bundfældningstanke

Det er FORS A/S, der driver og vedligeholder kommunens kloaksystem, står for opkrævning af spildevandsafgift og driver tømningsordning for samle- og bundfældningstanke.

Hvis du har spørgsmål til opkrævning af spildevandsafgift, tømningsordning, fremtidige kloakeringsprojekter, problemer med kloakken eller mistanke om brud på ledningen skal du kontakte FORS A/S via deres hjemmeside eller på telefon 70 20 20 66.

Fors A/S hjemmeside

Spildevandsplan 2016 - 2023 og kort

Lejre Kommune har den 19. december 2016 vedtaget en ny spildevandsplan for perioden 2016-2023. Planen kan se i boksen til højre.

Med Spildevandsplan 2016-2023 får Lejre Kommune mulighed for at håndtere spildevandet på en miljørigtig måde, så vi kan passe på naturen.

Store dele af ejendommene i kommunen er kloakret i dag og håndterer deres spildevand på en miljørigtig måde. En mindre del af ejendommene i kommunen sender stadig blandet spildevand og regnvand til renseanlæggene. Med spildevandsplanen fortsætter vi med at separatkloakere i fælleskloakerede områder. Det betyder at byerne Hvalsø, Osted, Øm, Lyndby og Gl. Sonnerup i perioden frem til 2023 er planlagte til separering.

Udvalgsformand for Teknik og Miljø Martin Stokholm udtaler: "Når vi separerer regnvand fra fælleskloakkerne, ønsker vi at bruge regnvandet rekreativt. Disse rekreative steder kan blive unikke grønne pletter i vores moderne landsbyer - og er et led i vores strategi om at integrere naturen i alt."

Fakta:
• Ca. 14.000 ejendomme i Lejre Kommune
• 90 % af ejendommene er kloakeret
• 85 % af det kloakerede areal sender kun deres spildevand til renseanlæggene
• 15 % af det kloakerede areal har spildevand og regnvand i samme ledning
• 8 mindre renseanlæg

Spildevandsplanen udgør det administrative grundlag for planlægningen i perioden 2016-2023 og bliver et arbejdsredskab for Lejre Kommune og forsyningsvirksomheden FORS A/S. Lejre Kommune har udarbejdet en miljøvurdering, der beskriver og vurderer spildevandsplanens sandsynlige og væsentlige indvirkninger på miljøet. Miljøvurdering er indarbejdet spildevandsplanen.

Se spildevandsplanens kort

Du kan se spildevandsplanens kort over eksisterende og planlagte kloakoplande, herunder oplande hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning, ved at klikke på ”se kort” nedenfor.

Se kort

Når du har åbnet kortet, finder du de enkelte kortlag som følger:

1 - Udvid mappen ”Spildevandsrensning” i menuen ude til venstre (klik på den hvide pil)
2 - Vælg det/de kortlag, som er relevant for dig, ved at sætte flueben i deres respektive bokse
3 - Klik på knappen for tema-information (hvidt ”i” i en blå cirkel), yderst til venstre i kortets værktøjslinje
4 - Herefter kan du få nærmere information om et konkret kortlag ved at klikke et vilkårligt sted i det     pågældende lag.