Kloakering

I Lejre Kommune foregår der løbende separatkloakering af tidligere fælleskloakerede områder samt kloakering af nye områder. Som borger har du pligt til at slutte dit spildevand til de nye stik.

Baggrund

Kloakering af nye områder sker på baggrund af spildevandsplanen, hvori der er udpeget områder, som skal kloakeres i fremtiden. Samtidigt foregår der separatkloakering, det vil sige etablering af en ny ledning parallelt med den eksisterende således at regn- og spildevand kan skilles ad, i områder som hidtil har været fælleskloakerede (hvor regn- og spildevand løber i samme ledning).

Separatkloakering har flere fordele for borger, kommune og miljø. Først og fremmest fjernes risikoen for, at kloakken bliver overbelastet i tilfælde af kraftige regnskyl, som forventes at blive hyppigere i fremtiden. Derved undgås spildevand i kældre, på jordoverfladen og ude i vandmiljøet, hvor det er uhygiejnisk og forurenende. Samtidigt reduceres risikoen for rotter i kloaknettet.

Sagens forløb

Fors A/S etablerer de nye kloakstik og informerer borgeren om, at ejendommen skal tilsluttes. Efterkommes dette ikke, overgår sagen til Lejre Kommune, som udsteder påbud efter Miljøbeskyttelsesloven. Der er tilslutningspligt, når spildevandsstikket er ført helt frem til din grund.

Du bestemmer selv om regnvandet skal sluttes på ledningen, eller om du selv vil håndtere det, for eksempel ved hjælp af en faskine eller et regnbed.

Se mere om regnvandshåndtering

Om kloakarbejde

Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Det eneste arbejde du selv må udføre, er arbejde omkring regnvand. Du må gerne selv anlægge og tilkoble regnvandsfaskiner samt andre regnvandsløsninger på din egen grund. Du skal søge kommunen om tilladelse, hvis du vil anlægge faskiner til nedsivning af regnvandet.

Oplysninger om stikledningers placering inden for kloakerede områder kan fås ved henvendelse til FORS A/S. Oplysninger om placering af ledninger på egen matrikel kan fås hos Lejre Kommune, hvis disse oplysninger er indleveret til kommunen. Du har adgang til oplysningerne på www.weblager.dk.

Færdigmelding

Tilslutningen til de nye stik skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når arbejdet er udført, skal han sende en færdigmelding med målfast tegning til kommunen, som registrerer ændringerne i BBR, ligger tegningerne på weblager og informerer Fors A/S.

Hvornår bliver min ejendom kloakeret?

Ved at søge på din ejendom i spildevandsplanens kortbilag (klik her for at åbne kortbilaget), kan du se hvornår FORS forventer at kloakere i dit område. Spildevandsplanen angiver dog kun de overordnede tidsrum for kloakering af hele kloakoplande, og kan derfor kun betragtes som vejledende i spørgsmålet om kloakering af enkeltejendomme.

 

Hvis du har behov for at kende et mere præcist tidspunkt for kloakering af din ejendom, end hvad der står i spildevandsplanen, så kan du prøve at kontakte vores spildevandsforsyningsselskab, FORS. Telefon 70 20 20 66, mail fors@fors.dk. FORS står for den detaljerede planlægning af kloakarbejder her i kommunen, samt hyrer rådgivere og entreprenører til kloakprojekterne. Det er derfor også FORS, der bedst vil kunne svare på spørgsmål vedrørende et mere præcist tidspunkt for kloakering af din ejendom.

Bemærk dog, at FORS sjældent detailplanlægger kloakprojekter længere frem i tiden end ca. 1-2 år. Hvis der er mere end 2 år til, at din ejendom ifølge spildevandsplanen vil blive kloakeret, er det derfor ikke sikkert at FORS kan hjælpe med nærmere oplysninger. I så fald kan en mulig løsning være at forberede din ejendom så godt som muligt på f.eks. en kommende kloakseparering, ved at adskille regnvand fra spildevand lokalt på din grund, sideløbende med det øvrige bygge-/anlægsprojekt som du – baseret på erfaringer fra de henvendelser vi har modtaget – måtte planlægge at udføre på din ejendom. På denne måde undgår du at skulle grave alt op igen, når FORS kommer med kloakken.